Przeczytaj uzasadnienie do wyroku Sądu w sprawie dodatku brutto brutto dla pielęgniarek i położnych.

Dodatki brutto brutto dla pielęgniarek i położnych.

 

UZASADNIENIe

do wyroku Sądu Rejonowego z dnia 21 grudnia 2017


Powódka B. B. (1) w pozwie skierowanym przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) w O. wniosła o zasądzenie na jej rzecz kwoty 416,62 zł.

W uzasadnieniu wskazała, że w 2016r. związki zawodowe pielęgniarek i położnych podpisały z pracodawcą Porozumienie z dnia 26.09.2016r. w sprawie podziału środków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 08.09.2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14.10.2015r. Zgodnie z tym zapisem „ oszczędności” jakie pracodawca będzie miał ze środków pochodzących z umów zawartych z NFZ m.in. na zwolnieniach lekarskich pracowników będą przekazane na wzrost wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych pozostających w stosunku pracy od 01.09.2016r. do 31.03.2017r. Pozwany pismem z 27.04.2017r. wskazał jaka kwota pozostała z „ oszczędności” oraz potwierdził jej podział na wzrost wynagrodzeń zasadniczych dla pielęgniarek i położnych. Pomimo tego pisma do dnia złożenia pozwu pracodawca nie wypłacił kwot.

Pismem z dnia 09.11.2017r. ( 13.11.2017r. data wpływu do Sądu) strona powodowa zmieniła powództwo i zażądała zasądzenie:

- kwoty 300,13 zł tytułem zaległych i niewypłaconych podwyżek wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pisma do dnia zapłaty,

- na podstawie art. 190 kpc kwoty 120,04 zł tytułem przyszłych powtarzających się świadczeń płatnych wraz z wypłatą wynagrodzenia w wysokości 30,01 zł przez okres 4 miesięcy tj od grudnia 2017r. do końca marca 2018r.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o odrzucenie pozwu i z ostrożności procesowej o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu pozwany szeroko odniósł się do kwestii związanych z problemem wypłat kwot zaoszczędzonych w sytuacji gdy pielęgniarka lub położna przebywa na zasiłku chorobowym i nie udziela w tym czasie świadczeń opieki zdrowotnej objętych rozporządzeniem OWU. Jednocześnie pozwany wniósł o odrzucenie pozwu w oparciu o art. 262 ust. 1 kp. Wskazano, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia ze sporem dotyczącym nowych warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych, który jest sporem o interesy tej grupy zawodowej.

Sąd ustalił, następujący stan faktyczny:

W dniu 26.09.2016r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy (...) w O. a (...) Organizacją Związku Zawodowego (...) reprezentowaną przez Przewodniczącą E. B. (1). Strony ustaliły, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 08.09.2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14.10.2015r., że po rozliczeniu okresu:

1.  Od 01.09.2016r. do 31.03.2017r. kwot wydatkowanych zgodnie z cyt. powyżej Rozporządzeniami Ministra Zdrowia , środki finansowe pozyskane z tytułu tzw. oszczędności ( m.in. zwolnienia lekarskie) zostaną przekazane na wzrost wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych pozostających w stosunku pracy od 01.09.2016r.do 31.03.2017r.,

2.  od 01.04.2017r. do 31.08.2017r. kwoty wydatkowanych zgodnie z cyt. powyżej rozporządzeniami, środki finansowe pozyskane z tytułu tzw. oszczędności ( m.in. zwolnienia lekarskie) zostaną przekazane na wzrost wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych pozostających w stosunku pracy od 01.09.2016r. do 31.03.2017r.

( dowód : porozumienie z 26.09.2016r. k. 12,36, zeznania świadka E. B. k. 104-105v 00:50:21-01:04: 27)

Środki pozyskane przez pozwany Szpital z tzw oszczędności tj kwot będących różnicą wynikającą z zadeklarowanej liczby etatów pielęgniarek i położnych, zgodnie z par. 2 ust. 1 rozporządzenia z 08.09.2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ( dalej rozporządzenia OWU), a kwotą przeznaczoną dla pielęgniarek i położnych, które faktycznie realizowały świadczenia w danym okresie to 96 240,88 zł. Szpital w okresie od 01.09.2016r. do kwietnia 2017r. przyjął zasadę rozliczania umów z NFZ poprzez wystawianie i rozliczanie faktur do miesięcznego limitu. W związku z interpretacją Ministerstwa Zdrowia od maja 2017r. przyjęto zasadę rozliczania poprzez wystawianie faktur do faktycznej kwoty skutków podwyżki.

( dowód: pismo k. 43-44, rozliczenia k. 100-101v, 120-121, zeznania H. D. k. 123-124 00:18:38-00:57:45, R. L. k. 125-126v, 01:25:00-02:09:40)

Pismem z dnia 03.04.2017r. (...) Związek Zawodowy (...) Zakładowa Organizacja Związkowa przy Wojewódzkim Szpitalu (...) w O. zwrócił się do Dyrektora WSzS w O. o niezwłoczne przekazanie rozliczenia środków finansowych zgodnie z porozumieniem z dnia 26.09.2016r. z tytułu tzw. oszczędności za okres od 01.09.2016r. do 31.03.2017r. Pozwany udzielił odpowiedzi pismem z 27.04.2017r., w którym wskazał, iż środki pozyskane z tytułu tzw. oszczędności to kwota 96 240,88 zł.

Pismem z 10.05.2017r. Związek wskazał, że kwota 96 240,88 zł wynikająca z tzw oszczędności powinna być podzielona w uzgodnieniu z Zarządem Zakładowej Organizacji Związkowe, włączona do płacy zasadniczej i wypłacona do dnia 08.05.2017r.

W odpowiedzi Szpital pismem z dnia 17.05.2016r. poinformował przewodniczącą Zakładowej Organizacji Związkowej (...) w O.- E. B. (1), iż zamierza rozdysponować kwotę 96 240,88 zł następująco:

- od 01.05.2017r. kwota podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych ok. 10 zł brutto/1 etat,

- wypłata w formie jednorazowej tzw. wyrównanie wynosząca ze wstępnych wyliczeń ok. 117 zł.

Związek pismem z dnia 22.05.2017r. wskazał, że środki wynikające z tzw oszczędności i sposób ich rozdysponowania musi nastąpić w drodze uzgodnień ze związkiem zawodowym i zapisane jet to w Porozumieniu z dnia 26.09.2016r. i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015r. Wystosowano wniosek o spotkanie w tej sprawie w dniu 23.05.2017r.

( dowód: pisma k. 42, 43-44, 45-47)

Na dzień 23.05.2017r. wyznaczono spotkanie w sprawie podziału środków finansowych zgodnie z Porozumieniem z dnia 26.09.2016r. oraz wprowadzenia nowej tabeli wynagrodzeń dla grupy pielęgniarek i położnych od 01.05.2017r. Na spotkanie stawili się przedstawiciele pozwanego. Za Związek Zawodowy stawiła się E. B.- Przewodnicząca, powódka B. B.-z-ca przewodniczącej, B. W.- członek zarządu. Strona związkowa w związku z nieobecnością dyrektor pozwanego Szpitala opuściła gabinet dyrektora.

Pismem z dnia 23.05.2017r., dyrektor pozwanego zaproponowała termin spotkania na dzień 29.05.2017r. Ponownie pismem z 31.05.2017r. strona pracodawcy zaproponowała kolejne terminy spotkań na 02.06.2017r. i 05.06.2017r. W związku z dalszym brakiem możliwości uzgodnienia terminu spotkania ( 12,13 i 14.06.2017r.) dyrektor Szpitala przedstawiła kolejne proponowane terminy spotkań na : 19.06.2017r., 20.06.2017r. lub 21.06.2017r.

( dowód: notatka k. 48, pisma k. 49-52, 86-87)

Komunikatem z dnia 01.06.2017r. pozwany Szpital poinformował pielęgniarki i położne, iż w zakresie realizacji Porozumienia z 26.09.2016r. Szpital jest przygotowany do wypłaty zgromadzonych środków finansowych. Jest zobowiązany do rozdysponowania na wzrost wynagrodzeń zasadniczych za okres od 01.09.2016r. do 31.03.2017r. kwoty 96 240,88 zł. Kwota ta to środki pozyskane z tzw. „ oszczędności”. Szpital zamierza kwotę tę rozdysponować następująco:

- od 01.05.2017r. kwota podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych ok.10 zł brutto/1 etat do wynagrodzenia zasadniczego,

- wypłata w formie jednorazowej tzw wyrównania za miesiące od 01.09.2016r. -127 zł brutto stan na 26.05.2017r. Wskazano, że wszystkim organizacjom związkowym działającym na terenie szpitala zostały przekazane aneksy do Regulaminu Wynagradzania wraz z nową tabelą wynagrodzeń dla grupy pielęgniarek i położnych. Dla pielęgniarek i położnych zostaną przygotowane nowe angaże. Po podpisaniu angaży Porozumienie zostanie zrealizowane z wyrównaniem od 01.09.2016r.

Następnie komunikatem z dnia 05.07.2017r. wskazano, że w związku z niepodpisaniem przez Zarząd Związku Zawodowego (...) do Regulaminu Wynagradzania oraz nowej tabeli zaszeregowania pielęgniarek i położnych , wypłata wzrostu wynagrodzeń zasadniczych zostaje zawieszona do czasu uzyskania wiążącego stanowiska podmiotu tworzącego-Marszałka Województwa (...).

Komunikatem z dnia 18.07.2017r. Szpital poinformował, że po uzyskaniu akceptacji Organu Założycielskiego nastąpi realizacja wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, która obejmuje:

1. wypłatę w formie jednorazowej tzw wyrównania za miesiące od 01.09.2016r. do 30.04.2017r. w wysokości 127 zł

2. od 01.05.2017r. wzrost wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 10 zł brutto/1 etat:

-za okres od 01.05.2017r. do 30.06.2017r. wyrównanie wynagrodzenia zasadniczego po 10 zł brutto z pochodnymi,

- od 01.07.2017r. wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych będą naliczane zgodnie z nową tabelą zaszeregowania oraz nowymi angażami.

Zgodnie z powyższym komunikatem powódka otrzymała stosowne wypłaty, w tym podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego z pochodnymi realizowaną od lipca 2017r.

( dowód: komunikat k. 9,56, 57-58, odcinki płac k. 59-60, 113-119, aneks do umowy k. 63)

W związku z brakiem możliwości spotkania ze związkiem zawodowym w okresie po kwietniu 2017r. pracodawca podjął decyzję o podziale zaoszczędzonej kwoty poprzez wypłatę w formie jednorazowej tzw wyrównania za miesiące od 01.09.2016r. do czerwca 2017r.-147 zł brutto oraz od 01.07.2017r. kwota podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych o 10 zł brutto na 1 etat do wynagrodzenia zasadniczego. Dokonano zmian w regulaminie wynagrodzeń podwyższając stawkę wynagrodzenia zasadniczego w każdej kategorii zaszeregowania o 10 zł. Dokonanie wyliczenia precyzyjnego kwot podwyżki wynagrodzenia zasadniczego było trudne dla pozwanego Szpitala, albowiem jest to kwota, która stanowi koszt obciążający pracodawcę w perspektywie całego zatrudnienia pracownika, wymaga wyliczenia wszystkich pochodnych naliczanych od stawki zasadniczej ( m.in. dodatek stażowy, dyżury). W celu realizacji porozumienia z 26.09.2016r. i rozporządzenia Ministra Zdrowia z 08.09.2015r. pracodawca dopłacił do rozliczenia z własnych środków około 48 000 zł. Dla pozwanego rozliczenie w postaci podwyżki wynagrodzenia zasadniczego od września 2016r. do kwietnia 2016r. wiązałoby się z dużymi problemami związanymi z faktem rozliczenia się już przez pozwanego z Urzędem Skarbowym, ZUS-em w zakresie dokonanych wypłat wynagrodzeń.

( dowód: zeznania H. D. k. 123-124 00:18:38-00:57:45, K.W. k.124-125, 00:57:50-01:22:10, aneksy do Regulaminu Wynagradzania k. 30-31, 32-33, 61-62 porozumienie z 15.09.2016r. k. 36-37, porozumienie z 26.09.2016r. k. 38, pisma k. 39-41)

Pracodawca wypłacił pracownikom kwoty z tzw „ oszczędności” w 2015r. na podstawie porozumienia z 15.10.2015r. Wypłata nastąpiła w dwóch transzach.

( bezsporne, potwierdzone- porozumienie k. 34-35)

W zakresie rozliczenia okresu od 01.09.2017r. reguluje to odrębne porozumienie i wypłata tzw oszczędności ma następować w postaci dodatku miesięcznego do wynagrodzenia. Do 14. 12 2017r. brak było środków do wypłat z tytułu tzw oszczędności w ramach tzw 3 transzy tj od 01.09.2017r.

( dowód: zeznania H. D. k. 123-124 00:18:38-00:57:45, R. L. k. 125-126v, 01:25:00-02:09:40)

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu, roszczenie powódki nie zasługuje na uwzględnienie.

Spór w niniejszej sprawie dotyczy sposobu podziału środków zaoszczędzonych w związku z realizacją świadczeń przez położne i pielęgniarki a wynikających z ich absencji w zakresie środków zakontraktowanych przez pozwany Szpital z NFZ na okres od 01.09.2016r. do 31.08.2017r. a także rozliczenia po 01.09.2017r.

Zgodnie z par. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015r.wsprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń

opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 j.t. ) w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz umowy w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem", za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia, informację, według stanu na dzień ogłoszenia rozporządzenia, o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.4)), i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego , w przeliczeniu na liczbę etatów, realizujących te świadczenia. Par. 2 pkt 4 wskazuje, że świadczeniodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian umów, o których mowa w ust. 3, przekazuje podpisane zmienione umowy wraz z m.in. kopią uzgodnionego, z przedstawicielami związków zawodowych pielęgniarek i położnych zrzeszających wyłącznie pielęgniarki i położne, działających u świadczeniodawcy, porozumienia dotyczącego sposobu podziału miesięcznie środków określonych w ust. 3 pkt 1 na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych, z uwzględnieniem zapewnienia średniego wzrostu wynagrodzenia wraz z innymi składnikami i pochodnymi o 300 zł w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu. W przypadku niezawarcia porozumienia albo braku pozytywnej opinii, o których mowa w ust. 4, w terminie 7 dni, od dnia przedłożenia przez świadczeniodawcę propozycji sposobu podziału środków określonych w ust. 3 przedstawicielom, o których mowa w ust. 4, sposób podziału tych środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych określa ten świadczeniodawca i przekazuje jego kopię wraz z podpisanymi zmienionymi umowami dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian tych umów. ( pkt. 5).

Strony w dniu 26.09.2016r zawarły porozumienie w oparciu, o które miała być realizowana wypłata środków finansowych pozyskanych z tytułu tzw. oszczędności po rozliczeniu dwóch okresów: od 01.09.2016r. do 31.03.2017r. i od 01.04.2017r. do 31.08.2017r. Tzw. oszczędności postanowiono, że zostaną przekazane na wzrost wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych pozostających w zatrudnieniu w ww. okresach.

Kwestią budzącą spór w niniejszej sprawie jest brak zgodnych stanowisk stron w zakresie podziału kwot tzw. oszczędności. Podstawą , na którą powołuje się zarówno powódka, jak i pozwany jest porozumienie z dnia 26.09.2016r. i rozporządzenie Ministra Zdrowia z 08.09.2015r. –rozporządzenie OWU oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W pierwszej kolejności wątpliwości dotyczyły tego, czy przedmiotowe porozumienie ma charakter samodzielnego porozumienia zawartego pomiędzy Związkiem Zawodowym a Szpitalem, czy też stanowi część Porozumienia z dnia 15.09.2016r. Jak zeznała świadek E. B. (1)- przewodnicząca Związku Zawodowego – (...) i Położnych, która w imieniu związku podpisywała oba porozumienia, „ 26.09.2016r. podpisaliśmy oddzielne porozumienie z tzw. oszczędności” ( 00:50:21-00:50:42). Również świadkowie H. D. i R.L. wskazali na dwa odrębne porozumienia zawarte we wrześniu 2016r. Nie mniej jednak istotny jest w niniejszej sprawie spór dotyczący sposobu podziału środków z tzw. oszczędności. Strona powodowa wskazuje, że zasady podziału tych kwot wynikają z przedmiotowego porozumienia z dnia 26.09.2016r. Jednakże, co wynika z zeznań świadków H. D. , K.W. oraz R.L. sposób podziału nie był oczywisty. R.L. zeznał: „ Jeżeli chodzi o moment, kiedy wiedzieliśmy, że jest kwota i należy ją wypłacić, to było wiele spotkań i wiele rozmów jak to należy zrobić (…) chodzi o sposób podziału” ( k. 126). Jednakże również z pism kierowanych przez Związek Zawodowy do pracodawcy wynika, iż Związek stał na stanowisku, że kwoty te powinny być podzielone w uzgodnieniu z Zarządem Zakładowej Organizacji Związkowej ( pismo z 10.05.2017r. k. 46, pismo z 22.05.2017r. k. 47). Również strona powodowa w toku niniejszego postępowania wskazywała, że podział środków miał nastąpić w porozumieniu ze związkiem ( przesłuchanie powódki k. 127). W piśmie procesowym z dnia 09.11.2017r. strona powodowa wnioskując o dowód z opinii biegłego podnosi, że biegły miałby w opinii wskazać „ jak powinna być wyliczona kwota wzrostu wynagrodzenia powódki w okresie od 01.04.2017r. do 31.08.2017r. i w okresie od 01.09.2017r. do 31.03.2018r. ( k. 109-109v).

W ocenie Sądu, powyższe ustalenia pozwalają na stwierdzenie, że Porozumienie z dnia 26.09.2016r. oprócz ogólnego wskazania, że oszczędności zostaną przekazane na wzrost wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych w określonych okresach nie regulowało sposobu dokonania rozliczenia i zaliczenia zaoszczędzonych kwot na wynagrodzenia zasadnicze. Nie mniej jednak, takie zobowiązanie ze strony pracodawcy Porozumienie przewidywało, a tym samym stanowi źródło prawa, z którego wynikają określone roszczenia na rzecz pracownika. W ocenie Sądu, nie ma w związku z tym podstaw do odrzucenia pozwu w oparciu o art. 262 par. 2 pkt. 2 kp.

Jednakże zaistniała sytuacja, w ocenie Sądu, nie daje także powódce podstaw do dochodzenia zarówno podwyżki wynagrodzenia za okres od kwietnia 2017r. do sierpnia 2017r., jak i po sierpniu 2017r. W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że związki zawodowe podpisały porozumienie z 26.09.2016r., w którym nie dookreślono mechanizmu rozliczenia kwot na wzrost wynagrodzeń zasadniczych. Po kwietniu 2017r., jak wynika z pism złożonych do akt sprawy a kierowanych wzajemnie do siebie przez Związek Zawodowy i pozwany Szpital wynika, że strony widziały potrzebę spotkania się celem ustalenia sposobu podziału tzw. oszczędności. W związku z tym, nie można obecnie przyjąć tezy forsowanej przez stronę powodową, że sposób podziału kwoty ma wyglądać tak jak twierdzi powódka w swoich zeznaniach. Należy podkreślić, że w toku tego samego procesu powódka wnioskowała o powołanie biegłego, który ma opiniować jak powinna być wyliczana kwota wzrostu wynagrodzenia. Również w piśmie procesowym z dnia 09.10.2017r. strona powodowa podkreślała, że istnieje spór co do sposobu podziału kwot oszczędności i ustawodawca wprost nie wypowiedział się jak z pozostałymi środkami postępować ( k. 75). W sytuacji braku konsensusu pracodawca stanął przed dylematem dokonania wypłat w sposób przez siebie zaproponowany lub zwrotu kwot z tytułu oszczędności do NFZ. Jednocześnie, par. 2 pkt. 5 cyt. rozporządzenia z 08.09.2015r. wskazuje, iż w przypadku niezawarcia porozumienia albo braku pozytywnej opinii, o których mowa w ust. 4, w terminie 7 dni, od dnia przedłożenia przez świadczeniodawcę propozycji sposobu podziału środków określonych w ust. 3 przedstawicielom, o których mowa w ust. 4, sposób podziału tych środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych określa ten świadczeniodawca i przekazuje jego kopię wraz z podpisanymi zmienionymi umowami dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian tych umów.

W zakresie rozważań w niniejszej sprawie można przywołać wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19.11.2003r. I PK 365/03 gdzie skonstatowano, iż „ Niezgodność zakładowego układu zbiorowego pracy z układem ponadzakładowym nie upoważnia sądu do stworzenia w zastępstwie stron układu zakładowego tabeli stawek wynagrodzenia odpowiadającej wymaganiom układu ponadzakładowego”. Dalej Sąd wskazuje : „ Ustalenie przez sąd wynagrodzenia powoda, jakie przysługiwałoby mu gdyby strony zuzp ustaliły tabele stawek płac zgodnie z puzp nie jest zatem możliwe z tego względu, że nie wiadomo jaka byłaby ta tabela.”

Wydaje się, że podobnie należy ocenić sytuację zaistniałą w niniejszej sprawie. Strony bowiem oprócz postanowienia o zaliczeniu nadwyżki na wzrost wynagrodzeń zasadniczych nie określiły sposobu dokonania tego podziału co spowodowało następnie spór, który zawisł przed tutejszym Sądem. Dlatego też, zasadnym było, w przypadku braku porozumienia w tym zakresie, ustalenie zasad podziału przez pracodawcę, które następnie zostały wprowadzone do regulaminu wynagrodzeń.

W zakresie kwot do podziału, należy podkreślić, iż świadek R. L. jednoznacznie wskazał na zasady dokonywania rozliczeń środków zakontraktowanych przez Szpital z NFZ a wydatkowanych w poszczególnych miesiącach i wynikających z tego kwot do podziału. Przedstawiono stosowne rozliczenia, które w powiązaniu z wyjaśnieniami świadka będącego głównym księgowym szpitala, nie nasuwają wątpliwości Sądu. W ramach ustalonych oszczędności dokonano podziału całej kwoty, natomiast nie ustalono dalszej sumy do ewentualnego podziału. Warto także podkreślić, na co wskazali w swych zeznaniach H.D. i R.L., iż brak jest obecnie środków, które Szpital miałby wypłacić pielęgniarkom i położnym.

Sąd, ustalenia dokonane w niniejszej sprawie, poczynił przede wszystkim w oparciu o dokumenty i pisma przedłożone przez obie strony, których wiarygodności nie kwestionowano. Sąd także uwzględnił zeznania świadków słuchanych w toku postępowania uznając, że ich twierdzenia są prawdziwe i zgodne z posiadaną przez nich wiedzą.

Dlatego też, w oparciu o przepisy art. 77(1) kp, art. 77 (2) kp i art. 80 kp w zw. z par. 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz porozumienie z nia 26.09.2016r. orzeczono jak w punkcie I wyroku.

O kosztach procesu orzeczono po myśli art. 98 kpc w zw. z par. 9 pkt 1.2 w zw. z par. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych ( Dz.U. 2015.1804, zm. Dz. U. 2016.1667) ( punkt II wyroku).