Pani wiceminister zdrowia Szczurek-Żelazko podała wysokość wynagrodzeń (średnia ważona) dla wszystkich grup zawodowych ochrony zdrowia, w tym: pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją, pielęgniarki ze specjalizacja oraz pielęgniarki bez specjalizacji.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Odpowiedź na interpelację w sprawie wynagrodzenia lekarzy i pielęgniarek

(...)

W systemie statystyki publicznej zarobki pracowników ochrony zdrowia badane są przez Główny Urząd Statystyczny cyklu dwuletnim (w latach parzystych, z wyborem października jako tzw. miesiąca referencyjnego) w ramach reprezentacyjnego badania struktury wynagrodzeń według zawodów, będącego odpowiednikiem prowadzonego w Unii Europejskiej co 4 lata badania Structure of Earnings Survey. Natomiast Minister Zdrowia przeprowadza coroczne dobrowolne badanie ankietowe.

Ostatnie takie badanie zostało przeprowadzone w maju i czerwcu 2016 r. w związku z pracami nad projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Objęło ono 2560 publicznych i prywatnych podmiotów leczniczych. Miesiącem referencyjnym był marzec 2016 r.

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko

17 października 2017 roku