Poseł do ministra zdrowia: "Przykładowo, obecnie pensja zasadnicza pielęgniarki zaliczona do grupy 9 wynosi 1 770 zł. Z dniem 1 lipca 2017 r. dyrektor podmiotu leczniczego (publicznego i prywatnego) będzie zobowiązany podnieść tej pielęgniarce wynagrodzenie zasadnicze...".

Nowa ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych.


Poniżej publikuję propozycję okładki najbliższego wydania branżowego miesięcznika Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.

Wyraź swoja opinię. Proszę o sugestie.

Mariusz Mielcarek 

 


Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie zmiany wysokości wynagrodzeń pielęgniarek i położnych

Szanowny Panie Ministrze,

w ślad za moim wcześniejszym wystąpieniem w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych w podmiotach leczniczych w zakresie źródeł finansowania podwyżek wynagrodzeń pracowników medycznych oraz wysokości środków na ten cel przeznaczonych, pragnę zapytać o szczegóły dotyczące wysokości środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek.

Przypomnienia wymaga, że niezależnie od powyższego projektu ustawy, obecnie Ministerstwo Zdrowia zobligowane jest realizować Porozumienie z dnia 23 września 2015 r. zawarte pomiędzy Ministrem Zdrowia, Prezesem NFZ oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, mocą którego Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 i 1628), zapewniające dodatkowe środki finansowe na świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne. W ramach przedmiotowego rozporządzenia OWU zapewniono coroczny (do 2019 r.) wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek w wysokości 400 zł rocznie (4 x 400) oraz wprowadzono mechanizm gwarantujący utrzymanie uzyskanych podwyżek po 2019 r. Zgodnie z rozporządzeniem OWU kolejne etapy zapewniające dalszy średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano: od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. o 1200 zł, oraz od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. o 1600 zł.

W dniu 24 maja 2017 r. wpłynął natomiast do Sejmu projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Przedmiotowy projekt zakłada podział pracowników medycznych na 9 grup zawodowych i określenie dla poszczególnych grup współczynników pracy, wedle których obliczane ma być ich najniższe wynagrodzenie zasadnicze. Wśród wspomnianych grup wyodrębnione zostały trzy grupy pielęgniarek i położnych, podzielone w oparciu o kryterium poziomu wykształcenia oraz posiadanej specjalizacji - wymaganych od danego pracownika na zajmowanym stanowisku.

Zgodnie z projektem ustawy zakładany poziom najniższego wynagrodzenia zasadniczego miałby zostać osiągnięty do końca okresu przejściowego. W okresie przejściowym podmioty lecznicze (pracodawcy) w wyniku corocznych rozmów będą ustalać ze związkami zawodowymi wysokość i tempo wzrostu wynagrodzeń w zakresie przewyższającym określone ustawą obowiązkowe minimalne wzrosty – które mają być dokonywane corocznie. Ustalony w toku negocjacji sposób podwyższania wynagrodzeń powinien uwzględniać sytuację i możliwości finansowe podmiotu leczniczego oraz zapewniać proporcjonalny dla każdej z grup zawodowych średni wzrost tego wynagrodzenia. Ponadto sposób podwyższania wynagrodzenia osoby zajmującej stanowisko pielęgniarki lub położnej uwzględniać powinien wzrost miesięcznego wynagrodzenia danej pielęgniarki albo położnej dokonany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.).

Oficjalnie przepisy projektowanej ustawy stanowić mają gwarancję stopniowego podwyższania najniższych wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, jak również czynić zadość postulatom usankcjonowania w akcie rangi ustawowej wzrostów wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zawartych obecnie tylko w akcie prawnym rangi rozporządzenia. Jednakże analizując postanowienia projektu, uzasadnione w moim przekonaniu są obawy pielęgniarek, czy podwyżki obiecane im mocą powyższego porozumienia z dnia 23 września 2015 r. będą zrealizowane.

Po wejściu w życie bowiem przedmiotowej ustawy, ma nastąpić zasadnicza zmiana jeśli chodzi o wypłacanie pielęgniarkom i położnym dodatków brutto, która polegać będzie na tym, że w pierwszej kolejności środki przekazywane przez NFZ mają zostać przeznaczone przez dyrektorów podmiotów leczniczych na stopniowe podwyższanie wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych. Pierwszy wzrost ma być dokonany na dzień 1 lipca 2017 roku. Powyższy wzrost wynagrodzenia zasadniczego poskutkować powinien – co oczywiste - wzrostem pochodnych od wynagrodzenia. Po wykonaniu tej operacji przez dyrektorów podmiotów leczniczych, pozostałe środki finansowe, mają zostać wypłacane jako dodatki brutto na dotychczasowych zasadach.

Przykładowo, obecnie pensja zasadnicza pielęgniarki zaliczona do grupy 9 wynosi 1 770 zł. Z dniem 1 lipca 2017 r. dyrektor podmiotu leczniczego (publicznego i prywatnego) będzie zobowiązany podnieść tej pielęgniarce wynagrodzenie zasadnicze, ponieważ aktualnie jej pensja jest niższa od planowanej na dzień 31 grudnia 2019 roku - tj. 2 496 zł. Różnica pomiędzy obecną wysokością wynagrodzenia pielęgniarki (1 770 zł) a planowaną wysokością wynagrodzenia tej pielęgniarki na dzień 31 grudnia 2019 roku (2 496 zł) - wynosi 726 złotych. Projekt ustawy mówi natomiast, że dyrektor ma obowiązek podnieść pielęgniarce wynagrodzenie zasadnicze co najmniej o 10% powyższej różnicy, czyli 72,60 zł. Ta operacja musi zostać sfinansowana z obecnych dodatków brutto. Następny zaś wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarki grupy 9 ma nastąpić w dniu 1 lipca 2018 roku - o 130,68 zł, także z puli finansowej przeznaczonej na dodatki brutto.

W świetle powyższego widać wyraźnie mogącą powstać rozbieżność pomiędzy obiecanymi pielęgniarkom jeszcze przez poprzedni rząd podwyżkami, a przepisami projektowanej ustawy. Uprzejmie proszę zatem o odpowiedź, czy Ministerstwo zagwarantuje pielęgniarkom podwyżki określone powyższym rozporządzeniem OWU?

Z wyrazami szacunku

Beata Małecka–Libera

Poseł na Sejm RP

6 lipca 2017 r.

wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

22 lipca 2017 - Akcja pielegniarkicyfrowe@wp.pl - pielęgniarki i położne piszą do związków pip: Żądamy strajku oraz pozwu zbiorowego, a także postępowania przed sądem zawodowym wobec wiceministra zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko! Ponad 70 komentarzy!

20 lipca 2017 roku - Prawo i sprawiedliwość dla pielęgniarek. Prezydent w dniu 19 lipca podpisał ustawę o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, która deprecjonuje zawody pielęgniarki i położnej wobec innych zawodów medycznych. Ponad 120 komentarzy!

Czyli podział pielęgniarek i położnych pozostaje taki jak opublikowaliśmy w bieżącym numerze miesięcznika branżowego - Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych - nakład 30 tysięcy egzemplarzy. 

Tylko w miesięczniku branżowym pielęgniarek i położnych (nakład 30 tysięcy egzemplarzy) - zobacz pełny tekst ustawy autorstwa ministra Radziwiłła o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego. W gazecie znajdziesz wiele informacji związanych z tym nowym aktem prawnym regulującym wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych. 

Mariusz Mielcarek 

                                Powiększ aby przeczytać tą stronę gazety

                                   Zobacz inne artykuły w tym numerze gazety

Komentarze użytkowników

#1  2017.07.26 19:00:07 ~gg

Mam gdzieś taka stawkę teraz mam wiecej i co nie należy mi się już nic ? porazka

#2  2017.07.26 19:34:39 ~Do 2

Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ty masz w tej chwili wyższą stawkę, ale wyobraź sobie, że mnóstwo pielęgniarek jeszcze długo nie widziałoby tych pieniędzy, gdyby nie ta ustawa.

#3  2017.07.26 20:18:36 ~piel

Do 2 podniosą ci a nie przeszkadza ci ze będziesz miała tyle co opiekunka

#4  2017.07.26 20:46:58 ~Do #1

Należy Ci się - obniżenie dodatku "brutto brutto". Dalej masz gdzieś ?

#5  2017.07.26 22:18:08 ~gg do 4

Nie mam dodatku bo nigdy nie dostałam jestem u podwykonawcy

#6  2017.07.26 23:38:54 ~gość

No to Miłe Panie,pokazano wam gdzie wasze miejsce.Mgr pielęgniarstwa bez specjalizacji w naszym kraju od liku,odpowiedzialność wielka ,a zarobek jak opiekunka.Mam propozycje- żwawo biegnijcie Panie do pracy,wpadamy do dyżurki,kawka,ploteczki,start do pacjenta by nakarmić i umyć dupkę - jeśli to jest w kompetencji opiekunki- a resztę miejcie po prostu w dupieeeee! Jak płaca dla magistra taka praca - proste,wtedy może się nauczą ile warte są Pielęgniarki,obojętnie czy mają tytuły czy nie.

#7  2017.07.27 05:00:49 ~Do #5

To masz więcej "szczęścia" od innych. Twoja płaca nie zostanie obniżona. Pozostałe bez ustawowych zmian.

Dodaj komentarz