Józefa Szczurek-Żelazko wypowiada się w kwestii "co z dodatkami brutto brutto po 1 września 2019" roku oraz przegrupowaniu pielęgniarek "zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ale niewymagających specjalizacji".

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Zobacz więcej ....

                 Zobacz całość tutaj...

Więcej o sprawie piszemy tutaj

Zobacz także:

Pielęgniarski mem (1) - à propos "sytuacji punktowych" wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko...

Pielęgniarski mem (2) - à propos rozpoczetej w dniu 18 kwietnia "debacie o zdrowiu" ministra Szumowskiego w kontekście obecnej sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych...

Pielęgniarski mem (3) - à propos pielęgniarek z Ukrainy...

Pielęgniarski mem (4) - à propos zapowiedzi rządu, że dyrektor szpitala będzie mógł wziąć pod opiekę pielęgniarkę z Ukrainy...Odpowiedź na interpelację w sprawie podwyżek

wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 21141 Pana Krzysztofa Paszyka, Posła na Sejm RP, w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Realizowane jest Porozumienie zawarte w dniu 23 września 2015 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia, którego konsekwencją było wydanie przez Ministra Zdrowia rozporządzenia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zapewniającego dodatkowe środki finansowe na świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne. Powyższe regulacje dotyczą wyłącznie pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Porozumienie odnosi się również do pielęgniarek zatrudnionych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia finansowanych z budżetu państwa.

W ramach przedmiotowego rozporządzenia zapewniono coroczny (do 2019r.) wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych w wysokości 400 zł brutto brutto rocznie (4 x 400) oraz wprowadzono mechanizm gwarantujący utrzymanie uzyskanych podwyżek po 2019 r. Obecnie realizowana jest trzecia transza podwyżki, czyli 1200 zł od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Rozporządzenie w sprawie OWU przewiduje kolejny etap zapewniający dalszy średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowany od dnia 1 września 2018r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. o 1600 zł. Poza tym rozporządzenie w sprawie OWU w celu utrzymania skutku wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych (4x400) realizowanego od 2015r., doprecyzowuje zasady ustalania współczynnika korygującego, za pomocą którego od 1 września 2019 r. będą ustalane środki na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Równocześnie uprzejmie informuję, że realizacja przepisów rozporządzenia w sprawie OWU przez podmioty lecznicze, na terenie całego kraju, podlega stałemu monitoringowi Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponadto w celu zagwarantowania stopniowego podwyższania najniższych wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne, w tym pielęgniarek i położnych uchwalona została ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473). Ustawa zakłada podział pracowników wykonujących zawody medyczne na 10 grup zawodowych i określenie dla poszczególnych grup współczynników pracy, według których obliczane jest najniższe wynagrodzenie zasadnicze, w tym wyodrębnione zostały trzy grupy pielęgniarek i położnych, podzielone w oparciu o kryterium poziomu wykształcenia oraz posiadanej specjalizacji – wymaganych od danego pracownika na zajmowanym stanowisku.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 przedmiotowej ustawy na dzień 1 lipca 2017 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny, w tym również pielęgniarki i położnej zostało podwyższone co najmniej o 10% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika. Kolejny wzrost wynagrodzenia zasadniczego powinien zostać dokonany na dzień 1 lipca 2018 r. i wówczas pracodawca będzie zobowiązany do podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika.

Ponadto zgodnie z ustaleniami ze stroną społeczną w ramach Zespołu ds. usług publicznych, resort zdrowia opracował i przedstawił propozycję zmiany treści ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych uzgodnioną z Ministrem Finansów i Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Proponowane zmiany do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. zakładają między innymi przeniesienie pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ale niewymagających specjalizacji, z 9 do 8 grupy zawodowej załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. co spowodowałoby podwyższenie współczynnika pracy.

Jednocześnie informuję, że kwestie zmiany ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. są obecnie przedmiotem dyskusji na forum Zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego, zatem zarówno ostateczny kształt ewentualnego projektu zmiany ww. ustawy, jak też termin jej wejścia w życie, zależał będzie od wyniku tej dyskusji.

Z wyrazami szacunku
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
SEKRETARZ STANU
Józefa Szczurek-Żelazko

Warszawa, 17-04-2018


11 kwietnia 2018 - Ile będzie potrzeba pielęgniarek na grafiku w przypadku 30 łóżkowego oddziału, kiedy będą obowiązywały normy zatrudnienia: 0,6 – dla oddziałów zachowawczych, 0,7 – dla oddziałów zabiegowych, 0,8 dla oddziałów dziecięcych?

10 kwietnia 2018 roku - Jajcarze z ministerstwa zdrowia... Ministerstwo przygotowało projekt norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. 0,6 – dla oddziałów niezabiegowych, 0,7 – dla oddziałów zabiegowych. Chociaż już w maju 2017 roku policzyło ile pielęgniarek zabraknie w przypadku wprowadzenia tych norm.  Czy to jest odpowiedzialne postępowanie? Normy mają wejść w życie za rok, a sytuacja w kwestii braku pielęgniarek się nie polepszy a zdecydowanie pogorszy!


5 kwietnia 2018 roku - Telewizja rządowa:  "Udało nam się porozmawiać z lekarką pracującą w szpitalu ze Złotoryji. Kobieta potwierdza wersję zwolnionej pielęgniarki, ale prosi o anonimowość...".

5 kwietnia 2018 roku - Wideo - wywiad z zwolnioną pielęgniarką ze złotoryjskiego szpitala: nie czuje, żebym działała na szkodę spółki! Ja działałam w imieniu i na rzecz pacjentów. Ich bezpieczeństwa i bezpieczeństwa personelu...

Więcej o sprawie pielęgniarki ze szpitala w Złotoryji

DOŁĄCZ do grupy:

My pielęgniarki i pielęgniarze jesteśmy OBURZENI!

https://web.facebook.com/groups/1736775269711907/