Radziwiłł nic nie robi w sprawie pielęgniarek? To niesprawiedliwa opinia. Przecież powołał wiceministra pielęgniarkę a teraz... Zarządzeniem powołał Zespół do spraw "opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce".

Działalność wiceministra zdrowia (pielęgniarki)

       

                                                                   Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r.

Poz. 50
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA


z dnia 21 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), zarządza się, co następuje:
   § 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, zwany dalej „Zespołem”.
   2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.
   § 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca przewodniczącego Zespołu – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia;
3) Przedstawiciel Gabinetu Politycznego Ministra Zdrowia;
4) Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia;
5) członkowie:
   a) przedstawiciel Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
   b) przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej,
   c) przedstawiciel Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
   d) 2 przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
   e) 2 przedstawicieli Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
   f) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,
   g) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Położnych,
   h) przedstawiciel Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i              Ustawicznego w Rzeszowie,
   i) przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,
   j) przedstawiciel Federacji Pacjentów Polskich;

6) pozostali członkowie - przedstawiciele Ministra Zdrowia:
   a) Konsultanci Krajowi w dziedzinach: Pielęgniarstwo, Pielęgniarstwo Rodzinne, Pielęgniarstwo Ginekologiczne i Położnicze,
   b) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
   c) przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia,
   d) przedstawiciel Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia,
   e) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia,
   f) przedstawiciel Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia,
   g) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia,
   h) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia,
   i) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,
   j) przedstawiciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

   2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 5, przed powołaniem w skład Zespołu wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

   3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.
   § 3. 1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;
2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;
3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu.

   2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.
   § 4. 1. Do zadań Zespołu należy opracowanie dokumentu, pn. „Strategia działań na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”.
   2. Podstawą prac Zespołu będzie dokument, pn. „Założenia strategii działań Ministra Zdrowia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”.
   § 5. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.
   2. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.
   3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.
   4. Głosowania są jawne.
   5. Z posiedzenia Zespołu sekretarz lub członek wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu sporządza protokół.
   6. Protokół, o którym mowa w ust. 5, podpisuje Przewodniczący Zespołu oraz osoba go sporządzająca.
   § 6. 1. Z tytułu uczestnictwa w pracach zespołu członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie.

    2. Zamiejscowym członkom Zespołu o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

   3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 1500 zł/osobę. Zwrot będzie dokonany na podstawie przesłanych do Ministerstwa Zdrowia wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki w terminie 30 dni od dnia posiedzenia Zespołu.

   4. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, w ramach budżetu projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
   § 7. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia.
   § 8. Zespół zakończy swoją działalność po realizacji zadania, o którym mowa w § 4 ust. 1, nie później jednak niż do dnia 31 października 2017 r.
   § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

Komentarze użytkowników

#1  2017.05.15 19:21:37 ~Bacha

Lista płac nielicha!

#2  2017.05.15 19:44:03 ~funia

Założe się ,że zespół będzie do czasu przyklepania podwyżek.Josefine to i strategie, i nowe standardy dla szkolnych tworzy.TAKI NIEPOZORNY OMNIBUS,HA,HA

#3  2017.05.15 22:02:58 ~B. U

Popatrzcie ile osób zaangażowali żeby ratować nasz zawód

#4  2017.05.15 22:46:55 ~Monia

No pięknie,dać komisji zarobić,po co pielęgniarkom .W każdym normalnym kraju,gdzie zaczyna brakować ludzi w danym zawodzie jedynym lekiem jest godny zarobek i nie są potrzebne żadne komisje skupiające najczęściej osoby,które niewiele mają wspólnego z danym problemem. Godny zarobek za tak ciężką i odpowiedzialną pracę będzie procentować i chętnych nie będzie brakowało.

#5  2017.05.15 22:57:06 ~IDA

Troszkę na wesoło, , usnują olbrzymią sieć i pójdą łowić nowy narybek.Przynętą będą obiecanki,cacanki o świetlistej przyszłości i wynagrodzeniu za pracę wg nowych tabel.To na tyle w tej bajce.Dobranoc.

#6  2017.05.15 23:20:55 ~Monia

Najlepiej powołać zespół naukowców,niech sklonują pielęgniarki,a one będą pracować jak pszczoły robotnice .

#7  2017.05.16 06:08:18 ~piel

A to teraz moda na komisję, która będzie obradować i snuć teorie, za które suto ich wynagrodzą, a nam obiecanki .

#8  2017.05.16 06:43:34 ~mm

Od 20 lat co najmniej obradują różne komisje i zespoły problemowe. Gadaj biorą kasę i nic się nie zmienia.

#9  2017.05.16 07:20:53 ~Aqua

Dobrze , żeby protokoły ze spotkania "ZESPOŁU" były dostępne na tym portalu !

#10  2017.05.16 07:33:18 ~Aqua

Do 4 - Chętnych do pracy w Naszym zawodzie niestety będzie coraz mniej . Zmienia się świadomość młodego pokolenia i nie wiem jakie gratyfikacje finansowe są wstanie przyciągnąć do pielęgniarstwa .Chyba nawet stawka 5 tys podstawy nie jest atrakcyjna za ciągły stres, odpowiedzialność za drugiego człowieka , przyjmowanie na siebie wielu problemów pacjentów .

#11  2017.05.16 09:14:13 ~Wiola

Po prostu w naszym kraju pielęgniarstwo umrze śmiercią naturalną. Starsze już nie mamy siły walczyć, a młode nie przyjdą do tak marnie opłacanego zawodu. Wolą zostać kosmetyczką lub fryzjerką . Gdybym miała ten rozum i doświadczenie 20 parę lat temu też bym tak postąpiła. Te podwyżki to tak samo obiecanki-cacanki jak zwykle. Nie wierzę. W moim wypadku pozostaje emigracja. I nie polecam młodzieży tego zawodu. Przynajmniej nie w Polsce.

#12  2017.05.16 10:10:12 ~piel

I co robią? Zwołują tylko konferencje za konferencją. Im dobrze, płace zapewne adekwatne. Bal trwa.

#13  2017.05.16 10:22:58 ~piel

Po co wy to wszystko piszecie jak nikt w tym kraju nie jest zainteresowany waszym lamentem.

#14  2017.05.16 10:58:43 ~Aqua

13 - KTO nie chce niech nie czyta .

#15  2017.05.16 11:53:17 ~gg

Ot kasa i tyle dajcie nam zarobić szanowni ministrowie a chętnych będzie aż za dużo przykre jest to ze oni dobrze wiedzą o co chodzi tylko udają idiotów wymyślanie od Ukrainę po pomoce pielegniarek lepiej zapłacić im1500 o przepraszam teraz 2000 niż pielęgniarkę dać dobrze zarobić mowie o pieniądzach takich jak lekarz bo kie uważam się za gorsza

#16  2017.05.16 13:31:51 ~6moni

Ja jestem za sklonowaniem albo masowa produkcja robotów które będą pracowały non stop i to bez zapłaty. Myślę że następna komisja będzie powołana w tym celu bo ta obecną nic nie wymyśli. Z pustego i.

#17  2017.05.16 13:55:35 ~Piel.W-wa

Do1dobry wniosek, popieram :) Wczoraj uczestniczyłam w Gali z okazji Dnia Pielęgniarki, która odbyła się w hotelu Gromada w Warszawie (kongresówka w remoncie) Było nas dużo - ok.2000 osób. Galę zaszczytnie poprowadził P. Ibisz - zwracał wielokrotnie uwagę na nasze zasługi zawodowe, doceniał, podziwiał nasz trud jak i inni zabierający głos. Moc życzeń od wszystkich, ale niestety przedstawicieli MINISTERSTWA ZDROWIA zabrakło - nikogo z ministerialnych nie było. O czym to świadczy? Oczywiście o ich chamstwie napiszę wprost - poniżaniu nas, nie docenianiu. Podobno pracują teraz nad problematyką pielęgniarstwa, za 3 miesiące będą efekty. Pewnie pani wiceministrowa pielęgniarka Józefa Szczurek - Żelazko, wkrótce będzie wielbiona pod niebiosa, że ściągnęła pielęgniarki z Ukrainy. Skandaliczne wręcz, żeby nasze władze nie raczyły przybyć na Galę. Wszystkim zazdrosnym o mgr, lic. i inne tytuły pragnę przekazać, że kształcenie wyższe pielęgniarek zostaje utrzymane - zapewnił m.in. o tym m.in. rektor WUM. Ponadto ZABRAKŁO DLA NAS PIENIĘDZY NA NAGRODY Z MINISTERSTWA (W TYM ROKU OGRANICZONA PULA) PARADOKS NIESAMOWITY - TYM BARDZIEJ, ŻE JAK MÓWIONO W LICZNYCH WYSTĄPIENIACH PIELĘGNIARSTWO DOSZŁO DO ŚCIANY, GORZEJ JUŻ BYĆ NIE MOŻE! Proszę o właściwą refleksję a i na otarcie łez przygrywał zespół ŻUKI - ach te przeboje The Beatles ! ;) Jakichkolwiek reporterów brak - no cóż cisza medialna trwa - do kiedy? Na pewno NIE POZWOLIMY PISOWI NA DEGRADACJĘ ZAWODOWĄ!

#18  2017.05.16 14:07:55 ~ja

Zgadzam się i z 13 i z 14 faktycznie prawda. Nasze problemy są słabo artykułowane.Też uczestniczyłam we wczorajszej Gali, ale tam jakby inna rzeczywistość, mimo, że podkreślano, że mamy do czynienia z kryzysem pielęgniarstwa. Portal PIP żyje własnym życiem, wirtualne narzekania i na tym koniec ? Jakiś dualizm ? Czy może to ja czegoś nie rozumiem i walczę słowem (ja wodnik:) pozdrawiam :) Obserwowałam, ogólnie nie jesteśmy zaangażowane, jeśli chodzi o te dobre zmiany dla nas.

#19  2017.05.16 14:08:26 ~ja

Zgadzam się i z 13 i z 14 faktycznie prawda. Nasze problemy są słabo artykułowane.Też uczestniczyłam we wczorajszej Gali, ale tam jakby inna rzeczywistość, mimo, że podkreślano, że mamy do czynienia z kryzysem pielęgniarstwa. Portal PIP żyje własnym życiem, wirtualne narzekania i na tym koniec ? Jakiś dualizm ? Czy może to ja czegoś nie rozumiem i walczę słowem (ja wodnik:) pozdrawiam :) Obserwowałam, ogólnie nie jesteśmy zaangażowane, jeśli chodzi o te dobre zmiany dla nas.

#20  2017.05.16 14:12:13 ~obserwator

Do 6 mało znaczący komentarz - nie piszcie trele morele - piszcie merytorycznie!

#21  2017.05.16 14:13:15 ~Magda

Do 17 dziękujemy za ciekawy opis - rzeczywiście skandal z tym ministerstwem zdrowia.

#22  2017.05.16 14:18:34 ~Magda

Do 17 dziękujemy za ciekawy opis - rzeczywiście skandal z tym ministerstwem zdrowia.

#23  2017.05.16 14:46:23 ~Piel-ki

Radziwiłł dlaczego nie złożyłeś nam życzeń? Szczurek-Żelazko? Szydło? Duda? Strażacy w dn 6 maja podczas obchodów ich święta byli wielokrotnie wywielbiani na różnych stacjach telewizyjnych! O pielęgniarkach medialna cisza! Nawet na Gali w Gromadzie w Warszawie w dn. 16 maja - żadnych relacji, brak reporterów! Co PIS chce nam usta zamknąć ? NIE UDA WAM SIĘ TO !

#24  2017.05.16 14:46:56 ~Piel

17,23 dobrze napisane

#25  2017.05.16 15:43:10 ~Aqua

Do 17 - degradacja zawodowa trwa kilkanaście lat , biorą w niej udział również pielęgniarki . Nawet w zespole 15 osobowym rzadko można uzyskać jedność . Zawsze znajdą się takie osoby , które potrafią tylko szeptać i mieszać za plecami .

#26  2017.05.16 17:26:40 ~Nik

ACH te obchody w Kongresowej jakiez one piekne zawsze jakis konferansjer z TVP jakis kabaret lub Krzysio Krawczyk i natrody dla wybitnych pielęgniarek- za co tylko i wyłącznie za długoletnią pracę ibwtedy zawsze prowadzący z TVP umiera ze śmiechu, a kiedyś Kamil Brzózka nie wytrzymal i publicznie to skomentowal cyt." Pielegniarstwo to wspanialy zawod wystarczy dlugo pracowac i to już jest wybitne osiągnięcie "

#27  2017.05.16 18:45:12 ~Obserwator

Przed chwilą reportaż telewizyjny TVP na tema kolejnego święta gdzie złożono życzenia - też służba - służba graniczna.Prezydent Duda wygłosił żarliwe peany i przekazał życzenia dla tej grupy zawodowej.Dlaczego 12 maja nawet min.Radziwiłł tego nie uczynił ? i wiceministrowa pielęgniarka ? Na pewno nie pozwolimy PISOWI na takie zagrywki, na bojkot tego bardzo ważnego święta! Tylko służbie zdrowia się nie składa życzeń! Tym bardziej dla wykorzystywanym w pracy pielęgniarkom (duże braki personalne), kiepsko opłacane, żadnych przywilejów - warunki szkodliwe, brak 13-tek i nagród, praca non-stop przy pacjencie, bardzo często to my pierwsze reagujemy zanim lekarz zostanie obudzony ! Czy prezydent i premier naszego kraju tego nie rozumieją ?

#28  2017.05.16 18:46:30 ~27

Korekta - przepraszam za literówki ;)

#29  2017.05.16 19:07:43 ~Piel. R

Do 26 obchody dnia pielęgniarki już nie w kongresówce i nią są już takie piękne, ale dobrze, że obchodzimy bo zawsze się o czymś dowiemy! A poza tym czy np. nauczyciele ciężej pracują od nas? A mówi się o ich święcie non-stop ! Tak więc nie bądżcie cyniczni! Obchody naszego święta nie są piękne - polukrowana gorycz - nie ma nic gorszego! Też brałam udział w tej gali i dziwię się za kogo nas mają - nikogo nie było z ministerstwa zdrowia, nawet prezydent Warszawy nieobecna - wiceprezydent Paszyńskibył (przed wyborami Hania Waltzowa gościła a i owszem! ) podłe i obłudne! Tyle, że w tym roku mówiono więcej prawdy, że sprawa staje się dramatyczna jeśli chodzi o brak pielęgniarek, że pielęgniarstwo doszło do ściany itd. Powinnyśmy taką trudną, uciążliwą sytuację szybko i mądrze wykorzystać a nie biernie się przyglądać temu co się dzieje (25 ma rację) Co to za pielęgniarki teraz są! Za chwilę pokażą w telewizji w wielu stacjach jak świętował dziś prezydent Duda ze służbą graniczną z okazji ich święta ! A co nam miał składać życzenia? salowym ? (wg niego nie ma różnicy)

#30  2017.05.16 19:09:22 ~ja

Do 29 dużo tu mądrości i prawdy!

#31  2017.05.16 19:11:33 ~piel.

Do 18 prawda

#32  2017.05.16 19:13:28 ~anka

Do 11 umiera

#33  2017.05.16 19:18:36 ~Piel.

Do 26 prawda za długoletnią pracę były odznaczenia i fafary ! to się zgadza byłam tym zszokowana może dlatego,że pierwszy raz uczestniczyłam w tym też niemedialnym wydarzeniu ? Co oni z nas robią no ale zaskoczyli mnie bo zaczęli bić się w piersi ,że zaczyna się dramat w pielęgniarstwie, ale głównych winowajców nie było! udali zapracowanych!

#34  2017.05.16 19:20:20 ~PIEL-KI

PIS BOJKOTUJE NASZE ŚWIĘTO BY DEGRADOWAĆ NASZ ZAWÓD !

#35  2017.05.16 19:35:20 ~Aqua

Temat 12 maja jest nadal gorący , więc może trzeba wystosować list otwarty do MZ z pytaniem dlaczego deprecjonowane jest Nasze święto ?

#36  2017.05.16 19:35:27 ~ners

Jak tu mało komentarzy a tak w ogóle nie mówi się w pracy o tym portalu - dużo pielęgniarek o nim nie wie! nie czytają z przepracowania, braku nadziei, słabego IQ, lęku itd.itp

#37  2017.05.16 19:38:30 ~erka

Do 35 popieram i wkrótce napiszę i łącznie z kilkoma kopiami wyślę do różnych instytucji, telewizji, prasy - może uzyskam odpowiedż. Proponuję innym podobne działania. Powodzenia.

#38  2017.05.16 19:44:49 ~Ważny głos

Podobają mi się powyższe wpisy merytoryczne, dojrzałe, na czasie, odważne. Bez podziałów, prawie :) bez uszczypliwości - trzymajcie tak dalej. Teraz w wiadomościach mówią w tvp 1 o święcie służby granicznej ! Pozdrawiam, nie pozwólcie się deptać!

#39  2017.05.16 19:45:39 ~medyk

Do 38 tak długo o nich mówili oglądałem przed chwilą!

#40  2017.05.16 19:52:03 ~Go

Koleżanki- my ubolewamy i nikt więcej. Lata temu miałam możliwość rozmowy z politykami,w tym posłami.Już wtedy alarmowano,że przed nami mroczne perspektywy.I wtedy jeden z tych wplywowych powiedział mi z cynicznym uśmieszkiem,że jeśli braknie pielęgniarek to oni spec-ustawą wdroża półroczne szkolenie i będą nowe kadry,bo każdy przepis można jakoś obejść.A świadomość społeczna jest niska i nie zmienia się od lat-12 lat temu znajomy trafił do szpitala i kiedy z niego wyszedł powiedział że dotychczas myślał, że pielęgniarka to taka babka w bialym,wykrochmalonym fartuszku.sprzątająca szafki z lekami.0W zeszłym miesiącu w urzędzie pracy doradca zawodowy zaproponowal mi stanowisko opiekuna medycznego.Odpowiedziałam, że to poniżej moich kwalifikacji.A pani mgr nieskrępowana, z kpiacym uśmiechem rzuciła do mnie,że: "przecież to ten sam zawod.Nie widzę różnicy. " Wnioski są smutne-tak nas po prostu widzą.

#41  2017.05.16 21:05:30 ~ja

Do 40 pewnie z pisu nikt nas nie szanuje staramy się przekazywać solidną wiedzę naszemu społeczeństwu ale nam nie wierzy - rehabilitantom tak - a co to za wysoko postawiony medyczny zawód? ale jeśli pielęgniarka zastanawia się nad czymś - to od razu jest pani pielęgniarką i pani nie wie ? nauczyciel może być niedouczony, nie mieć prawa wykonywania zawodu - w przypadku pielęgniarki jest to niemożliwe! bo niemal zlinczują!

#42  2017.05.17 10:16:59 ~Piel.

Do 27 przykre - 12 maja o nas jak zwykle WIELKIE NIC !

#43  2017.05.17 10:17:57 ~Piel.

Do 41 prawda, merytorycznie, dzięki

#44  2017.05.17 10:19:27 ~piel.

Do 36 prawda - faktycznie zastraszone pielęgniarki bo nawet w ten temat o radziwille nie wchodzą !

#45  2017.05.17 10:19:28 ~piel.

Do 36 prawda - faktycznie zastraszone pielęgniarki bo nawet w ten temat o radziwille nie wchodzą !

#46  2017.05.18 10:20:29 ~GALA 15 MA

Do 17 i ja tam byłam! No cóż dodam od siebie menu po oficjalnej części gali : strogonow, pieczone suche mięso, łosoś, kopytka, kasza pęczak, lazania, SURÓWKA Z MARCHEWKI, trochę z rukoli - wytwornie nas przyjęto? śmiechu warte kawy i ciastek zbrakło! A składki płaciłam przeszło 30 lat i pierwszy raz z czegoś tam skorzystałam! No żeby to byli lekarze albo inne grupy zawodowe!

#47  2017.05.18 10:21:19 ~ja

Do 46 faktycznie wstyd ! ale co tam pielęgniary wchłoną wszystko!

#48  2017.05.20 11:13:13 ~mgr

Do 46 ale menu faktycznie nie ma co a i te ciasteczka - wstyd ! tak nas traktują wszędzie!

#49  2017.05.21 14:38:58 ~ja

Rzygawka bierze ja już tu nie piszę nic z tego nie ma!

Dodaj komentarz