Ministerstwo zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Zobacz projekt wraz uzasadnieniem...

Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Ministerstwo zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Zobacz projekt - normy zatrudnienia pielęgniarek

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.). 
Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w części normatywnej oraz w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, z późn. zm.) przez modyfikacje warunków realizacji świadczeń gwarantowanych. 

Zmiany wprowadzane w przedmiotowym projekcie są rezultatem opracowania „Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”. Strategia została opracowana przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy ze środowiskiem zawodowym pielęgniarek i położnych. W trakcie prac nad strategią określono wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych w wymiarze 0,6 na łóżko (dla oddziałów o profilu zachowawczym) i 0,7 (dla oddziałów o profilu zabiegowym) wraz z wymaganymi kwalifikacjami zawodowymi. Należy podkreślić, że obowiązek ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych został wprowadzony w 2000 r. Aktualnie podstawą prawną w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Wskazanie dla podmiotów leczniczych wymogu zapewnienia określonej liczby pielęgniarek i położnych prowadzi do: zapewnienia jakości świadczeń udzielanych przez pielęgniarki samodzielnie tj. świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia, zapewnienia udziału pielęgniarek/położnych w świadczeniach realizowanych przez lekarzy i innych pracowników wykonujących zawody medyczne, zmniejszenia liczby powikłań i zakażeń wewnątrzszpitalnych oraz związanych z tym kosztów, zmniejszenia liczby błędów medycznych, a co za tym idzie zmniejszenia kosztów związanych z ordynacją i dystrybucją produktów leczniczych, zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i pielęgniarek/położnych, racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi, planowania środków finansowych na zadania wykonywane przez pielęgniarki/położne. Natomiast w sytuacji niewystarczającej liczby pielęgniarek/położnych może dochodzić do między innymi następujących zdarzeń: wydłużenia hospitalizacji, zwiększenia liczby powikłań np. zapalenia płuc, zakażenia odcewnikowe, odleżyny, zwiększenia liczby  zakażeń wewnątrzszpitalnych, zwiększenia liczby upadków, zwiększenia śmiertelności pacjentów, zwiększenia liczby błędów medycznych a w konsekwencji ponownych hospitalizacji.

W celu zapewnienia właściwej realizacji świadczeń na bloku operacyjnym wprowadzono wymóg zapewnienia w zakresie kwalifikacji personelu wymagania kwalifikacyjne i etatowe dla pielęgniarek na bloku operacyjnym (obecność dwóch pielęgniarek, a w sytuacji wykonywania zabiegów ginekologicznych położnych, na każdy stół operacyjny, zgodnie z czasem udzielania świadczeń określonym w harmonogramie pracy). Analogiczne rozwiązania istnieją w odniesieniu do lekarzy. 

Umożliwiono także realizację świadczeń gwarantowanych udzielanych w trybie leczenia jednego przez położną w sytuacji gdy jest to właściwe dla zakresu udzielanych świadczeń. Jest to rozwiązanie analogiczne do wyżej opisanego sposobu udzielania świadczeń na bloku operacyjnym realizowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej.

W konsekwencji określenia wymiaru etatu oraz kwalifikacji personelu pielęgniarskiego w załączniku nr 3 do rozporządzenia zrezygnowano z odwołania do zapewnienia opieki pielęgniarskiej lub położnych z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych ustalonej na podstawie przepisów o działalności leczniczej.

W części I załącznika nr 3 określono w poszczególnych profilach oddziałów szpitalnych, wymiar etatu oraz kwalifikacje personelu pielęgniarskiego. Ponadto w lp. 37-39 „Położnictwo i ginekologia”, na wszystkich poziomach referencyjnych, na wniosek środowiska pielęgniarek i położnych, zobowiązano świadczeniodawców do wyodrębnienia całodobowo personelu położniczego dedykowanego sali porodowej. Opieka położnicza sprawowana na sali porodowej nie powinna być łączona z jednoczesnym udzielaniem świadczeń w innych komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego. Ponadto w odniesieniu do ww. oddziałów dodano wymóg prowadzenia edukacji laktacyjnej przez edukatora do spaw laktacji oraz obowiązek mierzenia i oceniania wskaźnika: liczba noworodków dokarmianych sztucznym pokarmem względem liczby żywo urodzonych noworodków rocznie.

Jednocześnie, w lp. 50 „Chemioterapia – hospitalizacja”, w części „Pielęgniarki/ położne” wprowadzono alternatywę dla przeszkolenia w zakresie podawania cytostatyków, ukończenie kursu specjalistycznego przygotowania podawania leków przeciwnowotworowych u dorosłych. Analogicznie określono warunki w części II w lp. 10 „Chemioterapia – leczenie jednego dnia”.
Ze względu na treść upoważnienia ustawowego zawartego w art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych brak jest możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do wydania rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a w zakresie § 4 ust. 4 pkt 1 oraz § 1 pkt 1 lit. b, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia oraz § 1 pkt 3 lit. a-o, r-zn, zs, zw, zza-zzg w zakresie, w jakim odnoszą się do zapewnienia równoważnika co najmniej 2 etatów pielęgniarek lub położnych o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Taki termin wejścia w życie umożliwi dostosowanie świadczeniodawców realizujących świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego do warunków ich realizacji zawartych w niniejszym projekcie.

Projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Przedmiotowy projekt będzie miał wpływu na działalność przedsiębiorców przez konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby personelu pielęgniarsko-położniczego zgodnie z normami określonymi w treści projektu. 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i w związku z tym nie podlega procedurze notyfikacji.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

Zobacz projekt - normy zatrudnienia pielęgniarek

źródło: ministerstwo zdrowia 


11 kwietnia 2018 - Ile będzie potrzeba pielęgniarek na grafiku w przypadku 30 łóżkowego oddziału, kiedy będą obowiązywały normy zatrudnienia: 0,6 – dla oddziałów zachowawczych, 0,7 – dla oddziałów zabiegowych, 0,8 dla oddziałów dziecięcych?

10 kwietnia 2018 roku - Jajcarze z ministerstwa zdrowia... Ministerstwo przygotowało projekt norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. 0,6 – dla oddziałów niezabiegowych, 0,7 – dla oddziałów zabiegowych. Chociaż już w maju 2017 roku policzyło ile pielęgniarek zabraknie w przypadku wprowadzenia tych norm.  Czy to jest odpowiedzialne postępowanie? Normy mają wejść w życie za rok, a sytuacja w kwestii braku pielęgniarek się nie polepszy a zdecydowanie pogorszy!


5 kwietnia 2018 roku - Telewizja rządowa:  "Udało nam się porozmawiać z lekarką pracującą w szpitalu ze Złotoryji. Kobieta potwierdza wersję zwolnionej pielęgniarki, ale prosi o anonimowość...".

5 kwietnia 2018 roku - Wideo - wywiad z zwolnioną pielęgniarką ze złotoryjskiego szpitala: nie czuje, żebym działała na szkodę spółki! Ja działałam w imieniu i na rzecz pacjentów. Ich bezpieczeństwa i bezpieczeństwa personelu...

Więcej o sprawie pielęgniarki ze szpitala w Złotoryji

DOŁĄCZ do grupy:

My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!

https://web.facebook.com/groups/1736775269711907/

Komentarze użytkowników

#1  2018.04.15 21:00:17 ~a_

Co się komu śniło? ;d

#2  2018.04.16 07:07:16 ~piel. dypl

Czy te wskaźniki dotyczą dobowej obsady pielęgniarek zatrudnionych na oddziale? Gdzie jest opublikowany opis doboru metody badawczej, do określenia minimalnej obsady pielęgniarek ( taka procedura występuje też w naukach medycznych)?

#3  2018.04.16 10:50:48 ~nurse

To żaden rarytas. Weźmy przykład np. Oddział geriatryczny 12-łózkowy. Wychodzi że ma być na nim zatrudnionych 0,6 razy 12 = 7 pielęgniarek. A więc 6 pielęgniarek i oddziałowa. A więc wychodzi 1 pielęgniarka na dniu i 1 na nocy. To żadne normy.

#4  2018.04.16 11:52:57 ~Do#3

Kolejny bzdurny komentarz Twojego autorstwa. 0,6 x 12 = 7,2 - oznacza to, że będzie 8 pielęgniarek. Po odjęciu oddziałowej pozostaje 7. "1 pielęgniarka na dniu i 1 na nocy" - a gdzie pozostałe 5 ?

#5  2018.04.16 13:02:01 ~do#4

Według tekstu tego projektu to nie wiadomo, może na zwolnieniu lekarskim, może delegowane na inny oddział. A o podnoszeniu kwalifikacji to zapomnij?

#6  2018.04.16 13:17:58 ~Do 4

W grafiku trzeba uwzględnić np.urlop 8× norma wg kodeksu pracyz pominięciem so i ND. Dalej jakieś wolne po nocy dalej jakieś chrobowe się trafi. A może jakiś urlop szkoleniowy. Matma naprawdę jest prosta.

#7  2018.04.16 14:33:40 ~Do#5,6

Oczywiście masz rację - w każdym dniu będzie nieobecne 5 z 7 pielęgniarek. Jeżeli tak będzie to żadne normy nie pomogą. A urlopy szkoleniowe nie istnieją od wielu lat. Podnoszenie kwalifikacji w czasie wolnym od pracy. Brak norm - źle, będą normy - niedobrze.

#8  2018.04.16 14:33:41 ~Do#5,6

Oczywiście masz rację - w każdym dniu będzie nieobecne 5 z 7 pielęgniarek. Jeżeli tak będzie to żadne normy nie pomogą. A urlopy szkoleniowe nie istnieją od wielu lat. Podnoszenie kwalifikacji w czasie wolnym od pracy. Brak norm - źle, będą normy - niedobrze.

#9  2018.04.16 20:07:59 ~Do8

Normy muszą być ale muszą być liczone wg rzeczywistej obsady na dyżur czyli po odjeciu tych wszystkich składników a nie wg etatów

#10  2018.04.16 20:29:25 ~ona

Do 3# no jak to gdzie dyżur 12h w ciągu miesiąca 30 dniowego potrzeba na styk 5 ( dyżur w 1 pielęgniarkę) pielęgniarek pozostałe 3 są jako dodatek np 1 oddziałowa 2 opatrunkowa 3 jako rezerwa urlopy/l4 to jest minimum z minimum. A ludzie są dziwni jak tylko położą sie na kozetce szpitalnej to już się nie mogą ruszyć i kij bierze cały schemat uczenia pacjenta samoopieki :d

#11  2018.04.16 20:31:54 ~ona

Powinna być norma 1 pielęgniarkA NA 5 ŁÓŻEK NA DYŻUR LUB 1 PIELĘGNIarka na 1 łóżek + 2 opiekunki na dyżur

#12  2018.04.16 21:10:49 ~pelka

"Natomiast w sytuacji niewystarczającej liczby pielęgniarek/położnych może dochodzić do między innymi następujących zdarzeń: wydłużenia hospitalizacji, zwiększenia liczby powikłań np. zapalenia płuc, zakażenia odcewnikowe, odleżyny, zwiększenia liczby zakażeń wewnątrzszpitalnych, zwiększenia liczby upadków, zwiększenia śmiertelności pacjentów, zwiększenia liczby błędów medycznych a w konsekwencji ponownych hospitalizacji"- wg mnie w takiej sytuacji powinno zmniejszyć się liczbę łóżek szpitalnych i do tego przestrzegania norm zobowiązać dyrektorów poprzez PIP i związki.

#13  2018.04.17 07:58:57 ~do 12

Nie może dochodzić a poprawnie : już dochodzi !

#14  2018.04.17 07:59:54 ~do 13

PRAWDA!

Dodaj komentarz