Gazeta pielęgniarek i położnych - Związek Powiatów Polskich o porozumieniu...

Reakcja na porozumienie

Zobacz sierpniowy numer branżowej gazety dla pielęgniarek i położnych, który został wysłany do 600 szpitali w Polsce.

Zawiera informator o porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 roku: treść porozumienia, wyjaśnienia związku pielęgniarek, reakcje na porozumienie - Solidarności, OPZZ, Pracodawców oraz Związku Powiatów Polskich, a także projekt rozporządzenia w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

 

 

 


Związek Powiatów Polskich z rosnącym niepokojem obserwuje kolejne skrajnie nieodpowiedzialne działania Ministra Zdrowia, które w swojej konsekwencji mogą doprowadzić do dalszego zadłużania się podmiotów leczniczych, w niektórych przypadkach wręcz do uniemożliwienia prowadzenia działalności leczniczej, a w konsekwencji do pogorszenia jakości i dostępności świadczeń dla pacjentów. Ponownie, bez jakiejkolwiek konsultacji z podmiotami leczniczymi oraz ich podmiotami tworzącymi, zawarto porozumienie z kolejną grupą zawodową (porozumienie z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych z 9 lipca 2018 r.) bez analizy, czy podmioty lecznicze udźwigną skutki obietnic złożonych przez Ministra Zdrowia.

Związek Powiatów Polskich stoi na stanowisku, że pielęgniarkom należą się warunki pracy i godziwe wynagrodzenie adekwatne do zakresu obowiązków i stopnia odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

 

Jednocześnie jednak nie możemy zgodzić się na przerzucanie na podmioty lecznicze wieloletnich zaniechań w zakresie adekwatnego do potrzeb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zwracamy uwagę, że gdyby nie bierność i niemoc kolejnych ministrów zdrowia w zakresie poprawy sytuacji publicznej służby zdrowia, dzisiejszej eskalacji roszczeń pracowniczych udałoby się uniknąć.

Tymczasem obecne działania Ministra Zdrowia nie dość, że nie rozwiązują systemowo żadnych problemów, to mają charakter typowych działań podejmowanych ad hoc, służących wyłącznie uspokojeniu nastrojów społecznych, a które w dalszej perspektywie skutkować będą zgłaszaniem żądań płacowych przez kolejne grupy zawodowe.

Odnosząc się do treści zawartego ze środowiskiem pielęgniarek porozumień, oświadczamy, co następuje:

1. W zakresie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek - nie zaakceptujemy

 

żadnego rozwiązania, które nie pokryje podmiotom leczniczym pełnych kosztów wdrożenia planowanych podwyżek (w tym obligatoryjnych dodatków do wynagrodzeń zasadniczych, nagród, odpraw, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz narzutów od tych składników płacowych). Ponadto pragniemy zauważyć, że racjonalnym rozwiązaniem byłoby jednoznaczne uregulowanie kwestii wynagrodzeń w przepisach rangi ustawowej. Obecnie zasady wynagrodzeń regulują: ustawa o działalności leczniczej, ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ogólne warunki umów mające rangę przepisów wykonawczych. Mechanizm podwyżek przyjęty w porozumieniu zupełnie abstrahuje od przyjętych w poszczególnych podmiotach leczniczych polityk płacowych.

2. W zakresie standardu zatrudniania pielęgniarek przewidzianego w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego - nie akceptujemy takiego postawienia sprawy w sytuacji, w której podmioty lecznicze już teraz borykają się z niedoborem personelu. Pragniemy przypomnieć, że do dzisiaj strona samorządowa pomimo dwukrotnych próśb kierowanych na forum Zespołu ds. zdrowia i polityki społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego nie otrzymała analizy Ministerstwa Zdrowia, która jakoby ma potwierdzać możliwości zapewnienia obsady pielęgniarskiej zgodnie z założeniami przyjętymi w projekcie. Nie godzimy się również na skrócenie vacatio legis wejścia w życie przepisów w sytuacji, w której podmioty lecznicze będą musiały dokonać zmian organizacyjnych oraz podjąć decyzje personalne, żeby móc sprostać wymogom stawianym w projekcie rozporządzenia. Zgoda Ministra Zdrowia na skrócenie terminu wejścia w życie rozporządzenia świadczy albo o ignorancji w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi albo o skrajnej nieodpowiedzialności za podejmowane decyzje polityczne. Nie godzimy się również na rozmowy w zakresie wprowadzania kolejnych norm zatrudniania bez uzgodnień ze strony podmiotów leczniczych oraz podmiotów tworzących oraz bez wprowadzenia przynoszącej realne efekty polityki państwa w zakresie wzrostu liczby osób wykonujących zawód pielęgniarki i położnej. 3) W odniesieniu do wprowadzenia płatnego 6-dniowego urlopu szkoleniowego oczekujemy wprowadzenia zasady, że koszty wynagrodzeń za czas urlopów będą refundowane podmiotom leczniczym przez płatnika lub będą one traktowane jako tzw. utracony zarobek, który będzie wpłacał płatnik.

W zakresie zawartego w §2 ust. 3 zobowiązania Ministra Zdrowia do angażowania się w lokalne spory w podmiotach leczniczych, w których uczestniczą środowiska pielęgniarek i położnych, pragniemy zauważyć, że gdyby Minister Zdrowia rzetelnie wykonywał zadania wynikające chociażby z art. 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, to takich sporów na tle zatrudnieniowym w podmiotach leczniczych by nie było.

Uwzględniając fakt, że obok porozumienia zawartego z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych Ministerstwo Zdrowia prowadziło i prowadzi nadal szereg innych prac legislacyjnych, które pogorszą kondycję finansową podmiotów leczniczych, informujemy, że powiaty wykorzystają wszelkie dostępne środki prawne, aby przeciwdziałać niekorzystnym zmianom prawnym oraz wyegzekwować należności z tytułu realnego wzrostu kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Źródło: strona internetowa Związku Powiatów Polskich
3 sierpnia 2018 roku

Czytaj więcej z bieżącego numeru gazety:

Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami.

Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Związek pielęgniarek odpowiada na krytykę związaną z podpisanym porozumieniem.

Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zl dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Wiemy, dlaczego w porozumieniu z dnia 9 lipca jest mowa o "zwiększeniu liczby pielęgniarek, które dobrowolnie podejmą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej". Czytaj informaję w przedmiotowej sprawie...

OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z Ministrem Zdrowia.

 

Komentarze użytkowników

#1  2018.08.30 09:12:18 ~Do Redakcj

"Odgrzewany kotlet ", na dziś już bez znaczenia. A o podpisanym wczoraj ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2018 r.w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314302 ) ani słowa.

#2  2018.08.30 09:34:12 Redakcja Portalu

Spokojnie. Na wszystko przyjdzie czas. Tak jak porozumienie oraz rozporządzenie, nie wnoszą nic wielkiego, dla naszych zawodów - pielęgniarki i położnej. Pozdrawiam Mariusz Mielcarek

#3  2018.08.30 10:33:57 ~nurse

No to będzie to 1100 do podstawy od września czy nie ?

#4  2018.08.30 10:50:19 Redakcja Portalu

Do #3 https://www.pielegniarki.info.pl/article/view/id/9210 Pozdrawiam Mariusz Mielcarek

#5  2018.08.30 11:26:24 ~nurse

Mam 2800 podstawy i zębalowe obok to dostane to 1100 do podstawy czy nie?

#6  2018.08.30 12:40:39 ~Do#5

Jeżeli dotychczas miałaś "zembalowe" wypłacane w całości jako dodatek - tak. Jeżeli jednak część dodatku została Ci włączona do podstawy dostaniesz 1100 zł minus to co Ci włączono wcześniej, Twoja aktualna stawka nie ma znaczenia. Sprawdź swoją podstawę z przed 1 września 2015 r. - do tego dodaj 1100 zł. To będzie Twoja nowa podstawa.

#7  2018.08.30 14:19:59 ~nurse

Nie mogę sprawdzić swojej podstawy w 2015 ponieważ tam nie pracowałam, zaczynam pracę od 1.10.18 w nowym szpitalu, naczelna podała mi taką stawkę: 2800 podstawy i całe zębalowe obok, na razie nie mam nic na papierze i boję się że mi coś umniejszą ponieważ będę nowym pracownikiem:)

#8  2018.08.30 15:53:48 ~Do#7

Naczelna błędnie obiecała Ci "zembaloewe" obok podstawy. Dotychczas dodatek ten przez cały rok wypłacał NFZ zatrudnionym w dniu 1 sierpnia bez możliwości korekty przez cały rok. W taki przypadku dodatek nie należał by się Tobie. Wczoraj ukazała się nowelizacja tego rozporządzenia. Kolejny wykaz będzie obejmował zatrudnionych 1 października , czyli też Ciebie. Oznacza to, że NFZ przekaże na Ciebie 1600 zł od października. A stawkę ustali Ci pracodawca ( w niej będzie to 1600 zł od NFZ ). Dodatku "zembalowego" wypłacanego "obok" od września dla zatrudnionych na etacie już nie będzie. Niestety nikt poza pracodawcą nie może Ci podać Twojej stawki. Życzę Ci aby było to 3900 zł ( obiecane wcześniej 2800 zł plus podwyżka z "zembalowego" 1100 zł )

#9  2018.08.30 17:09:37 ~nurse

Dziękuję za odpowiedz, z moich wyliczeń też tak wychodzi- 3900 ,niestety zatrudniam się w momencie gdy zachodzą te zmiany i obawiam się że mogą coś "zakombinować" , mam nadzieję że naczelna nie wycofa się z obietnicy :)

Dodaj komentarz