Informacje Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie procentu osób, które pozytywnie zdały egzamin państwowy w ramach specjalizacji pielęgniarek i położnych.

Egzamin specjalizacyjny

CKPPiP informuje: zdawalność egzaminów państwowych w starym trybie – na poziomie 99,23%, w nowym trybie - 25%. Dla przykładu: zdawalność na egzaminie z pielęgniarstwa ginekologiczno - położniczego wyniosła 8,7%.

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w sesji jesiennej 2017 roku zapewniło obsługę organizacyjną 24 egzaminów przeprowadzonych przez państwową komisję egzaminacyjną w 22 dziedzinach kształcenia. Do egzaminów zakwalifikowano 6.470 pielęgniarek i położnych, natomiast przystąpiło do nich 6.407 osób, czyli 63 osoby nie zgłosiły się na egzamin. Z grupy osób przystępujących wynik pozytywny uzyskało 6.295 pielęgniarek i położnych, natomiast negatywny - 112 osób, co stanowi 1,8%.

W sesji jesiennej 2017 r. przeprowadzono:

- 21 egzaminów państwowych dla osób, które ukończyły specjalizację w tzw. trybie starym, rozpoczętą do dnia 23 sierpnia 2015 r.

Dla tej grupy pielęgniarek i położnych test egzaminacyjny składał się ze 180 zadań, warunkiem otrzymania pozytywnego wyniku egzaminu było uzyskanie przez osobę zdającą co najmniej 70% prawidłowych odpowiedzi, co stanowiło 126 punktów. Zdawalność dla wszystkich egzaminów wyniosła 99,23%. Najwyższą, 100-procentową zdawalność odnotowano w dziedzinach pielęgniarstwa nefrologicznego, neurologicznego, ginekologicznego, chirurgicznego, położniczego oraz w dziedzinie organizacji i zarządzania. Najniższa zdawalność wystąpiła na egzaminie z pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych i wyniosła 88,46%.

-  3 egzaminy państwowe dla osób, które ukończyły specjalizację w tzw. trybie nowym, rozpoczętą od dnia 24 sierpnia 2015 r.

Na nowych zasadach zostały przeprowadzone egzaminy państwowe w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, ginekologiczno-położniczego oraz neonatologicznego. Zdawalność na tych egzaminach wyniosła 25%. Najwyższą zdawalność, czyli 38,89% odnotowano w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego, natomiast w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki zdawalność wyniosła 20%. Bardzo niska zdawalność wystąpiła na egzaminie z pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego i wyniosła tylko 8,7%.

Dla tej grupy osób test egzaminacyjny składał się ze 140 zadań, warunkiem otrzymania pozytywnego wyniku egzaminu było uzyskanie przez osobę zdającą co najmniej 70% prawidłowych odpowiedzi, co stanowi 98 punktów.

Z uwagi na fakt, że w odniesieniu do każdego egzaminu więcej niż 2/3 zdających nie otrzymało pozytywnego wyniku z egzaminu, przewodniczący każdej komisji podjął decyzję o obniżeniu progu zaliczeniowego do 94 pkt.

Zobacz więcej informacji w dziale: Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych

źródło: CKPPiP