Książka "Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego" w Sklepie Pielęgniarek i Położnych - szczegóły.

Sklep Pielęgniarek i Położnych

 


Publikacja "Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego" wydana pod redakcją Elżbiety Walewskiej w roku 2014, to rozszerzone i uaktualnione wydanie II.

Wydanie I zostało opublikowane w 2006 roku, a dodruk był w 2010 roku. Redakcję bieżącego wydania stanowią między innymi: magistrowie pielęgniarstwa posiadający tytuł w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Ten fakt cieszy, że współautorami podręcznika są czynne zawodowo pielęgniarki, wykonujące zawód w obszarze pielęgniarstwa, które stanowi problematykę niniejszej publikacji.

W pierwszej części książki zostały poruszone zagadnienia dotyczące specyfiki opieki pielęgniarskiej w zakresie opieki nad chorym chirurgicznym, zarówno w kontekście prawnym i etycznym oraz organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych. W tej części autorzy zaprezentowali dokumentację pielęgnowania pacjenta.

W następnej części podjęto problematykę wpływu urazu na funkcjonowanie organizmu człowieka oraz reakcji obronnych w przypadku wystąpienia urazu. Jeden z rozdziałów został poświęcony zagadnieniom dotyczącym krwiolecznictwa. Kolejny rozdział to kwestie związane z postępowaniem z ranami. Natomiast osobne rozdziały zostały poświęcone niżej wymienionym zagadnieniom:

  •  zakażeniom szpitalnym,
  •  badaniom diagnostycznym,
  •  żywieniu dojelitowemu oraz pozajelitowemu, także w kontekście modelu opieki pielęgniarskiej,
  •  organizacji opieki pielęgniarskiej w okresie okołooperacyjnym,
  •  specyfiki opieki nad pacjentem w oddziałach chirurgii jednego dnia.

Zasadniczą część podręcznika stanowią rozdziały, w których omówiono opiekę pielęgniarską nad pacjentem z urazem:

  •     czaszkowo-mózgowym,
  •     klatki piersiowej,
  •     narządu ruchu,
  •     kręgosłupa i rdzenia kręgowego.

Ponadto omówiono zagadnienia dotyczące opieki nad pacjentem z chorobami naczyń tętniczych i żylnych oraz w ostrych stanach chirurgicznych takich jak: krwawienia, niedrożności, zapalenia.

Ostatnie rozdziały publikacji to prezentacja modelu opieki pielęgniarskiej nad chorym z chorobami układu pokarmowego, procesem nowotworowym w obrębie gruczołu piersiowego oraz chorobami tarczycy.

W każdym z powyżej wymienionych rozdziałów zaprezentowano podstawowe informacje w zakresie fizjologii oraz kliniki poszczególnych schorzeń lub urazów, a także powikłań. Ponadto przedstawiono informacje dotyczące zasad diagnostyki oraz leczenia. Natomiast podsumowaniem poszczególnych rozdziałów jest przedstawienie modelu opieki pielęgniarskiej nad chorym. Model ten opiera się na wyartykułowaniu problemów zdrowotnych. Następnie pod poszczególne problemy zdrowotne podporządkowuje się cele opieki. Ostatnią składową modelu jest wykaz interwencji pielęgniarskich. Na zakończenie poszczególnych rozdziałów zamieszczono pytania sprawdzające oraz wykaz piśmiennictwa.

Kup teraz książkę "Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego"