Branżowy miesięcznik dla pielęgniarek, czytany w 600 szpitalach: "Panie Ministrze, po raz kolejny pytamy: jakimi kryteriami kierowano się, ustalając w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych współczynniki pracy, w tym pielęgniarek i położnych? Dlaczego nie uwzględnia się naszych sugestii"?

Pielęgniarstwo 2018

 

Warszawa, 05.06.2018 r.

ZK-581/VII/2018

Minister Zdrowia             
ul. Miodowa 15              
00-952 Warszawa


dot. współczynników pracy określających najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek i położnych

Szanowny Panie Ministrze!

W nawiązaniu do przekazanej pismem z dnia 28.05.2018 r. (znak: ZK-558/VII/2018) negatywnej opinii do projektu o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych – pismo z dnia 24.05.2018 r. znak DSP.0212.1.2018.EK(18) – działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie (dalej OZZPiP) ponownie informuję, że nasza organizacja związkowa nie akceptuje tej propozycji zmian i negatywnie opiniuje projekt, który w żaden sposób nie spełnia oczekiwań pielęgniarek i położnych.

Podkreślam, że wszystkie założenia zawarte w projekcie zmian do ustawy (dotyczące zachowania proporcji w zakresie poziomów wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych) zostały zniesione przez Porozumienie z dnia 08.02.2018 r. zawarte przez Ministra Zdrowia z lekarzami rezydentami.

Stosując identyczną proporcję wobec pielęgniarek i położnych należałoby podnieść w ustawie ich współczynniki pracy o 47,92%. Żądamy zatem dokonania zmiany współczynników pracy zapisanych w ustawie w taki sposób, aby wyliczenie wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych wzrosło przynajmniej proporcjonalnie do grupy lekarzy specjalistów zgodnie z gwarancją udzieloną im przez Ministra Zdrowia w § 6 ust. 1 Porozumienia z dnia 08.02.2018 r.

W trakcie prowadzenia rozmów z OZZPiP Ministerstwo Zdrowia deklarowało wstępnie, iż z uwagi na specyfikę pracy zawodu pielęgniarki i położnej widzi potrzebę podniesienia najniższego współczynnika pracy 0,64. W tej grupie jest najwięcej czynnych zawodowo pielęgniarek i położnych.

Panie Ministrze, po raz kolejny pytamy: jakimi kryteriami kierowano się, ustalając w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych współczynniki pracy? Dlaczego nie uwzględnia się naszych sugestii?

Odbieramy tę sytuację jako lekceważenie pozycji pielęgniarek i położnych w ochronie zdrowia. Trwa to od zbyt wielu lat i należy z tym skończyć, ponieważ przekłada się to wprost na zainteresowanie zawodem i tym samym bezpieczeństwo Polaków. Pozostawienie najliczniejszej grupy pielęgniarek i położnych – wykwalifikowanych profesjonalistów - wykonujących zawody w pełni samodzielne, wyspecjalizowane, regulowane prawem krajowym i europejskim, na takim poziomie wynagrodzenia, jak zawody pozbawione tych cech (np. opiekun medyczny czy sekretarka medyczna) jest nie do pogodzenia z zasadami współżycia społecznego, tym samym dla nas niezrozumiałe i nieakceptowalne.

W nowelizacji ustawy najniższa grupa zawodowa pielęgniarek i położnych musi mieć przypisany współczynnik pracy znacząco wyższy niż pracownicy wskazani obecnie w Lp. 10 Tabeli stanowiącej załącznik do ustawy. Po raz kolejny wnioskujemy o uwzględnienie naszych uwag w dalszym procesie legislacyjnym i znaczącą modyfikację projektowanej zmiany.  

Za Zarząd Krystyna Ptok