Radziwiłł nic nie robi w sprawie pielęgniarek? To niesprawiedliwa opinia. Przecież powołał wiceministra pielęgniarkę a teraz... Zarządzeniem powołał Zespół do spraw "opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce".

Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)

       

                                                                   Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Poz. 50
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA


z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), zarządza się, co następuje:
   § 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, zwany dalej „Zespołem”.
   2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
   § 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca przewodniczącego Zespołu – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia;
3) Przedstawiciel Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia;
4) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia;
5) członkowie:
   a) przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
   b) przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej,
   c) przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
   d) 2 przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
   e) 2 przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
   f) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,
   g) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Położnych,
   h) przedstawiciel Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i              Ustawicznego w Rzeszowie,
   i) przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
   j) przedstawiciel Federacji Pacjentów Polskich;

6) pozostali członkowie - przedstawiciele Ministra Zdrowia:
   a) Konsultanci Krajowi w dziedzinach: Pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo Rodzinne, Pielęgniarstwo Ginekologiczne i Położnicze,
   b) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
   c) przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia,
   d) przedstawiciel Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia,
   e) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia,
   f) przedstawiciel Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia,
   g) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia,
   h) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia,
   i) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
   j) przedstawiciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

   2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 5, przed powołaniem w skład Zespołu wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

   3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
   § 3. 1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu.

   2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.
   § 4. 1. Do zadań Zespołu należy opracowanie dokumentu, pn. „Strategia działań na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”.
   2. Podstawą prac Zespołu będzie dokument, pn. „Założenia strategii działań Ministra Zdrowia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”.
   § 5. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
   2. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.
   3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.
   4. Głosowania są jawne.
   5. Z posiedzenia Zespołu sekretarz lub członek wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu sporządza protokół.
   6. Protokół, o którym mowa w ust. 5, podpisuje Przewodniczący Zespołu oraz osoba go sporządzająca.
   § 6. 1. Z tytułu uczestnictwa w pracach zespołu członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie.

    2. Zamiejscowym członkom Zespołu o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

   3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 1500 zł/osobę. Zwrot będzie dokonany na podstawie przesłanych do Ministerstwa Zdrowia wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki w terminie 30 dni od dnia posiedzenia Zespołu.

   4. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, w ramach budżetu projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   § 7. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia.
   § 8. Zespół zakończy swoją działalność po realizacji zadania, o którym mowa w § 4 ust. 1, nie później jednak niż do dnia 31 października 2017 r.
   § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA