Podział pielęgniarek i położnych na grupy - magister tylko pielęgniarstwa lub położnictwa? Czy także magister "na kierunkach pokrewnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia"? Zobacz stanowisko rządu.

Podział pielęgniarek i położnych na grupy.

 


PODZIAŁ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NA TRZY GRUPY

Grupa posłów złożyła w sejmie projekt nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach, Poniżej pubikuję fragmenty stanowiska rządu w tej sprawie, datowane na 29 maja 2018 roku, dotyczące kwestii "magister tylko pielęgniarstwa lub położnictwa? Czy magister "na kierunkach pokrewnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia". 

Fragment stanowiska rzadu w przedmiotowej sprawie:

(...)

W części dotyczącej propozycji zmian przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473), zwanej dalej „ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r.”, wnioskodawca proponuje przyznanie pielęgniarkom i położnym z tytułem zawodowym magistra na kierunkach pokrewnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia ze specjalizacją – prawa do takiego samego współczynnika pracy, jaki jest przyznany w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. pielęgniarkom i położnym posiadającym tytuł zawodowy magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo ze specjalizacją. 

Zdaniem wnioskodawcy, cel ten będzie można osiągnąć przez zmianę brzmienia pkt 7 załącznika do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. i przyznanie wymienionym grupom zawodowym współczynnika pracy w wysokości 1,05.

(...)

W zakresie zmian do poselskiego projektu ustawy, w części dotyczącej zmiany przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., należy negatywnie zaopiniować propozycje zmian.

W obowiązującej ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. wymienione zostały grupy zawodowe pracowników medycznych, dla których przewidziano współczynniki pracy służące do obliczenia właściwego dla danej grupy najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kolejnych latach.

Pielęgniarki i położne zostały podzielone w następujący sposób:
1) pielęgniarka lub położna z tytułem zawodowym magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją (współczynnik pracy: 1,05) – do tej grupy zaliczają się pielęgniarki i położne, od których wymaga się posiadania jednocześnie wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz specjalizacji;
2) pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją (współczynnik pracy: 0,73) - do tej grupy zaliczają się pielęgniarki i położne, od których nie wymaga się posiadania wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (np. wymaga się posiadania licencjatu pielęgniarstwa albo średniego wykształcenia medycznego w zawodzie pielęgniarka) wymaga się jednak posiadania specjalizacji;
3) pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji (współczynnik pracy: 0,64) - do tej grupy zaliczają się pielęgniarki i położne niekwalifikujące się do grupy 1 i 2 (wszystkie, które nie muszą posiadać specjalizacji – czyli również osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie, lecz nie posiadające specjalizacji).

(...)

Natomiast proponowana zmiana załącznika do ustawy z 8 czerwca 2017 r. zakłada podwyższenie współczynnika pracy w grupie 8. z obecnego 0,73 na 0,95 oraz rozszerzenie grupy 7. ww. załącznika na pielęgniarki i położne z tytułem magistra na kierunkach pokrewnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Należy zauważyć, że już samo podwyższenie współczynnika pracy w grupie 8. powodować będzie dodatkowe skutki finansowe dla podmiotów leczniczych, które szacuje się na kwotę około 5 mld zł w ujęciu narastającym w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2028 r. 

Wybrał: Mariusz Mielcarek