Pytanie 4 Portalu Pielęgniarek i Położnych do Ministerstwa Zdrowia w sprawie nowej ustawy o wynagrodzeniach

Ogólnopolski miesięcznik branżowy pielęgniarek i położnych pielegniarki.info.pl - nakład 30 tysięcy egzemplarzy.


Pytanie 4.

17 sierpnia 2017
 

Pani Józefa Szczurek-Żelazko

Sekretarz stanu

Ministerstwo Zdrowia
 

W związku z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 8 czerwca 2017 roku ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w sprawie sposobu zaszeregowania zawodu pielęgniarki i położnej wobec innych zawodów medycznych. W przedmiotowej ustawie poszczególnym zawodom medycznym przypisano współczynniki pracy, przy czym najniższy z nich - w wysokości 0,64 - przypisano zawodom pielęgniarki i położnej – osobie z tytułem pielęgniarki, licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, magistra pielęgniarstwa/położnictwa.

Współczynnik w tej samej wysokości przypisano dziesiątej grupie zawodowej, obejmującej "fizjoterapeutę albo innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-9, wymagający średniego wykształcenia".

Wobec powyższego proszę o podanie wykazu grup zawodowych, które mieszczą się w definicji: "innego pracownika wykonującego zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-9, wymagający średniego wykształcenia".
 

Odpowiedź ministerstwa zdrowia

22 sierpnia 2017
 

Mariusz Mielcarek

„Portal i Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych”

Szanowny Panie Redaktorze,
w nawiązaniu do Pana pytań przekazuję poniższe informacje.
Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. poz. 1473), dalej zwana ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r., w załączniku określa 10 grup zawodowych pracowników wykonujących zawód medyczny oraz współczynniki pracy służące do obliczenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych grup zawodowych.

Zaszeregowanie pracownika wykonującego zawód medyczny do konkretnej grupy zawodowej należy do kompetencji pracodawcy, który określa kwalifikacje wymagane na konkretnym stanowisku pracy. Pracodawca ma przy tym, co do zasady, możliwość samodzielnego decydowania o tym, jakie wymagania mają spełniać osoby zatrudnione na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiocie leczniczym przez niego zarządzanym, pod warunkiem, że zapewni udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej). Dla grupy podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami kwalifikacje wymagane na poszczególnych rodzajach stanowisk zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896). W przypadku podmiotów leczniczych, które posiadają kontrakt (...). Czytaj dalej..