Pielęgniarki specjalistki „faworyzowane”?

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.


Minister zdrowia podzielił grupę zawodową pielęgniarek i położnych w kontekście wynagrodzeń (projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych) w następujący sposób:
 

W ramach konsultacji społecznych Stowarzyszenie Szpitali Małopolski zgłosiło następującą uwagę:
„Niezrozumiałe jest faworyzowanie pielęgniarek ze specjalizacją, pomimo że w praktyce pielęgniarki ze specjalizacją wykonują taką samą pracę jak pielęgniarki bez specjalizacji, nie zmienia się ich zakres obowiązków i odpowiedzialności w kwestii samodzielnego podejmowania decyzji”. Redakcja gazety pielęgniarki.info.pl otrzymała od Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie sprzeciw wobec powyższego stanowiska. Czytamy w nim między innymi:  
„Na wstępie możemy tylko wyrazić nadzieję, iż podobnego stanowiska co do specjalizacji pielęgniarek, przedstawiciele Stowarzyszenia nie będą prezentowali również odnośnie specjalizacji lekarskich w kontekście odejścia od faworyzowania lekarzy ze specjalizacją w
stosunku do lekarzy bez specjalizacji, wszak fakt ukończenia specjalizacji przez lekarza również nie powoduje zmiany jego obowiązków.

Przedstawione przez Stowarzyszenie stanowisko świadczy o całkowitym braku znajomości zasad kształcenia oraz nabywania kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki i położne, zarówno w toku kształcenia zawodowego, jak i podyplomowego. Mając na względzie wagę i odpowiedzialność pielęgniarki i położnej wykonującej zawód za powierzonych jej pacjentów, ustawodawca nałożył na pielęgniarki i położne (podobnie jak na lekarzy) obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz przyznał im prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Czytaj dalej...