Ministerstwo zdrowia: "Nowy model kształcenia pielęgniarek (5/6-letnia szkoła pielęgniarska) zaproponowany przez Ministra Zdrowia zakłada możliwość rozpoczęcia kształcenia po 8-letniej szkole podstawowej, a więc nie wcześniej niż od roku szkolnego 2019/2020".

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

      

 

Odpowiedź na intereplację poselską w sprawie szkoły pielęgniarek/pielęgniarzy w Kościanie

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na zapytanie nr 1641 Pana Jana Mosińskiego – Posła na Sejm RP, przekazane w dniu 7 stycznia 2017 r., w sprawie proponowanych zmian modelu kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

W celu zapewnienia opieki zdrowotnej dostosowanej do potrzeb społecznych oraz wyzwań demograficznych, Minister Zdrowia, w związku z planowaną reformą systemu oświaty i kształcenia zawodowego, rozważa możliwość wprowadzenia uzupełnień systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek. Jednocześnie podkreślić należy, że kształcenie w systemie szkolnictwa wyższego na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, będzie prowadzone równolegle, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Po konsultacjach z Ministrem Edukacji Narodowej Minister Zdrowia rozważa utworzenie 5/6-letniej szkoły pielęgniarskiej. Szkoły takie o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym, mogłyby być prowadzone przez samorząd województwa. Nowy model kształcenia pielęgniarek zaproponowany przez Ministra Zdrowia zakłada możliwość rozpoczęcia kształcenia po 8-letniej szkole podstawowej, a więc nie wcześniej niż od roku szkolnego 2019/2020.

Jednocześnie informuję, że Minister Edukacji Narodowej zadeklarował chęć współpracy i kontynuację prac nad wypracowaniem rozwiązań w przedmiotowym zakresie w celu wprowadzenia stosownych zmian od roku szkolnego 2019/2020.

Zgodnie z opinią Ministra Edukacji Narodowej propozycja związana z wprowadzeniem do systemu oświaty szkoły pielęgniarskiej wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy.

W związku z powyższym Minister Zdrowia zwrócił się z prośbą do Wojewodów o przeprowadzenie za pośrednictwem kuratorów oświaty analizy zainteresowania kształceniem w zawodzie pielęgniarki w 5/6-letnich pielęgniarskich szkołach zawodowych, poprzez krótką ankietę skierowaną do uczniów, oraz ankietę skierowaną do funkcjonujących szkół medycznych realizujących kształcenie w innych zawodach lub innych szkół średnich zainteresowanych prowadzeniem tego typu kształcenia w oparciu o istniejącą bazę.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w chwili obecnej w Ministerstwie Zdrowia prowadzona jest szczegółowa analiza dotycząca wprowadzenia przedstawionych powyżej rozwiązań w systemie kształcenia pielęgniarek, a następnie rozważona będzie decyzja w przedmiotowej sprawie. Prace nad ewentualnymi zmianami w systemie kształcenia pielęgniarek trwają, a dalsze procedowanie w tym zakresie będzie konsultowane z przedstawicielami środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

Po podjęciu decyzji w tym zakresie będą rozważane kwestie dotyczące ewentualnego wsparcia finansowego przeprowadzonych zmian i źródeł ich finansowania.

Z poważaniem,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU

Katarzyna Głowala

6 lutego 2017 roku 

 

Zobacz także:

Aktualności według działów: Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.