Wiceminister zdrowia pani Szczurek-Żelazko napisała: Obecnie polskie pielęgniarstwo stoi przed wieloma dylematami i wyzwaniami...

Ministerialny zespół ds. strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Odpowiedź na interpelację w sprawie utworzenia zawodu pomocniczego w obszarze medyczno-społecznym o nazwie asystentka pielęgniarki

Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana Posła Andrzeja Matusiewicza w sprawie utworzenia zawodu pomocniczego w obszarze medyczno-społecznym o nazwie asystentka pielęgniarki, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji w przedmiotowej sprawie.

Obecnie polskie pielęgniarstwo stoi przed wieloma dylematami i wyzwaniami. W celu zdiagnozowania sytuacji i podjęcia działań naprawczych Minister Zdrowia zarządzeniem z dnia 21 kwietnia 2017 r. powołał Zespół do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 50), w którym partnerami są przedstawiciele środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych, w tym Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, pielęgniarskie organizacje naukowe, takie jak Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie oraz Polskie Towarzystwo Położnych, konsultanci krajowi w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa, przedstawiciele organizacji pacjenckich i pracodawców oraz wielu innych ekspertów w dziedzinach związanych z pielęgniarstwem i położnictwem.

Celem prac zespołu jest analiza postulatów, oczekiwań, proponowanych rozwiązań, zebranie jak najszerszych informacji i poznanie jak największej liczby opinii dotyczących istotnych i wzajemnie powiązanych problemów pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Prace Zespołu dotyczą następujących obszarów:

  • Kształcenie przed i podyplomowe pielęgniarek i położnych.
  • Nowy zawód medyczny, jako zawód pomocniczy dla zawodu pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej.
  • Rola, kompetencje pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia.
  • Normy zatrudnienia – określenie liczby pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakresach świadczeń (rozporządzenia „koszykowe”).
  • Warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż zawodów pielęgniarek i położnych.

Efektem prac Zespołu będzie wypracowanie realnych, kompleksowych rozwiązań zidentyfikowanych problemów i przygotowanie Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce mającej na celu wskazanie konkretnych kroków do poprawy kondycji polskiego pielęgniarstwa i położnictwa dzisiaj i w przyszłości.

Prace Zespołu trwają, a ich efekt w postaci gotowej Strategii w formie dokumentu będzie zaprezentowany opinii publicznej w formule zorganizowanej we współpracy z przedstawicielami środowiska pielęgniarek i położnych.

Minister Zdrowia zarządzeniem z dnia 16.10.2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 102) wydłużył termin opracowania Strategii do dnia 31 grudnia 2017 r.

Z wyrazami szacunku,

Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
Józefa Szczurek-Żelazko

30 października 2017 roku