Związki zawodowe dyskutowały z ministrem zdrowia o porozumieniu ministra z paniami w czepkach. Uczestnik spotkania: "Poziom emocji, wręcz agresji podczas posiedzenia to zaprzeczenie dialogu społecznego i jego wartości".

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018


UWAGA!!! Nowa grupa na Facebooku:

Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

Grupa utworzona w celu integracji pielęgniarek absolwentów: Liceum Medycznego oraz Medycznego Studium Zawodowego. Może odżyją dawne znajomości? Grupa  ma także na celu przeciwdziałanie deprecjacji absolwentów ww. szkół w regulacjach prawnych dotyczących wynagradzania oraz kompetencji zawodowych pielęgniarek. Mamy swoje lata ale bezcenne doświadczenie oraz umiejętności!

Zapraszamy do członkowstwa w grupie: Jestem pielęgniarką/rzem po Liceum Medycznym i MSZ. Jestem z tego dumna/y!

 


 

Trójstronny Zespół o płacach w ochronie zdrowia

W dniu 26 lipca 2018 r. br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, zwołane na wniosek części strony społecznej: pracodawców oraz OPZZ i NSZZ ,,S”. Tematem spotkania była informacja Ministra Zdrowia na temat Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zawartego pomiędzy Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia a Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, w kontekście skutków prawnych, organizacyjnych i finansowych. Porządek obrad poszerzono dodatkowo o informację na temat nowelizacji projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przyjętego przez Radę Ministrów 24 lipca 2018 r.

(...)

W bardzo burzliwej i trwającej niemal 5 godzin dyskusji, pozostali partnerzy społeczni wskazywali na: rozbijanie środowiska zawodowego pod względem płacowym, konieczność gwarancji finansowych godziwych płac dla wszystkich, zagrożenie zadłużaniem się placówek, konieczność konsultowania wszystkich nowych projektów i założeń aktów prawnych w ramach Rady Dialogu Społecznego, a nie poza nim. Podkreślaliśmy jednym głosem, że nie można realizować postulatów płacowych wobec tylko tej jednej grupy zawodowej, zwłaszcza w czasie, gdy rozmowy dotyczące systemowego wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia są prowadzone w RDS. Jako OPZZ przedstawiliśmy także nasze stanowisko Prezydium z dnia 11 lipca br. w sprawie załamania dialogu społecznego, jak też ponowiliśmy pytania o skutki finansowe i prawne ww. porozumienia skierowane w piśmie do minister Elżbiety Rafalskiej jako przewodniczącej RDS z lipca br.

(...)

Dyskusja w tej część pokazała, że sytuacja jest bardzo poważna, nie tylko w aspekcie finansowym ale i kryzysu dialogu oraz załamania zaufania stron. Przedstawicielki OZZ Pielęgniarek i Położnych odczytały stanowisko związku, recenzujące zdanie innych organizacji i nawołujące do ,,odstąpienia od sabotowania działań OZZPiP i skupienie się na działaniach własnych…(…)”. Poziom emocji, wręcz agresji podczas posiedzenia to zaprzeczenie dialogu społecznego i jego wartości.

(rg)

źródło informacji: OPZZ

Czytaj cały tekst 


 

                                                                                                           Projekt 26.07.2018 r.
R O Z P O R Z Ą D Z E N I E
M I N I S T R A Z D R O W I A 
z dnia ………………… 2018 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej


Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

 „3) 1 sierpnia 2018 r. i przekazuje do dnia 31 sierpnia 2018 r. – w przypadku informacji za 2018 r.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2d w brzmieniu:

„2a. Informację, o której mowa w ust. 2 pkt 3, świadczeniodawca przekazuje w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

2b. Informacja, o której mowa w ust. 2a, dotyczy również pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek lub higienistek szkolnych udzielających świadczeń w środowisku nauczania i wychowania oraz położnych podstawowej opieki zdrowotnej udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

2c. W 2019 r. informację, o której mowa w ust. 2a, sporządza się według stanu na dzień:

1) 1 lutego 2019 r. i przekazuje do dnia 14 lutego 2019 r.;
2) 1 sierpnia 2019 r. i przekazuje do dnia 14 sierpnia 2019 r.

2d. Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu jest obowiązany, dwa razy do roku, na podstawie danych przekazanych zgodnie z ust. 2a-2c, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, do przedstawienia świadczeniodawcy zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmującej:

1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa w § 4a, i karze umownej w wysokości do 5% tych środków.";

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Pielęgniarkom i położnym, wykonujących zawód w ramach umowy o pracę i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, zapewnia się wzrost wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 lipca 2019 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie, przy czym od dnia 1 września 2018 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki albo położnej, uwzględniając kwoty, o których mowa w § 4.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


KOMENTARZ NA PIELEGNIARKI.INFO.PL

- Co za hipokryci! Ten kolejny prawny badziew ma zachęcać do podnoszenia kwalifikacji na drodze studiów lub specjalizacji? Kpicie sobie? Mamy tracić czas i własne pieniądze po to tylko, aby potem usłyszeć od dyrektora, że nie potrzebuje ani magistrów, ani specjalistów? Dlaczego? Bo tylko w tym popapranym kraju możliwa jest sytuacja w majestacie prawa, kiedy nieudacznicy z góry dumnie ogłaszają społeczeństwu, że pielęgniarki będą mieć za 4 lata 5200 brutto podstawy, a jednocześnie pokazują im środkowy palec umieszczając w ustawie słynne sformułowanie "wymagane na danym stanowisku". Tylko w tym popieprzonym kraju szumnie ogłasza się podwyżki dla pielęgniarek dane trzeci raz z tych samych pieniędzy, którą pospiesznie przed wyborami rzuciła poprzednia ekipa. Jak wam nie wstyd? Życie zweryfikuje wasze postępowanie. Już sra.e żywym ogniem, dlatego udajecie, ze coś robicie i stąd te pozorowane ruchy. Zmieńcie specjalistę od głowy, bo ten wam nie pomaga.

- Popieram powyższy komentarz bardzo - oby te młode pielęgniarki jak najszybciej wycofały się z tego poniewieranego zawodu ( jeszcze mają czas na zmianę) w Polsce a nowe żeby nie ważyły się podejmować studiowania pielęgniarstwa - ostrzegamy ! To jest kpina - tym bardziej przy obecnym deficycie kadrowym - pielęgniarka pracuje bez nieobecnych kilku pielęgniarkach (wakaty) i bez pomocy pielęgniarskiej - skandal ! Dużo starszych pielęgniarek teraz w zawodzie i odchodzą na emerytury - podobno pracodawcy żebrzą o nie żeby wróciły jeszcze do pracy na emeryturze ale one nie chcą i konsekwentnie odmawiają - oby takich jak najwięcej. NATYCHMIAST PRACA NA JEDEN ETAT I TO CO POWYŻEJ I TO BĘDZIE DOPIERO PROBLEM KADROWY NA WIELKĄ SKALĘ ! O WAKATACH POLICYJNYCH I ICH ŚWIĘCIE (WCZORAJ) TRĄBI SIĘ NON-STOP!

- Brawo, brawo, brawo ! - masz dziewczyno stuprocentową rację - władze czytajcie sobie , bo to efekt waszych ,rzekomych'' starań polegających na niskiej ocenie a raczej tragicznej - obecnej sytuacji w pielęgniarstwie. W naszym szpitalu pielęgniarki przeprowadzają rozmowy i w przyszłym roku wyjadą do NIEMIEC JAKO OPIEKUNKI - będzie warto, bo tam umowa jest konkretna i rzetelna - nie będą czekały 4 lata na bzdurne obietnice, inna grupa stopniowo będą odchodzić od zawodu- robią dodatkowe studia ale w innej dziedzinie, mamy dość poniewierania!

Zobacz komentowany artykuł


25 lipca 208 roku

Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu bada masowe zwolnienia pielęgniarek ze szpitali w Tarnobrzegu i Mielcu. Zawiadomienia złożyły dyrekcje obu placówek, a dotyczą one ewentualnego uzyskania bezpodstawnych zwolnień lekarskich przez pielęgniarki, co utrudniło działalność szpitala i naraziło zdrowie pacjentów.

Zobacz szczegóły...

Pielęgniarki na zwolnieniach. Prokuratura prowadzi śledztwo obejmujące ponad 550 pielęgniarek: "wyłudzenie poświadczenia nieprawdy zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat trzech, za narażenie zdrowia i życia pacjentów grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności".

Zobacz także: Prokuratura wzywa pielęgniarki i położne


23 lipca 2018 roku 

Panie w czepkach ze związków zawodowych opublikowały raport z badań "Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych - stan na 31 grudnia 2017". Wartość merytoryczna raportu? Oceńcie sami. 

Zobacz raport wynagrodzenia pielęgniarek i położnych - stan na 31 grudnia 2018 roku


WYNAGRODZENIE SENATORA A WYNAGRODZENIE PIELĘGNIARKI

Senator Jan Filip Libicki na posiedzeniu senatu w dniu 6 czerwca 2018 roku:

"Myślę sobie także w ten sposób: ostatnio byłem zdziwiony – a ta sprawa oczywiście budzi zainteresowanie wielu osób – bo z rozmowy z dyrektorem dużego szpitala poznańskiego dowiedziałem się, że u niego pielęgniarka, która dobrze pracuje, nie jakoś katorżniczo, ale dobrze i ma w miarę dużo godzin, wyrabia 6 tysięcy zł na rękę. A my po tej obniżce – mówię o uposażeniu – będziemy mieli, o ile dobrze policzyłem, 5 tysięcy 600 zł. Ja uważam pracę pielęgniarki za niezwykle użyteczną społecznie i cenną, ale praca parlamentarzysty wydaje mi się równie cenną pracą, a w pewnych aspektach może także ważniejszą".

Ze stenogramu wybrał: Mariusz Mielcarek 

P.S. Sprawdziłem... z oświadczenia majątkowego senatora za 2017 roku wynika, że z tytułu wykonywania mandatu senatora jego przychód za 2017 rok wyniósł 163 tysiące złotych. Miesięcznie 13,5 tysiąca. 

No tak, prawie tyle co pielęgniarki, która "dobrze pracuje, nie jakoś katorżniczo, ale dobrze i ma w miarę dużo godzin".

Prawie...

Mariusz Mielcarek 

Komentarze użytkowników

#1  2018.07.31 16:37:15 ~Pindazdomu

P.Mariuszu zmień pan grafikę bo ciagle się mieli i mieli to samo.Ta obecna jest mało przejrzysta i czytelna.Proponuję 1 temat i 1 sstonkę, a nie ciągle to samo.

#2  2018.07.31 17:01:40 Redakcja Portalu

Ok. Słuszna uwaga. Pozdrawiam Mariusz Mielcarek P.S. Są pewne argumenty za zamieszczaniem kilku tematów w jednym artykule. Ale zgadzam się, że to może powodować chaos. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Mariusz Mielcarek

#3  2018.07.31 20:05:08 ~Dora

Zastanawiają mnie ciagle ataki na pielegniarki z pana strony? Czy nie byloby na miejscu jednak odwrócić ten trend na rzecz obrony w chwili kiedy Solidarność i OPZZ chca anulowania naszych porozumien finansowych?

#4  2018.07.31 22:39:23 ~Do#3

Piszesz "naszych". "Izbianka" czy "ptokopodobna" ? Mnie się wasze porozumienia nie podobają.

#5  2018.08.01 09:20:15 ~anna p

DO 3 ! jak ci nie wstyd pisac bzdury! To zadne porozumienie placowe! To tylko te same pieniadze ktore juz mamy czyli zembalowe ! A kolezanka rozporzadzenie to czyta ze zrozumieniem czy bez ? A moze kolezanka pochwala dodatki? Pielegniarki chca miec wynagrodzenie za prace a nie pensje ktora składa się z roznych dodatkow, bo jak nazwa wskazuje dodatek znaczy DODATKOWE oprócz wynagrodzenia pieniądze !

#6  2018.08.01 15:39:03 ~Piel

Do 3. A mnie zastanawia, kim jesteś hipokrytko, bo na pewno nie jedną z nas pracujących przy łóżku chorego. Gdybyś zapier.ła na odcinku, to nie pisałabyś takich bzdur i nie nazywałabyś tego badziewia porozumieniem płacowym. A od pana Mielcarka to ty się odczep, bo gdyby nie On, to wiedziałybyśmy wielkie g.o o tym, co z nami wyprawiają i co knują za naszymi plecami te wytapirowane matrony z izb!

#7  2018.08.01 15:46:35 ~pielęgnark

Zawsze między pielęgniarkami była zgoda .Zarabiamy mało bardzo mało, ale obecnie jest bardzo atmosfera napięta wprost okropna .Pieniądz zasłonił oczy nie patrzy koleżanka na koleżankę żebym tylko ja miała . Dawniej przegrupowania były co 3 lata a teraz nie ważne kto jak pracuje ,ale mnie się należy , a gdzie w tym wszystkim są pielęgniarki zabiegowe , punktu szczepień .Pielęgniarki idące na emeryturę gdzie wyliczoną emeryturę mają netto 1500 zł, Po 40 latach pracy - nieprawda - Prawda.Gdzie jest miejsce dla nas po tylu latach pracy- na cmentarzu. Ale teraz to ja jestem środowiskową jestem położną, jestem piel.higieny i nam się pieniądze należą. Jest to bardzo przykre życzę wszystkim pielęgniarką zgody .aby było jak dawniej i wzajemnego szacunku do siebie.

#8  2018.08.01 17:13:34 ~Do#7

Ale to już było i nie wróci więcej. Jak kapitalizm to kapitalizm. O take Polskę zawsze walczyłem - rzekł pewien przywódca.

#9  2018.08.02 09:00:42 ~Obserwator

Wczorajsze info z Super Stacji ( TVP) : cyt. " możemy się spodziewać w najbliższym czasie protestów : lekarzy, ratowników, policjantów, nauczycieli i rolników - oczywiście, że pielęgniarki nie zostały wymienione - jako że: po pierwsze mają non stop taaaaaaaakie podwyżki a nawet podwyżki z podwyżki po drugie a może p.w. po pierwsze mają już ministerialno -związkowy zakaz protestów do 2020 chyba nie pomyliłam daty - dalej po trzecie wg pielęgniarek L-4 rozwiążą im problem - a póżniej konsekwencje nieuniknione - bez sensu jest to chodzenie po prokuraturach i sądach i tłumaczenie się o wyłudzenie L-4! Niestety ale bardzo brakuje wspólnej, solidarnej i ogólnopolskiej walki o urlopy zdrowotne jak mają nauczyciele a za co go mają kiedy i tak mają tyle wolnego i czas na regenerację zdrowia a pielęgniarki co mają? A i opinia o pielęgniarkach 'idzie' do pacjentów. Punktowce (strajki ograniczone do jednego szpitala) i L-4 to głupota. Dlaczego nie walczycie wspólnie ogólnopolskim protestem o godne warunki pracy i płacy? Skąd ten marazm, pazerstwo na kilku etatach, brak odwagi (ogromne braki pielęgniarek! ) ale nie walczycie wspólnie o warunki pracy - dużo by na ten temat pisał - ręce opadają! A pani Ronek z Lublina jeszcze śmiała utajnić wyniki porozumienia - wstydż się kobieto i to też jest szczególny rodzaj pazerstwa - tzw. ''TYLKO DLA NAS" I jeszcze to, że w związku z tym było to jak zdobycie szczytu Nanga Parbat - kobieto nie ośmieszaj się! Przypomnę jedno pierwsza zaczęła Warszawa w CZDZ i było zero poparcia z Polski i wymyślono punktowce tam gdzie była największa bieda - to tak ma wyglądać solidarność zawodowa ? WIELKA PORAŻKA!

#10  2018.08.02 09:02:29 ~Uwaga

Do 7 dałyśmy się zaszczuć i to od oddziałowych się zaczęło - a one pod stołem biorą nagrody! Do 9 brawo!

#11  2018.08.02 09:04:32 ~do 1

Prawda-ale jest trochę lepiej tak, że zaczynam z powrotem tu wchodzić - spis wątków można gdzieś obok - jak się da.

#12  2018.08.02 09:08:27 ~Piel.

Do 3 Doro wynajęta zostałaś? Panie Mielcarek broni pielęgniarek - szkoda, że nie jest naszym przywódcą na pewno ma charyzmę. P.Mielczarek jak zwykle szacun, podziw, pozdrowionka i tak dalej proszę trzymać :)

#13  2018.08.02 09:09:52 ~erka

Do 3 nie pisz bzdur i nie strasz bo się - wiadomo co! Na pewno na to nie pozwolimy! 9, 7 - prawda, bardzo dobrze napisane

#14  2018.08.02 09:12:49 ~Ja

Do 7 ja dostałam 1,300 netto po 35 latach szpitalnej harówki, wożna w szkole taki sam staż w moim mieście 1,400 netto

#15  2018.08.02 09:14:25 ~I ja

U mnie nie było przegrupowań i emerytura też 1,300 ! A zembalowe się nie liczyło!

#16  2018.08.02 09:14:57 ~piel.

9, 12 - super!

#17  2018.08.02 09:17:58 ~Zgoda

Do 7 myślę, że powoli dojrzewamy do zgody czytając powyższe komentarze. Dory nie biorę pod uwagę, bo jest to osoba podstawiona i tak trzymajmy - Koleżanki i Koledzy (NIE DZIEWCZYNY I CHŁOPAKI! )

#18  2018.08.02 09:37:50 ~Piel.

Do 9 nic dodać i nic ująć - komentarz do wyróżnienia.

#19  2018.08.02 10:10:13 ~piel.

Do 14 podłe i niesprawiedliwe, wożna bez kwalifikacji i odpowiedzialności, bez nocy, świąt, dżwigania itd. zresztą po co to pisać i wożnej jeszcze należy się 13-ta pensja - pielęgniarce nie! Co ma też wpływ na wysokość emerytury, wożna dostaje 6 pensji tytułem odprawy emerytalnej - pielęgniarka 3 - skandal !

#20  2018.08.02 10:12:58 ~emerytka

Do 15 zgadza się teraz się PIS obudził przed wyborami po 3 latach rządzenia by dodatek wciągnąć do pensji - hańba i pielęgniarskie emerytki są teraz nędzarkami taka prawda - przykre!

#21  2018.08.02 10:58:46 ~graza

Do. 19. Ja dostalam 1 miesieczna odprawe odchodzac na emeryture. Spólka Medyczna. Nedza. Bylam pielegniarka w POZ do wszystkiego. Musiałam umiec duzo i jeszcze wiecej od obsługi 2 komputerów jednoczesni e do procedur ISO bo co rok kontrole. Jestem na emeryturze , nie chcialam pracowac dłuzej i jestem szczesliwa. A co do kolezanek to byłysmy zgranym zespolem, teraz jest wyscig szczurow.

Dodaj komentarz