Tytuł starszej pielęgniarki i młodszego asystenta. 32 KOMENTARZE.

Wraz z kilkoma koleżankami starałyśmy się o podwyżkę z tytułu ukończenia studiów licencjackich. Niestety bez powodzenia!

Pytanie pierwsze

Jestem pielęgniarką z 19 letnim stażem pracy. Miałam tytuł starszej pielęgniarki który został mi odebrany przy zmianie miejsca pracy tzn zmieniłam szpital w którym pracowałam na inny. Czy są jakieś przepisy prawne w tej kwestii,czy są to tylko wewnętrzne uregulowania w danym szpitalu, zależne od Związków Zawodowych PIP?

Pytanie drugie

W czerwcu 2006 roku ukończyłam studia licencjackie na kierunku: Praca socjalna i edukacja zdrowotna, obecnie podjęłam dwuletnie studia magisterskie na tym samym kierunku. Mam pytanie: czy zdobyte kwalifikacje, podniesienie poziomu wykształcenia: ze średniego na wyższe ma uwarunkowania prawne i powinno znaleźć odbicie w kwestii finansowej - od 17 lat jestem czynna zawodowo. Nadmieniam iż po otrzymaniu dyplomu ukończenia studiów I stopnia złożyłam prośbę do dyrekcji zakładu w którym obecnie pracuje, spotkało rozczarowanie: szanowny pan dyrektor : złożył mi pisemne gratulacje i życzył dalszych sukcesów ....Na tym sie skończyło. Mam tym większy żal iż Panie które ukończyły "pomostowe studia pielęgniarskie" w mojej pracy otrzymały podwyżkę w kwocie 150 zł.
  Złożyłam swoje dokumenty  do innego szpitala w moim mieście i jakie było moje zdumienie i radość-(że jednak mój trud i ciężka praca oraz własny wkład finansowy zostaną docenione), gdy Naczelna Pielęgniarka tej placówki zaproponowała mi wyższe uposażenie i pracę na stanowisku  młodszego asystenta, a nie jak dotychczas pracuję - starszej pielęgniarki. Zastanawiam się czy w każdej placówce obowiązują te same normy prawne czy są interpretowane na swój własny sposób danej komórki. Proszę o rozwianie moich wątpliwości. Ewentualnie proszę o podanie aktów prawnych na które mogę sie powołać w swoim zakładzie pracy odnośnie uposażenia osób z wykształceniem wyższym.

Pytanie trzecie

Pracuje w szpitalu miejskim i wraz z kilkoma koleżankami starałyśmy się o podwyżkę z tytułu ukończenia studiów licencjackich. Przedstawicielka z Izb Piel. w naszym szpitalu powiedziała że jest to nie możliwe, gdyż to że mamy wyższe wykształcenie nie ma żadnego znaczenia, że skoro pracujemy na tym samym stanowisku to powinnyśmy zarabiać tyle co osoby bez licencjaty. Czy tak może być?

Pytanie czwarte

Pracuję na OIOM. Jestem specjalistką pielęgniarstwa zachowawczego. Czy mam prawo używania tytułu specjalistki? Czy powinnam otrzymać angaż jako specjalistka? Specjalistką jestem już 9 lat i w poprzednim zakładzie pracy uznawano mi to uznawano.

Odpowiedź redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Problemy poruszone w wyżej przytoczonych pytaniach dotyczą dwóch kwestii: wynagrodzenia oraz wykształcenia /kwalifikacji zawodowych/. Dla pełnego obrazu interesującego nas zagadnienia musimy dokonać analizy regulacji prawnych dotyczących wynagradzania i kwalifikacji pracowników zakładów opieki zdrowotnej.

Regulacje prawne dotyczące wynagradzania pracowników zakładów opieki zdrowotnej:

W publicznych zakładach opieki zdrowotnej, zasady wynagradzania pracowników reguluje rozporządzenie, którego załączniki stanowią, tabela stawek wynagrodzenia zasadniczego  oraz tabela zaszeregowania stanowisk pracy  pracowników pzoz z wyłączeniem pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych  oraz tabela zaszeregowania stanowisk pracy  pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych. Kolejnym załącznikiem jest wykaz stanowisk na których przysługuje dodatek funkcyjny. Rozporządzenie reguluje ponad to uprawnienia do dodatku za wysługę lat, z tytułu posiadania stopnia naukowego, za pracę w porze nocnej oraz wypłat nagrody jubileuszowej i odpraw. Ta regulacja prawna dotyczy pzoz prowadzonych w formie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego /np. żłobków, przychodni, ośrodków zdrowia, których właścicielem jest nmiasto/, albo w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra, wojewodę, jednostkę samorządu terytorialnego w celu udzielania świadczeń zdrowotnych swoim pracownikom np. żłobków, przychodni, ośrodków zdrowia, których właścicielem jest np. miasto. Wynika z tego, że cytowana wyżej regulacja dotyczy znikomej ilości zakładów opieki zdrowotnej.

Należy podkreślić, że wyżej cytowane regulacje prawne nie dotyczą zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych w formie samodzielnego publicznego zoz oraz niepublicznego zoz.

Natomiast w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej regulacją prawną, która określa zasady wynagradzania pracowników tych podmiotów jest ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Ustawa zasady wynagradzania reguluje w bardzo wąskim zakresie, gdyż tylko reguluje kwestie nagrody jubileuszowej, odprawy oraz dodatku za wysługę lat oraz dodatek za pracę w porze nocnej, niedziele, święta, dni wolne od pracy, a także dodatek za pracę w zespole wyjazdowym pogotowia ratunkowego.

Regulacje prawne dotyczące kwalifikacji pracowników zakładów opieki zdrowotnej:

W zakładzie opieki zdrowotnej świadczenia zdrowotne mogą być udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określił rozporządzeniem, wymagania jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych np. kierownik przychodni, poradni w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju. 

Powyżej cytowane regulacje dotyczą wszystkich zakładów opieki zdrowotnej, także niepublicznych.

Natomiast kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej określono w rozporządzeniu, którego załącznikiem jest taryfikator kwalifikacyjny.

Powyżej cytowane regulacje dotyczą publicznych zakładów opieki zdrowotne,j także prowadzonych w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Nie dotyczą niepublicznych zoz.

Teraz dochodzimy do sedna sprawy, czyli połączenia tych dwóch regulacji prawnych w praktycznym znaczeniu: zależności wynagradzania pracowników od ich stopnia wykształcenia, posiadanych kwalifikacji. Wiadomo jedno - bez informacji w jakim zakładzie opieki zdrowotnej pracuje pytająca osoba nie można udzielić rzetelnej odpowiedzi. Może być bowiem być pracownikiem publicznego zoz, samodzielnego publicznego zoz lub niepublicznego zoz.

Jedno jest pewne, w interesującym nas zagadnieniu, czyli powiązaniu wynagrodzenia z wykształceniem /kwalifikacjami zawodowymi/, panuje "wolna amerykanka". Co zresztą jednoznacznie wynika z sytuacji przedstawionych przez zadających pytania. Te kwestie powinny być uregulowane w zakładowych regulaminach wynagradzania. A tam mogą być przyjęte inne rozwiązania. I dlatego jeden zakład postępuje inaczej niż zakład drugi. Dotyczy to zarówno sprawy stanowiska "starszej pielęgniarki", podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie studiów wyższych lub kursów dokształcających, specjalistycznych, kwalifikacyjnych lub szkoleń specjalizacyjnych.

Wnioski: Zagadnienia związane z powiązaniem wynagradzania z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi regulują zakładowe regulaminy wynagradzania zakładów opieki zdrowotnej. Z powyższego wynika, że poszczególne zoz mogą w odmienny sposób kształtować omawiane powyżej zagadnienia. Rolą przedstawicieli naszej korporacji zawodowej w zakładach pracy, czyli samorządu i zawiązku zawodowego pielęgniarek i położnych jest dbanie o korzystne zapisy w regulaminie wynagradzania dla naszej grupy zawodowej.

Mariusz Mielcarek