Pani Józefa Szczurek-Żelazko: z dniem 1 lipca 2018 roku wynagrodzenia zasadnicze pielęgniarek i położnych mają zostać podwyższone co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym danej pielęgniarki czy położnej.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Pielęgniarski mem (11) - à propos wspólnego zobowiązania pań w czepkach i ministra zdrowia o "nie ujawnianiu szczegółów będących przedmiotem rozmów."

                                                                               Zobacz cały mem pielęgniarski (11) 

Zobacz inne pielęgniarskie memy:

Pielęgniarski mem (10) - à propos wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w kontekście zwolnień L4.

Pielęgniarski mem (9) - à propos działalności wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko. Prosimy o propozycje dokończenia memu...

Pielęgniarski mem (8) - à propos znacznej liczby pielęgniarek i położnych przebywających na zwolnieniach L4. Dyrektorzy nie wiedzą czemu... My wiemy!

Pielęgniarski mem (7) à propos wyemitowania przez rządową telewizję reportażu o "epidemii" wśród pielęgniarek anestezjologicznych i instrumentariuszek. W sumie to nic się nie dzieje. Poinformowano tylko ZUS, wojewodę, NFZ. A dyrektor mówi, że sytuacja dotyczy tylko 5% pielęgniarek. Pozostałe pracują normalnie...

Pielęgniarski mem (6) - à propos Dnia Pielęgniarki i Położnej. Niech nikt nie mówi, że w Polsce pielęgniarek i położnych nie cenią!

Pielęgniarski mem (5) - à propos ustawowego zmuszenia pielęgniarek i położnych do wypisywania druków L4. Cel? Optymalne wykorzystani czasu lekarza.

Pielęgniarski mem (4) - à propos zapowiedzi rządu, że dyrektor szpitala będzie mógł wziąć pod opiekę pielęgniarkę z Ukrainy...

Pielęgniarski mem (3) - à propos pielęgniarek z Ukrainy...

Pielęgniarski mem (2) - à propos rozpoczynającej się w dniu dzisiejszym (18 kwietnia) "debacie o zdrowiu" ministra Szumowskiego w kontekście obecnej sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych...

Pielęgniarski mem (1) - à propos "sytuacji punktowych" wiceministra zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko.......
Odpowiedź na interpelację w sprawie

podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację Pana Krzysztofa Paszyka, Posła na Sejm RP, w sprawie podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Realizowane jest Porozumienie zawarte w dniu 23 września 2015 r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministrem Zdrowia, którego konsekwencją było wydanie przez Ministra Zdrowia rozporządzenia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zapewniającego dodatkowe środki finansowe na świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne. Powyższe regulacje dotyczą wyłącznie pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Porozumienie odnosi się również do pielęgniarek zatrudnionych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia finansowanych z budżetu państwa.

W ramach przedmiotowego rozporządzenia zapewniono coroczny (do 2019r.) wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych w wysokości 400 zł brutto brutto rocznie (4 x 400) oraz wprowadzono mechanizm gwarantujący utrzymanie uzyskanych podwyżek po 2019 r. Obecnie realizowana jest trzecia transza podwyżki, czyli 1200 zł od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Rozporządzenie w sprawie OWU przewiduje kolejny etap zapewniający dalszy średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowany od dnia 1 września 2018r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. o 1600 zł. Poza tym rozporządzenie w sprawie OWU w celu utrzymania skutku wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych (4x400) realizowanego od 2015r., doprecyzowuje zasady ustalania współczynnika korygującego, za pomocą którego od 1 września 2019 r. będą ustalane środki na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Równocześnie uprzejmie informuję, że realizacja przepisów rozporządzenia w sprawie OWU przez podmioty lecznicze, na terenie całego kraju, podlega stałemu monitoringowi Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponadto w celu zagwarantowania stopniowego podwyższania najniższych wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne, w tym pielęgniarek i położnych uchwalona została ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473). Ustawa zakłada podział pracowników wykonujących zawody medyczne na 10 grup zawodowych i określenie dla poszczególnych grup współczynników pracy, według których obliczane jest najniższe wynagrodzenie zasadnicze, w tym wyodrębnione zostały trzy grupy pielęgniarek i położnych, podzielone w oparciu o kryterium poziomu wykształcenia oraz posiadanej specjalizacji – wymaganych od danego pracownika na zajmowanym stanowisku.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 przedmiotowej ustawy na dzień 1 lipca 2017 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny, w tym również pielęgniarki i położnej zostało podwyższone co najmniej o 10% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika. Kolejny wzrost wynagrodzenia zasadniczego powinien zostać dokonany na dzień 1 lipca 2018 r. i wówczas pracodawca będzie zobowiązany do podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika.

Ponadto zgodnie z ustaleniami ze stroną społeczną w ramach Zespołu ds. usług publicznych, resort zdrowia opracował i przedstawił propozycję zmiany treści ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych uzgodnioną z Ministrem Finansów i Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Proponowane zmiany do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. zakładają między innymi przeniesienie pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ale niewymagających specjalizacji, z 9 do 8 grupy zawodowej załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. co spowodowałoby podwyższenie współczynnika pracy.

Jednocześnie informuję, że kwestie zmiany ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. są obecnie przedmiotem dyskusji na forum Zespołu ds. usług publicznych Rady Dialogu Społecznego, zatem zarówno ostateczny kształt ewentualnego projektu zmiany ww. ustawy, jak też termin jej wejścia w życie, zależał będzie od wyniku tej dyskusji.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Józefa Szczurek-Żelazko

Warszawa 17 kwietnia 2019 roku 


30 maja 2018 - godz. 19.00

Zwolnienie lekarskie wzięło jednocześnie 30 z 37 pielęgniarek instrumentariuszek z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Łodzi. Trzeba było ograniczyć niektóre zabiegi - informuje reporter TOK FM.

Zobacz szczegóły...

30 maja 2018 - godz. 11.00

(2) Uczmy się od pielęgniarek z Lublina! Co wywalczyły oprócz pieniędzy? "Umowy mają być zawierane na oddział, a nie na szpital, dzięki czemu pielęgniarka nie będzie mogła być „przerzucana” z oddziału na oddział".

Zobacz szczegóły...

30 maja 2018 - godz. 07.00

Jest porozumienie między pielęgniarkami i położnymi a dyrekcją Szpitala Wojewódzkiego przy al. Kraśnickiej w Lublinie. Zakłada ono podwyżki płac o 1000 zł netto w dwóch transzach i wprowadzenie miesięcznego rozliczenia czasu pracy białego personelu. Negocjacje trwały do późnych godzin nocnych. Ostateczne porozumienie obie strony podpisały o godz. 23:00.

Zobacz reportaż telewizyjny...

28 maja 2018 - godz. 18.30

 

28 maja 2018 - godz. 17.15 

Pielęgniarki ze szpitala w Lublinie informują: Jest jak na razie oficjalny komunikat z urzędu marszałkowskiego, że mamy 500 netto od 1maja, a nieoficjalnie jak na razie jest drugie 500 od stycznia. Zmieniamy też okres rozliczeniowy z 3 na jedno miesięczny. 

Więcej informacji wkrótce...

28 maja 2018 roku 

Bardzo serdecznie dziękujemy koleżankom z Jaczewskiego, z gastrologii, które skorzystały z oferty Pani Naczelnej i przyszły na dyżur. 

W sumie 35 zł za godzinę to niezła stawka, a i przy okazji wielka pomoc w sytuacji chorobowej. 

Dziękujemy Wam koleżanki!

Jesteście super, ale dobrze że tylko dwie. 

Koleżanki! Koledzy! Proszę, wyraźmy naszymi komentarzami "wdzięczność i doceńmy ich cywilną odwagę".

"Piękny gest"!

Dane autora korepondencji do wiadomości redakcji pielegniarki.info.pl 


22 maja 2018

 

25 maja 2018:

NOWE! Zemdlała pielęgniarka, która była sama na dyżurze

25 maja 2018:

OPINIA - od paru dni w mediach emitowana jest informacja, że jeden ze szpitali w Lublinie stanął od poniedziałku, bo do pracy nie przyszły pielęgniarki. Nie przyszły, bo wszystkie „wzięły” zwolnienia lekarskie.

Zobacz także: Komentarz na pielegniarki.info.pl: Nie dziwię się moim koleżankom, że wzięły zwolnienia lekarskie. Na moim oddziale pracują też chore, przepracowane koleżanki. Ja jestem już po jednej operacji kręgosłupa. Nie domaga mi kolejny poziom. Podudzie mam jak z waty. Nie domaga mi staw barkowy. W domu budzi mnie wielokrotnie ból.

25 maja 2018:

W czwartek na kilku oddziałach nie było pełnej obsady pielęgniarskiej. – Ta sytuacja już zaczyna zagrażać bezpieczeństwu pacjentów. Na zmianę przychodzi oddziałowa i jej zastępczyni. Reszta jest na zwolnieniach. Jak długo te dziewczyny tak pociągną? – usłyszeliśmy na jednym z oddziałów szpitalnych. Zobacz wypowiedź dyrektora na konferencji prasowej...

24 maja 2018:

Reportaż telewizyjny: Pielęgniarki na zwolnieniach, a nieliczne obecne pielęgniarki, stworzyły nowe kadrowe rozwiązanie: "pielęgniarkę między oddziałową, bo krąży pomiędzy oddziałami". Pielęgniarki: jesteśmy przepracowane. Co raz starsze, co raz słabsze. Nękają nas choroby...

23 maja 2018 roku

Reportaż telewizyjny: Nadal trudna sytuacja w szpitalu przy al.Kraśnickiej w Lublinie. Od wczoraj odwołane są planowe zabiegi, wstrzymane przyjęcia pacjentów na poszczególne oddziały. Wszystko przez braki kadrowe - ponad 70 pielęgniarek poszło na zwolnienia lekarskie.

Artykuł prasowy: 

W tej chwili nie istnieje zagrożenie dla pracy szpitala, tym bardziej dla życia i zdrowia pacjentów. Operacje w trybie pilnym się odbywają. SOR działa. W poniedziałek przyjęliśmy ok. 100 pacjentów. Na chwilę obecną obsada pielęgniarska jest zapewniona w stopniu wystarczającym...


We wtorek zwołano konferencję prasową w związku z sytuacją.

Paraliż szpitala przy al. Kraśnickiej. Pielęgniarki nie przyszły do pracy, do pomocy ściągano studentki

Pielęgniarki szpitala przy Kraśnickiej na masowym zwolnieniu. "Sytuacja jest dramatyczna"

Lubelski szpital wstrzymał operacje i przyjmowanie pacjentów. Pielęgniarki mają dosyć


O sprawie mobbingu piszą media:

Artykuł pierwszy: Mobbing na sali operacyjnej. Ordynator wyżywa się na pielęgniarkach...

Artykuł drugi: Ordynator do pielęgniarek: Pier...one piz...y. Rzuca w nie narzędziami i łożyskiem wyjętym z brzucha rodzącej. Prezes szpitala: Mobbingu nie ma

Zobacz także:

#stopmobbingowiwochroniezdrowia

#krzyczeniejesttwojąsłabością


Komentarze użytkowników

#1  2018.06.03 09:35:35 ~Anna p

Kim jest szczurek żelazko? Politykierka a nie politykiem! Związek pielegniarek namawiał do głosowania na pielegniarki w sejmie! Okazało sie ze to błąd! Takie krynickie i szczurki nie maja nic wspólnego ze środowiskiem! Nie stać je nawet na publiczne rozmowy z pielęgniarkami o wynagrodzeniach! Ale chętnie poparły utajnienie rozmów Nrpip, Zwiazku i Ministerstwa zdrowia o nas! Szczurek, krynicka, Malas, Ptok i setki innych etatów " czepkowych" ma sie dobrze! Już nie mamy do kogo zwrócić sie w temacie poprawy naszej sytuacji!

#2  2018.06.03 09:37:54 ~a_

Q! Forsy w ciul! ;d A tak bardziej poważnie: kpina w żywe oczy.

#3  2018.06.03 10:07:23 ~Ja

Mam specjalizacje i 2350 zasadniczej brutto.Wow.Dostanę 70 zł brutto podwyżki.Ze szczęścia idę się upić.Zapraszam

#4  2018.06.03 12:17:24 ~JA

Do 1 proste do WSZYSTKICH MEDIÓW SIĘ ZWRACAJMY Z UPOREM CODZIENNIE DO SKUTKU I DO OPOZYCJI !

#5  2018.06.03 12:18:53 ~piel.

Do 3 jak można mieć takie brutto bliskie sprzątaczce - sieciówki mają więcej - wstyd !

#6  2018.06.03 14:58:41 ~Jo

W naszym szpitalu pielęgniarki mają średnio 1800 podstawy-nowo przyjmowane salowe 2100 -mam zamiar zmienić pracę, byle dalej od ochrony zdrowia

#7  2018.06.03 15:14:18 ~PIEL

Mam w dużym mieście ,w szpitalu 3100 zasadniczej, mam licencjat , nie mam mgr , ani specj, nie będę miała żadnej podwyżki, jestem 5 lat przed emeryturą i 3200 mam mieć w 2021 roku. Kogo te podwyżki i do czego mają zachęcić. Moje koleżanki u lekarzy rodzinnych mają dużo więcej. Nie będziecie mieć pielęgniarek w szpitalach, czy ktoś zbadał ten rynek, wy zadufani, pazerni ignoranci. Pielegniarki u władzy , to zawsze wielki wstyd dla nas , bo działają przeciwko nam, sabotażystki, dlatego nikt nas nie szanuje i nikomu w głowie się nie mieści, że możemy więcej zarabiać.

#8  2018.06.03 15:17:00 ~PIEL

To nie wiem , gdzie wy pracujecie, i dlaczego jeszcze tam jesteście.

#9  2018.06.03 16:05:21 ~do7

Na co ty narzekasz? Ja mam 2400

#10  2018.06.03 16:51:18 ~Do 9

O tym właśnie piszę. W głowie ci się nie mieści, że można mieć więcej. Wystarczy rzucić , że masz więcej i żremy się między sobą. Zero idei. Każda pielęgniarka wchodzącą do zawodu powinna mieć zasadniczą równą średniej krajowej . Od tego powinnyśmy zacząć. Jakie my jesteśmy beznadziejne. U mnie lekarz za dyżur ma 2500 zl na rękę, a ty mnie pytasz czemu narzekam. Wstyd.

#11  2018.06.03 17:30:08 ~do 7,10.

Ponieważ większość pielęgniarek w tym kraju myśli jak 9 a nie jak Ty to dlatego jest tak źle.Pielęgniarka z najniższym wyksztalceniem wchodzaca do zawodu powinna mieć przynajmniwj w szpitalu zasadniczą średnia krajową. A czesto poza szpitalem mają więcej.I uparcie szukają naiwnych niewolników do tak ciezkiej i odpowiedzialnej pracy proponujac bezcczelnie niewiele ponad minimum socjalne.

#12  2018.06.03 18:55:48 ~KasiaMi11

Intensywna Terapia Lublin 2850 ze specjalizacją

#13  2018.06.03 21:31:21 ~~

Mielcarek daj coś od siebie dla mediów

#14  2018.06.03 21:46:39 ~AA

Mgr, specjalizacja, 26 lat pracy - 3200.

#15  2018.06.04 00:34:17 ~gg

żądam wycofania słowa wymagających precz z tym słowem

#16  2018.06.04 09:05:21 ~szpital po

Licencjat specjalizacja 35 lat pracy 1780

#17  2018.06.04 13:42:48 ~do 16

Ale lekarze w szpitalach powiatowych mają więcej, niż w dużym mieście, zwolnijcie się i pracujcie , jak możecie , w dużym mieście, przysłużycie się wszystkim.

#18  2018.06.05 23:36:54 ~szpital mi

Mgr, specjalizacja, 35 lat pracy - 2750

#19  2018.06.15 12:45:53 ~Iw

Mgr spec 27 lat pracy w Szpitalu 2890 zasadniczej

#20  2018.06.25 14:50:04 ~lb

3200 czy 2000te pieniądze powinny być większe.Za robotę w święta w nobcy za prace innch noszowych salowych itp.Za dzwig. za transport i za pretensjd że jeszcze się nie wyrobiłś.

#21  2018.06.30 17:29:50 ~aga

Licencjat.20 lat pracy i 2280 zasadniczej

#22  2018.06.30 17:42:27 ~aga

Trzeba zadać sobie pytanie.Dlaczego młodzież nie chce pracować w zawodzie pielęgniarki.Złe płace,praca zmianowa,ciężka praca fizyczna i psychiczna,Wielka odpowiedzialność za życie ludzkie/lekarz zleca ale to pielęgniarka podaje bezpośrednio leki,to pielęgniarz ratuje wkłuwa wenflon podaje lek./Ciężkie studia medyczne.Pani Szczurek Żelazko.Poprawa warunków pracy,dłuższe urlopy,przelicznik ilości pielęgniarki na pacjentów,większy dodatek za pracę w nocy i święta,i takie podstawy jak umundurowanie 2 razy w roku,praca w przychodni tak ale po 15 latach w szpitalu,urlopy szkoleniowe w każdym szpitalu na jakiekolwiek szkolenie,kurs,specjalizację,-JAKIEKOLWIEK podnoszenie kwalifikacjii?

#23  2018.07.31 18:56:32 ~Do 10

Zgadzam się w 100%.U mnie też w szpitalu powiatowym byle lekarz medycyny(bez specjalizacji)kosi 2500zł za dyżur24 godzinny.No kuriozum ! #A my rzucamy się sobie do gardeł za kilkadziesiąt złotych.Wystarczy zjednoczyć sie w postulatach i żądaniach i twardo postawić na swoim.Bez nas nie ma Ochrony Zdrowia! Wedlug mnie taka przepaść finansowa między pielegniarkami a lekarzami jest świństwem wobec nas! To jest NIEMORALNE!

Dodaj komentarz