Asystent lekarza a zawód pielęgniarki. Zobacz stanowisko ministerstwa zdrowia w tej sprawie...

Asystent lekarza a zawód pielęgniarki.

     

 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie asystentów lekarzy

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego wpłynęła prośba o interwencję w związku z sytuacją pomocników (asystentów) lekarzy w Polsce.

Podczas mojego ostatniego dyżuru poselskiego zgłosiły się osoby, którym zależy na uregulowaniu zawodu pomocnika lekarskiego. Pomocnik taki zajmuje się przede wszystkim notowaniem historii choroby pacjenta i wypełnianiem druków. Najczęściej pracują w prywatnych przychodniach oraz specjalistycznych gabinetach. Często asystenci ci nie mają wykształcenia medycznego, ale ułatwiają prace lekarzom – dzięki nim lekarze mogą przyjmować nawet dwa razy więcej pacjentów. Jednak korzystając z pomocy asystentów specjaliści łamią prawo, gdyż dostęp do tajemnicy lekarskiej mają tylko lekarz i pielęgniarka.

Oczywiście, ustawa o zawodzie lekarza i prawach pacjentach zobowiązuje lekarza do zachowania tajemnicy lekarskiej i określa od tego wyjątki – wśród nich nie ma asystentów. Pozwala to nawet na oskarżenie lekarza, który korzysta z pomocy asystenta o ujawnienie tajemnicy lekarskiej. Z doniesień medialnych wynika, że już od kilku lat zabiegowcy starają się o ustanowienie zawodu asystenta lekarza. W 2008 roku temu projektowi sprzeciwiły się jednak izby lekarskie. Dodatkowo, z powodu zbyt małej ilości chirurgów rzeczywistością jest, że w całej Polsce chirurg operuje razem z instrumentariuszami. Dlatego tak ważne jest ustanowienie zawodu asystenta lekarza. Według ekspertów asystenci przyczynią się też do oszczędności dla samego systemu. Asystenci są bardziej profesjonalni niż lekarze stażyści, którzy na oddziale odbywają tylko praktyki.

W związku z powyższym pragnę zapytać:

1. Jak Pan Minister odniesie się do powyższego problemu?

2. Czy Pan Minister ma zamiar uregulować statut asystentów lekarzy i ustanowić ten zawód?

3. Kiedy możemy spodziewać się działań w tej sprawie?

4. Czy Ministerstwo posiada dane o liczbie takich asystentów lekarzy w Polsce?

Łączę wyrazy szacunku,

Paweł Grabowski

Poseł na Sejm RP 

15-11-2016


Odpowiedź na interpelację w sprawie asystentów lekarzy
 

Szanowny Panie Marszałku,

na podstawie art. 115 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) oraz art. 193 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32, z późn. zm.), przekazuję poniższą odpowiedź na interpelację nr 7773 Posła na Sejm Pana Pawła Grabowskiego w sprawie ustanowienia zawodu asystenta lekarza.

Uprzejmie informuję, że propozycja powołania do życia zawodu asystenta lekarza była zgłaszana do Ministerstwa Zdrowia w latach ubiegłych. Resort zdrowia analizował m.in. koncepcję wprowadzenia do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm. – akt arch.) nowego zawodu – asystenta lekarza. Jednakże w toku analizy przedmiotowej kwestii pojawiło się bardzo wiele wątpliwości i rozbieżności stanowisk dotyczących roli i miejsca asystenta lekarza w systemie ochrony zdrowia w Polsce, w szczególności w odniesieniu do uprawnień zawodowych i systemu kształcenia. Ponadto, analizowane było inne rozwiązanie dotyczące kształcenia prowadzącego do uzyskania zgłaszanych wówczas kompetencji w zawodzie „asystenta lekarza”. Rozważano prowadzenie tego kształcenia m.in. w formie specjalizacji osób posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż nie została wówczas podjęta decyzja w sprawie prowadzenia dalszych działań mających na celu powołanie nowego zawodu asystenta lekarza w systemie oświaty.

Zwracam jednocześnie uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1868, z późn. zm.), tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz.U. poz. 587), uprawnienia w zakresie asystowania lekarzom przy drobnych zabiegach wykonywanych w podmiotach leczniczych uzyskali już ratownicy medyczni.

Odpowiadając na pytanie, czy Minister ma zamiar uregulować statut asystentów lekarzy i ustanowić ten zawód, uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn.zm.) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek ministra właściwego w zakresie zawodu, którego dotyczy wniosek, określa, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Jednakże, w świetle art. 24 niniejszej ustawy, wprowadzenie danego zawodu do ww. rozporządzenia może nastąpić po uzyskaniu opinii organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu (Dz. U. poz. 1240.). Należy także podkreślić, że nowy zawód może zostać powołany wyłącznie w przypadku, gdy żaden z zawodów ujętych w klasyfikacji nie obejmuje wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie. Dodatkowo pragnę zwrócić uwagę, iż w celu powołania nowego zawodu niezbędnym jest także przedłożenie Ministrowi Edukacji Narodowej wniosku, który zawiera:

- opis zawodu oraz kwalifikacje wyodrębnione w ramach tego zawodu, wraz ze zbiorem umiejętności zawodowych dla każdej kwalifikacji sporządzony z uwzględnieniem charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji I-go i II-go stopnia oraz propozycję dotyczącą przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji doi kwalifikacji wyodrębnionych w ramach tego zawodu;
- uzasadnienie potrzeby kształcenia w tym zawodzie;
- nazwę i miejsce zawodu w określonej grupie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy;
- informację o potrzebach rynku pracy w zakresie danego zawodu.

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwa proces przygotowywania wielu projektów przepisów prawnych dotyczących zmian w organizacji, funkcjonowaniu i finansowaniu poszczególnych poziomów systemu opieki zdrowotnej. Wszystkie projektowane zmiany muszą ze sobą korespondować. Wprowadzenie kolejnych zmian powinno być poprzedzone przeprowadzeniem szerokich prekonsultacji celem uruchomienia nowego procesu legislacyjnego. Należy podkreślić, że zadaniem resortu jest wprowadzanie takich rozwiązań, które w pierwszej kolejności będą gwarantowały wysoką jakość i bezpieczeństwo udzielania świadczeń zdrowotnych wszystkim pacjentom, z jednoczesnym zachowaniem ich prawa do intymności, ochrony danych osobowych oraz respektowaniem tajemnicy wszelkich informacji związanych z pacjentem. Uprzejmie informuję, że prowadzona jest ocena zasadności wprowadzenia do porządku prawnego nowych zawodów.

Z wyrazami szacunku,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Jarosław Pinkas

16-01-2017 

Zobacz także:

(3) Profesor Marian Zembala pisze do Ministra Konstantego Radziwiłła o potrzebie utworzenia w Polsce nowej profesji "asystenta lekarza". Profesor pisze: "Nowy zawód mógłby zostać wprowadzony jako nowa specjalizacja w pielęgniarstwie – asystenta lekarza chirurga". I stawia pytania...