"Pielęgniarka współpracująca to osoba która powinna być wpisana w system opieki POZ, aby zapewnić kompleksowość i ciągłość opieki w zakresie POZ".

Pielęgniarka i położna poz

      

 

W związku z przekazaniem do konsultacji społecznych projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej – wersja projektu z dnia 30.12.2016r. - działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przedstawiam następujące uwagi:

1/ Analizując szczegółowo treść zaproponowanej ustawy zwraca uwagę bardzo obszerne opisanie działalność lekarza POZ, wskazując wprost na jego nadrzędną rolę w zespole POZ. W ocenie OZZPiP stanowi to zagrożenie dla samodzielności zawodu pielęgniarki i położnej, tym bardziej że nie są jeszcze znane szczegółowe zakresy zadań lekarza, pielęgniarki, położnej POZ.

W naszej ocenie jest to podstawowa wada tego projektu ustawy. Ciągle dość mocno zakorzeniony jest model pielęgniarki (położnej) zdolnej do wykonania tylko zleceń lekarskich. W naszym przekonaniu taki model ustawy będzie skutkował degradacją zawodu pielęgniarki i położnej POZ, bowiem istnieje niebezpieczeństwo, że ich zakresy zadań będą określane wyłącznie jako pomocnicze do zadań lekarskich, tym bardziej że lekarz POZ otrzymuje najmocniejszą role władczą w systemie POZ. 

W naszym przekonaniu konieczne jest zupełnie inne podejście do opieki POZ. Skoro działalność POZ jest oparta na medycynie rodzinnej, to opieka powinna się skupiać przede wszystkim na rodzinie w miejscu zamieszkania. Z tego zatem punktu widzenia powinna być opisywana praca lekarza POZ. Dopiero przy takim modelu ustawy praca pielęgniarki (położnej) POZ może koncentrować się na osobie potrzebującej opieki i leczenia, ale także na promocji zdrowia, profilaktyce, usprawnianiu (rehabilitacji), opieki w chorobach przewlekłych i nieuleczalnych, jak również jej działania mogą obejmować całą rodzinę lub grupę osób (np. matki z dzieckiem).

Ustawa winna przewidywać różne poziomy opieki pielęgniarskiej np. opieka czasowa w przypadku schorzeń ostrych, opieka pielęgniarska dla osób wypisanych ze szpitala, po zabiegach operacyjnych, w schorzeniach przewlekłych, pielęgniarska pomoc telefoniczna.
OZZPiP wskazuje, że w systemie opieki POZ istnieje ogromny potencjał pielęgniarki (położnej), który może i powinien być wykorzystany, a praca tych osób nie może sprowadzać się tylko do wykonywania czynności pomocniczych dla lekarza POZ. Przykładowo
wskazujemy na uprawnienia pielęgniarek z tytułem magistra, specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa, z uprawnieniami do ordynowania leków, środków zaopatrzenia medycznego i wypisywania recept, a nawet z prawem do kierowania na badania. Konieczne jest zatem rozważenie przeniesienia istniejących już zapisów i pomysłów na poziom konkretnych działań, kompetencji i wdrożenia do systemu opieki zdrowotnej oraz zaznajomienia populacji z nowymi usługami.

2/ W naszym przekonaniu projektowana ustawa o POZ powinna określać oddzielnie rolę każdego członka zespołu POZ. Wyszczególniając członków zespołu POZ powinno wykazać się miejsce udzielanych świadczeń. Wskazać należy, iż praca pielęgniarki (położnej) POZ to praca przede wszystkim w środowisku pacjenta. Jednak model projektowany opieki POZ powinien uwzględniać również, konieczność poświęcenia części czasu pracy w gabinecie (jest to czas potrzebny do uzupełniania dokumentacji, planowania swoich działań, konsultacji z innymi członkami POZ). W konsekwencji finansowanie opieki POZ powinno uwzględniać także ten czas, jako czas niezbędny do prawidłowego wykonywania świadczeń. 

3/ OZZPIP wnosi o wpisanie do projektu ustawy także pielęgniarki współpracującej, która winna być systemowo ujęta w tworzonym zespole POZ. Pielęgniarka współpracująca to osoba która w ramach systemu opieki POZ zapewnia kompleksowość i ciągłość opieki w zakresie POZ. Pielęgniarka współpracująca to pielęgniarka wykonująca zawód u świadczeniodawcy w ramach opieki ambulatoryjnej (stacjonarnej) z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń POZ. Jest powszechnie wiadome, że takie stanowiska pracy funkcjonują w każdym POZ (są to osoby bezpośrednio współpracujące w gabinetach zabiegowych z lekarzami POZ, ale dodatkowo realizują wiele dodatkowych funkcji
przykładowo pielęgniarki te mają ukończone kursy specjalistyczne wykonywania szczepień ochronnych, wykonywania i interpretacji ekg, rko, leczenia ran itp.). Organizacja pracy i funkcjonowania gabinetów POZ (gabinety lekarskie, zabiegowe, pielęgniarskie, punkty szczepień) narzuca konieczność pacy pielęgniarki stacjonarnie w POZ, aby zapewnić
kompleksowość, ciągłość i podnieść jakość opieki. W projektowanej ustawie cała ta grupa zawodowa pielęgniarek pracujących w POZ została pominięta, tak jakby osoby te nie funkcjonowały w systemie POZ. To jest wada ustawy, która musi być bezwzględnie poprawiona.

4/ Odnosząc się do szczegółowych zapisów projektu ustawy proponujemy:
a/ W art. 1 uzupełnić treść zapisów, że ustawa określa cele, organizację i finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej oraz zasady zapewnienia jakości, kompleksowości i ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Skoro ustawa o POZ ma mieć obecnie nadaną zupełnie nową rangę opieki nad pacjentami, podstawowa opieka zdrowotna winna zatem mieć wpisane także zapewnienie kompleksowości i ciągłości świadczeń. 

b/ W art. 2 uzupełnić na końcu treść zapisu poprzez dodanie, że w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych będzie ona realizowana w miejscu zamieszkania oraz nauki i wychowania świadczeniobiorcy. Wyszczególnienie miejsca udzielanych świadczeń opieki wprost w ustawie jest ważne ze względu na charakter pracy poszczególnych członków zespołu POZ. Ustawa nie odnosi się do stanowiska pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania. W chwili obecnej są to usługi kontraktowane osobno  z NFZ stawką kapitacyjną, a pielęgniarka szkolna jest w strukturach POZ. W projektowanej ustawie nadmienia się tylko o współpracy zespołu POZ z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania. Takie zapisy są w naszej ocenie niewystarczające. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania powinna być wprost wpisana jako członek zespołu POZ. 

c/ W art. 3 w pkt. 3 proponujemy dopisać : (…) oraz wdrażanie działań profilaktycznych i usprawniających.

d/ W art. 4. proponujemy zmienić jego brzmienie poprzez nowy zapis : (…) we współpracy z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, zwanej dalej „pielęgniarką POZ”, pielęgniarką współpracującą, położną podstawowej opieki zdrowotnej, zwanej dalej „położną POZ”, pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania. Tak jak wskazaliśmy wyżej pielęgniarka współpracująca to osoba która powinna być wpisana w system opieki POZ, aby zapewnić kompleksowość i ciągłość opieki w zakresie POZ. 

e/ Konsekwencją w/w uwag jest zmiana treści art. 10 projektowanej ustawy tak, aby pielęgniarka współpracująca i pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania były członkami zespołu POZ.

Proponowany zapis art. 10 ust. 1 ustawy :
Zadania z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizuje zespół podstawowej opieki zdrowotnej, zwany dalej „zespołem POZ”, w skład którego wchodzi: lekarz POZ, pielęgniarka POZ, położna POZ, pielęgniarka współpracująca, pielęgniarka środowiska
nauczania i wychowania.

f/ W art. 11 ust. 2 ustawy proponujemy dopisać, że świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcom również dostęp do opieki w środowisku zamieszkania. 
g/ W art. 11 ust. 4 konieczne jest uzupełnienie zapisu zawierającego delegację do wydania rozporządzenia o określenie przez Ministra właściwego do spraw zdrowia także zakres zadań pielęgniarki współpracującej POZ oraz pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, uwzględniając konieczność zapewnienia ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń oraz dobro świadczeniobiorcy.

h/ W art. 16 ust. 1 wnosimy o zmianę zapisu. Lekarz POZ ma zapewnić opiekę zintegrowaną nad świadczeniobiorcą z chorobami przewlekłymi. Opieka zintegrowana wymusza współpracę kilku osób, dlatego lekarz POZ sam nie będzie w stanie zapewnić takiej opieki. 

i/ W Rozdziale 3 Finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej należy uwzględnić sposób finansowania zadań pielęgniarki współpracującej.

j/ Ustawa kompletnie pomija kwestię dokumentacji jaką mają prowadzić POZ. W ustawie powinny być oddzielne zapisy regulujące tą kwestię.

W zał. przedkładamy również uwagi jakie wpłynęły do w/w projektu ustawy złożone za naszym pośrednictwem przez Krajowy Związek Podmiotów Leczniczych z Rzeszowa (pismo z dnia 30.01.2017r. znak 1/OZZPiP/2017)

Prosimy o uwzględnienie postulowanych zmian w dalszym procesie legislacyjnym                

Zobacz także:

Aktualności według działów: Ustawa o poz a pielęgniarka i położna poz

 

Komentarze użytkowników

#1  2017.02.12 18:12:03 ~pielęgniar

Pracuję w poz jestem pielęgniarką środ-rodzinną ,zabiegową,rejestratorką i w punkcie szczepień,okazuje się że wszystko można

#2  2017.02.13 17:17:22 ~dilo

Można ale gdy jesteś w środowisku to nie ma cie w gab zabiegowym czy pun. szczep .czy tez w rejestracji a Fundusz wymaga aby w POZ-etach pracować od 8-18 -ej wiec jak jestes w jednym m-cu to nie ma cie w drugim .Czy wszystkie pielegniarki musza byc srodowiskowymi lub rodzinnymi aby otrzymac podwyzki i zeby zaliczono nas wkoncu do pielegniarek POZ .Wykonuje szczepienia, prowadze gab zabiegowy pobieranie krwi i prowadze rejestracje i zapisy do lek POZ i piel. rodzin. ale nie mam kursu piel. rodzinnej to juz nie należę do POZ-u bo co?

#3  2017.02.15 09:06:15 ~Ilona

Same tak się urzadziłyśmy pozując na supermenki. Nie ma koleżanki to nic.Dam radę za parę zł premii. Nie ma sprzątaczki to posprzątam za 100 zł dodatku.itp itd.Zakład ma oszczędności.Pacjenci też pytają ciągle; to co wy robicie jak nie ma lekarza? Tak siedzisz sobie?

#4  2017.04.26 13:39:40 ~motyl

Bo z chwilą kiedy skończy się ten złodziejski TWÓR ( nfz ) to konowalstwo bardzo zapobiegliwe i przebiegłe kombinuje coby tu i jakby tu aby BYŁO NADAL SUPER . Więc zechcą pewnie zatrudniać zadaniowo tzn : np na umowę zlecenie , umowę o dzieło , aby robota była wykonana ( szczepienia , bilanse , iniekcje , opatrunki ,ekg ) a do prostych czynności pewnie zechcą zatrudniać osoby niewykwalifikowane za niskie płace . A jako całość ( koordynatorstwo , łykną sami " udając że się na tym znają . Jak znam życie to NA PEWNO NIE ODPUSZCZĄ . To co teraz wykonują Panie Z OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ ŁYKNĄ POD SWOJE SKRZYDŁA . Panie będą tą co obecnie pracę wykonywały a konowały SPIJAĆ BĘDĄ MIODEK JAKO JUŻ KOORDYNATORZY Z RAMIENIA WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO . Bo takie centra powstaną z początkiem 2018 roku . NIE ZGADZAJCIE SIĘ NA TO ABY LEKARZ ( który nie zna się na pracy pielęgniarki był koordynatorem WASZYM )

Dodaj komentarz