Minister podpisał rozporządzenie w sprawie 1 200 zł do wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych, z zembalowego.

Porozumienie pań w czepkach z ministrem 2018

Zobacz sierpniowy numer branżowej gazety dla pielęgniarek i położnych, który został wysłany do 600 szpitali w Polsce.

Zawiera informator o porozumieniu z dnia 9 lipca 2018 roku: treść porozumienia, wyjaśnienia związku pielęgniarek, reakcje na porozumienie - Solidarności, OPZZ, Pracodawców oraz Związku Powiatów Polskich, a także projekt rozporządzenia w przedmiotowej sprawie.

 

 

 

 

 

 


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544 i 1552) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Pielęgniarkom i położnym, wykonującym zawód w ramach jednej z form, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000, 1515, 1544 i 1629), i realizującym świadczenia opieki zdrowotnej, zapewnia się wzrost wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 lipca 2019 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie, przy czym od dnia 1 września 2018 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki albo położnej, uwzględniając kwoty, o których mowa w § 4 .”.

§ 2. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przekaże do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, informację, według stanu na dzień 1 sierpnia 2018 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000, 1515, 1544 i 1629), oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

2. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza:

1)    w 2018 r., także według stanu na dzień 1 października 2018 r., i przekazuje do dnia 14 października 2018 r .;
2)    w 2019 r., według stanu na dzień:
a)    1 stycznia 2019 r. i przekazuje do dnia 14 stycznia 2019 r.,
b)    1 kwietnia 2019 r. i przekazuje do dnia 14 kwietnia 2019 r.,
c)    1 lipca 2019 r. i przekazuje do dnia 14 lipca 2019 r.

3. W 2019 r. informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza według stanu na dzień 1 lipca 2019 r. i przekazuje do dnia 14 lipca 2019 r.

4. Dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest obowiązany, na podstawie danych przekazanych zgodnie z ust. 1-3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, do przedstawienia świadczeniodawcy zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, obejmującej:

1) wysokość dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
2) postanowienia o zwrocie środków określonych w pkt 1, w przypadku ich nieprzeznaczenia w sposób, o którym mowa w § 4a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, i karze umownej w wysokości do 5% tych środków.
§ 3.    W zakresie trybu oraz sposobu podziału środków przekazanych w drodze zmiany umowy o której mowa w § 2 ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 4-8 rozporządzenia, o którym mowa w § 1.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

 


UZASADNIENIE

W związku z zawarciem w dniu 9 lipca 2018 r. w Warszawie porozumienia pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącym podjęcia działań zmierzających do stabilizacji wynagrodzeń pielęgniarek i położnych przez włączenie dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne, nastąpiła konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).

Zgodnie z wyżej wymienionym porozumieniem, Minister Zdrowia dokona nowelizacji ww. rozporządzenia oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.) w celu zapewnienia pielęgniarkom i położnym, o  których mowa w tych rozporządzeniach, zatrudnionym na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę lub stosunku służbowego), wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie od dnia 1 lipca 2019 r. w przeliczeniu na jeden pełen etat, z tym że od dnia 1 września 2018 r. - w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie w przeliczeniu na pełen etat. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego będzie pokrywany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z mechanizmem określonym w wymienionych rozporządzeniach.

Wskazane mechanizmy będą dotyczyć także pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w podstawowej opiece zdrowotnej.

Ta część pochodnych od wynagrodzeń (w ramach umów o pracę), która nie zostanie objęta obowiązującym obecnie mechanizmem przekazywania środków na wzrost wynagrodzeń, będzie uwzględniona w kosztach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Projekt przewiduje przekazywanie danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych, wykonujących, u tego świadczeniodawcy zawód, oraz formy w jakiej jest wykonywany, w oparciu o które przekazywane są środki na wzrost wynagrodzeń. Projekt przewiduje że dane służące do ustalenia wysokości wzrostu środków będą przekazywane raz na kwartał (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych wykonujących zawód u świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie świadczeń rozlicznych stawką kapitacyjną w rodzaju podstawa opieka zdrowotna), co pozwoli uwzględnić nowozatrudnione pielęgniarki i zmiany w sytuacji kadrowej świadczeniodawcy, związane np. z rozszerzeniem zakresu udzielanych świadczeń. Informacje dotyczące liczby etatów pielęgniarek dotyczyć będą wszystkich rodzajów umów, także umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna. Dane te są niezbędne do dokonywania analiz i obliczeń w celu zapewnienia pielęgniarkom i położnym, o których mowa w tych rozporządzeniach, zatrudnionym na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę lub stosunku służbowego), wzrostu wynagrodzenia zasadniczego.

W projektowanym § 3 dotyczącym trybu oraz sposobu podziału środków na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pielęgniarek i położnych stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 4-8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Oznaczać to będzie, że każda pielęgniarka i położna, o której mowa w projektowanym rozporządzeniu będzie otrzymywać podwyższone wynagrodzenie zasadnicze, natomiast pozostałe elementy mechanizmu podziału środków pozostają bez zmian.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w celu realizacji postanowień przedmiotowego porozumienia. Wyznaczenie takiego terminu wejścia w życie przepisów jest korzystne dla adresatów tych norm i nie będzie sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa prawnego. Ważnym interesem państwa uzasadniającym wejście w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia jest potrzeba odpowiednich regulacji zapewniających realizację przedmiotowego porozumienia.

Projekt nie ma wpływu na mikro- małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ proponowane zmiany nie określają, ani nie modyfikują warunków wykonywania działalności gospodarczej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

 

Komentarze użytkowników

#1  2018.08.30 22:00:06 ~joanna

Kolejne rżnięcie pielęgniarek

#2  2018.08.30 22:27:25 ~T

Czyli każda dostanie 1100 czy nie?

#3  2018.08.30 22:30:59 ~Zadowolona

Huraa!

#4  2018.08.30 22:42:09 ~Zulus

Jak każda. Ta co jest na działalności gospodarczej, to nie dostanie. Ona straci, bo jej zabiorą

#5  2018.08.31 00:04:08 ~bida

A DPS oczywiście omineli.Bo i po co brać pod uwagę pracujace tam ciężko pielęgniarki. e jakby nie patrzeć-tez pielęgniarki.Chory kraj-chorzy zarządzający.

#6  2018.08.31 00:34:00 ~Do 5

To trzeba się zwolnić z DPS i pracować w szpitalu, niech sobie szukają naiwnych, same wspieramy ten system.

#7  2018.08.31 06:19:12 ~1,2,3,4,5

Stan bez nowego rozporządzenia – NFZ przekazałby na każdą pielęgniarkę miesięcznie od 1 września 1600 zł brutto brutto – czyli ok. 1272 zł brutto. I tyle każda z nas otrzymałaby. Stan zgodny z nowym rozporządzeniem - NFZ nadal przekaże na każdą pielęgniarkę miesięcznie od 1 września 1600 zł brutto brutto – czyli ok. 1272 zł brutto. I tyle prawie każda z nas otrzyma, choć w innej formie. Dwa skrajne przypadki. Pierwszy – pielęgniarka nie pracuje w nocy, w święta, nie ma stażowego – wtedy pracodawca zwiększa jej zasadniczą o 1100 zł a pozostałe 172 zł wypłaca w formie dodatku. I drugi - pielęgniarka pracuje w nocy, w święta, ma stażowe - wtedy pracodawca zwiększa jej zasadniczą o 1100 zł, od tego naliczane są dodatki. I jeżeli przekroczą one 172 zł wtedy pracodawca pokryje je ze środków własnych. I stąd obawy pracodawców o to, że przekazywane z NFZ środki nie pokryją jego kosztów. Do #1 – gdzie tu widzisz „Kolejne rżnięcie pielęgniarek&rdquo? Do #2 – łącznie tak, co nie oznacza, że Twoja obecna zasadnicza wzrośnie o 1100 zł, część z tych środków możesz już mieć obecnie w zasadniczej i wtedy wzrośnie ona o tą różnicę. Do #3 – zadowolona tylko wtedy, gdy spełniasz warunki opisane powyżej w drugim przypadku lub też pracujesz w POZ, w innym nie ma powodów do „hurra” radości. Do #4 – nikt Ci nic nie zabierze, rozporządzenie zmieniające nie wprowadza zmian w tym przypadku. Nie masz zasadniczej czyli nadal otrzymasz dodatek jak dotychczas, zwiększony do 1600 zł za równoważnik etatu. Do #5 - DPS nie jest jednostką podległą Ministrowi Zdrowia, nie może on ingerować w kompetencje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Oczekuję komentarzy wskazujących błędy w moim rozumowaniu, nikt nie jest nieomylny.

#8  2018.08.31 08:28:45 ~Ela

Co to znaczy część środków można mieć już w podstawie

#9  2018.08.31 08:28:47 ~Ela

Co to znaczy część środków można mieć już w podstawie

#10  2018.08.31 08:41:48 ~Piel

W niektórych placówkach pracodawca część zębalowego włączał do podstawy, jeśli u Ciebie tak było to odejmij od 1100 zł to co wcześniej Ci dodano

#11  2018.08.31 08:58:47 ~Do#8

Pracodawca mógł wcześniej którąś z transz "zembalowego" włączyć Ci do podstawy wcześniej, mogłaś też dostać podwyżkę zgodną z ustawą o minimalnych wynagrodzeniach a to też z "zembalowego" . I o te wielkości zostanie zmniejszone to 1100 zł

#12  2018.08.31 09:32:53 ~Piotr

A co z dodatkiem zembalowym na kontrakcie od września miało być 1600 zł.

#13  2018.08.31 09:34:34 ~Manipulacj

Standardowo manipulacja, zadnego podpisanego ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2018 r nie ma .

#14  2018.08.31 09:35:04 ~Piotr

Nie będzie Zembali na kontrakcie to ja to sram

#15  2018.08.31 09:40:56 ~Do#13

A skąd koleżanka ma taką wiedzę?

#16  2018.08.31 09:46:01 ~Do#12

Dodatek wzrasta do 1600 zł. Ja mam bezpośredni kontrakt z NFZ, dostałam już aneks do umowy zwiększający "zembalowe" do 1600 zł do końca roku. Teraz będzie bałagan - kolejny wykaz zatrudnionych trzeba będzie podać wg stanu na 1 października . Pewno dostanę kolejne aneksy - pierwszy na wrzesień i drugi po podaniu stanu zatrudnienia na dzień 1 października od października do końca roku. Jeżeli pracujesz na kontrakcie zawartym z inną firmą oni to zrobią za Ciebie - dodatek pozostanie w wysokości 1600 zł.

#17  2018.08.31 09:50:15 ~Do Piotr

Na kontrakcie 10zl zembalowego do godziny a jesli chodzi o koszty pochodnych to pikryje NFZ tyle ze do szpitali te pieniadze dotra w innej puli kontraktu i o to chodzi zeby dyrektorzy nie oplacili nimi prady tylko pochodne i dlatego wszyscy mysla ze to z puli wlasnej

#18  2018.08.31 09:51:30 ~Do#13,15

To, że Ty nie wiesz o podpisanym rozporządzeniu nie oznacza, że go nie ma . Ono jest - http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314302/katalog/12524428#12524428 i na dole kliknij w "Rozporządzenie"

#19  2018.08.31 09:53:12 ~Do 15

Ma wiedze napewno nie od p Mielcarka mąciciela

#20  2018.08.31 09:54:52 ~Do 18

Nareszcie konkrety dzieki ze piszesz ale sodziewaj sie linczu

#21  2018.08.31 11:40:20 ~15

Ja wiem o podpisanym rozporządzeniu

#22  2018.08.31 12:15:15 ~Piel

Przesuneli z zebalowego a teraz odliczą czy to normalne?

#23  2018.08.31 12:36:41 ~piel

Zdaje mi się ze wcześniej widziałam 1600 na etat a obecnie 1200 zaś kontrakt wspomnie 4 X 4000 ? Coś zgubiłam czytając rozporządzenie ?

#24  2018.08.31 12:40:02 ~Do#22

To akurat normalne. Nienormalny jest tylko wielki medialny szum wokół podwyżek płac dla pielęgniarek, którego naprawdę nie ma. Te niby podwyżki to czysto techniczna operacja przeniesienie "zembalowego" do zasadniczej. Jeśli zatem część tego dodatku masz już włączone do zasadniczej teraz włączą Ci resztę. Bilans po stronie pracodawcy musi być na zero.

#25  2018.08.31 12:46:47 ~Sylaw3791

KOSZALIN Szpital Wojewódzki. Sierpień. Zebalowe zabrane, podwyżka na umowie dodana - efekt końcowy, ponad 100 zł na końcie mniej. Dodatkowo około 350 zł w drugiej transzy oddane, które Dyrektor postanowił przy wypłacie zabrać jak ktoś przebywał np. na urlopie, zwol. lek. Itp. Porozumienie Pielęgniarek i Położnych ciekawe dla kogo. Złożyłam wypowiedzenie. Pozdrawiam

#26  2018.08.31 12:49:35 ~Do#23

Kwota 1600 zł na etat lub równoważnik etatu jest określona w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 października 2015 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - § 4.5 . Rozporządzenie zmieniające z 29 sierpnia 2018 r. w tym temacie nic nie zmienia. Od 1 września NFZ przekaże 1600 zł na etat lub równoważnik etatu. Coś zgubiłaś.

#27  2018.08.31 13:43:43 ~Sylaw3791

Jeżeli ,coś zgubiłaś, było do mnie to odpowiadam. Zapraszam do Koszalina. Dyrektor rządzi jak chce. Wszystko jest na wydrukach i listach płac. To są fakty a nie opowiadanie co jest w rozporządzeniach i co kiedy ktoś otrzyma. Pielęgniarki i położne posiadające wykształcenie wyższe, średnie, specjalizacje czy bez - to nie ma żadnego znaczenia. Większość i tak otrzyma najniższe wynagrodzenie przewidziane w siatce płac dla tego zawodu. Nic z automatu tylko kryteria na danym etacie. Tak jest już w innych zawodach. Dyrektorzy nie będą płacić wybitnie wykształconym tylko dla tego, że są uczonymi. Mydlą Rządzący oczy i jak zwykle jest to odkładane w czasie, żeby na końcu wyszło tak jak napisane. Naczelne, oddziałowe - może otrzymają płacę z pierwszej grupy siatki pozostali będą dziękować, że mają pracę. Pozdrawiam

#28  2018.08.31 14:55:54 ~Aa

Proszę o wyjaśnienie czy w POZ pielęgniarki w gabinetach zabiegowych bez aktywnych deklaracji pacjentów w końcu też dostaną? Z góry dziękuję

#29  2018.08.31 15:17:39 ~Do#27

"Coś zgubiłaś" - nie było do Ciebie, napisałam - do#23. Nie jest prawdą, że "Większość i tak otrzyma najniższe wynagrodzenie przewidziane w siatce płac dla tego zawodu" Prawie wszystkie , a już na pewno zakwalifikowane do gr, 8 i 9 po włączeniu "zembalowego" osiągną stawkę wynagrodzenia wyższą niż minimalne ustawowe. Masz rację - stawa o minimalnych płacach jest tak skonstruowana, że pozwala dyrektorowi na zakwalifikowanie niemal wszystkich pielęgniarek do najniższej Gr. 9 bez względu na posiadane wykształcenie wyższe, średnie czy specjalizacje

#30  2018.08.31 15:45:34 ~Kas611

Jakie 1100zl? W moim szpitalu uprzejmie włączono 2 transze,zembalowego'' na początku tego roku. Otrzymałam 280 zł do podstawy co podobno wraz z pochodnymi miało mi dac 800zl podwyżki.Ja chyba nie umiem liczyć,ale jakoś w żaden sposób nie wychodzi mi tyle. Ciekawe ile tym razem dolicza pewnie 100 zł i wmawia nam , że tylko tyle się należy, bo jak się doliczyć pochodne to wszystko się zgadza.A opinia publiczna będzie huczec że 1600 zł dostały.Cudowny kraj! Ile lat jeszcze będą robić z nas wariatki?

#31  2018.08.31 16:25:36 ~ab

Proszę o wyjaśnienie czy w POZ pielęgniarki w gabinetach zabiegowych bez aktywnych deklaracji pacjentów w końcu też dostaną? Z góry dziękuję

#32  2018.08.31 16:37:20 ~Do#30

Dwie transze "zembalowego" to 800 zł brutto brutto -ok, 636 zł brutto. I to powinna być suma kwot : podwyżka wynagrodzenia zasadniczego plus pochodne z niego naliczane ( noce, święta, stażowe ). Sprawdź wysokość tych pochodnych. Zostałaś ewidentnie oszukana. Czy dostałaś w ubiegłym i lipcu tego roku podwyżki związane z ustawą o minimalnych wynagrodzeniach ? Jeśli tak to do tych 280 zł dodaj te podwyżki, sumę odejmij od 1100 i otrzymasz to co należy Ci się od 1 września. Jeśli nie otrzymałaś takich podwyżek to od 1 września Twoja zasadnicza winna wzrosnąć o 820 zł. Nie dajmy się oszukiwać.

#33  2018.08.31 16:37:23 ~Do#30

Dwie transze "zembalowego" to 800 zł brutto brutto -ok, 636 zł brutto. I to powinna być suma kwot : podwyżka wynagrodzenia zasadniczego plus pochodne z niego naliczane ( noce, święta, stażowe ). Sprawdź wysokość tych pochodnych. Zostałaś ewidentnie oszukana. Czy dostałaś w ubiegłym i lipcu tego roku podwyżki związane z ustawą o minimalnych wynagrodzeniach ? Jeśli tak to do tych 280 zł dodaj te podwyżki, sumę odejmij od 1100 i otrzymasz to co należy Ci się od 1 września. Jeśli nie otrzymałaś takich podwyżek to od 1 września Twoja zasadnicza winna wzrosnąć o 820 zł. Nie dajmy się oszukiwać.

#34  2018.08.31 17:08:37 ~ann

DLACZEGO MINISTER POMIJA PIELĘGNIARKI POZ PRACUJĄCE W GAB.ZABIEGOWYCH ,PUNKTACH SZCZEPIEŃ ,KTÓRE NIE MAJĄ ZADEKLAROWANYCH PACJENTÓW DO SIEBIE ? w TYM KRAJU ODECHCIEWA SIĘ ŻYĆ CÓŻ ZA NIESPRAWIEDLIWOŚĆ

#35  2018.08.31 17:12:29 ~Ika

Właśnie ! A Pielęgniarki w POZ w gabinetach Zabiegowych i w Punktach Szczepień ?

#36  2018.08.31 17:14:19 ~Alex

A co z Rckikami? Tu też pielęgniarki pracują.

#37  2018.08.31 17:15:24 ~ann

Co to za porozumienie? Pielęgniarki pracujące w POZ w gabinetach zabiegowych punktach szczepień bez aktywnych deklaracji pacjentów zostały po raz kolejny pominięte i nie dostaną podwyżki cóż to ma być? Kto nam wytłumaczy dlaczego jesteśmy pielęgniarkami gorszego sortu szok

#38  2018.08.31 21:33:53 ~# 38

DROGIE KOLEŻANKO. W IMIENIU PIELĘGNIAREK POZ Z CAŁEJ POLSKI ZAPYTUJĘ - CZY NAM TEŻ COŚ SIĘ NALEŻY ? CZY PIELEGNIARKI ŚRODOWISKOWE I PRAKTYKI DOSTANĄ COKOLWIEK? PROSZĘ POMÓŻCIE TO ZROZUMIEĆ .

#39  2018.08.31 23:52:58 ~siostra

Nie rozumiem tych wiecznych narzekań pielęgniarek, które nie dostały "zembalówki" - zmieńcie miejsce pracy i też dostaniecie, przecież tyle się tu na forum pisze o brakach pielęgniarek w każdym szpitalu. Poza tym te "wiecznie niezadowolone" nie chciały dodatku tylko włączenia go do podstawy, a teraz kiedy będą go włączać twierdzą, że zostały orżnięte.Masakra jak konfliktowe potrafią być niektóre kobiety. Paaaa :))

#40  2018.09.01 17:57:26 ~ika

Egoistki są w śród nas.Więcej solidarności , my też jesteśmy pielęgniarkami !

#41  2018.09.01 18:22:00 ~siostra

Jakie egoistki, jeszcze Ci powiedziałam co masz zrobić:)))

#42  2018.09.01 19:36:14 ~ika

Za rok emerytura i gdzie mam się przenosić ? W oddziale już popracowałam 25 lat ! Chyba do Ministra Zdrowia pod drzwi!

#43  2018.09.02 22:22:41 ~a do 33

Dlaczego mamy od 1100 odliczac podwyzki ustawowe. przecież to 2 rózne sprawy.

#44  2018.09.02 22:55:38 ~polozna

Dla poloznej nie ma pracy nigdzie to gdzie mam się przeniesc lub dorobić?

#45  2018.09.03 11:19:18 ~Polozma

Czy pracując jako położna środowiskowa Poz na umowę zlecenie coś zyskam? Bo nic nie mogę znaleźć.

#46  2018.09.03 13:13:12 ~Do#43

Tak, to dwie różne podwyżki. Tyle tylko, że obie finansowane z "zembalowego". Przeczytaj dokładnie rozporządzenia MZ i zrozumiesz dlaczego tak niestety będzie.

#47  2018.09.03 13:28:49 ~Do#43

Tak, to dwie różne podwyżki. Tyle tylko, że obie finansowane z "zembalowego". Przeczytaj dokładnie rozporządzenia MZ i zrozumiesz dlaczego tak niestety będzie.

#48  2018.09.03 18:39:53 ~43 do 46

Ale chyba tylko w sytuacji gdy dyrektor skorzystal z zembalowego przy realizacji ustawowej podwyżki? Bo w tym roku dał na ustawową ze swoich pieniędzy A nie z zembali

#49  2018.09.03 20:16:22 ~ika

Dziewczyny z POZ ! Nie użalajmy się bo nikt nas nie rozumie ! No może tylko PACJENT!

#50  2018.09.03 23:49:20 ~do 49

W rozporządzenia jest mowa też o poz

#51  2018.09.14 12:36:22 ~do pielegn

Pielęgniarki POZ i Położne POZ tj. te, które zbierają na siebie deklaracje dostały już podwyżki w ramach stawki kapitacyjnej. Pielęgniarki pracujące w gabinecie lekarza POZ dostaną podwyżki dopiero teraz, tj od 01/09/2018

#52  2018.09.16 11:20:02 ~Naj

Istny burdel

#53  2018.09.16 12:13:31 ~Iza

Jeśli do tej pory do podstawy miałyśmy dorzucone 800zl z Zębalowego,to jeszcze dorzucą 300zl? Aby było 1100zl?

#54  2018.09.22 19:04:13 ~Małgola

Czegoś tu nie rozumiem- przed Zębalowym miałam 2400,po dwóch latach-2870, od ubiegłego roku 2870 plus 230 zł.obok pensji,szpital podwarszawski z wyzyskiem ogólnopolskim= gdzie są moje pieniądze?

#55  2018.09.23 11:54:25 ~Rita

Mam pytanie a jeżeli pracuje dodatkowo na umowę zlecenie ale nie jestem zatrudniona przez szpital tylko firmę co wygrała przetarg to dostanę czy nie?

#56  2018.09.24 09:52:49 ~Gaga

Mam pytanie. Czy osoby które mają ukończone lata temu liceum pielęgniarskie i nie należą do izby, a pracują w sanepidzie jako asystent też ta podwyżka obejmie? Do tej pory prawem kaduka dostają ,zembalowe''. Jak przyjmowały się na stanowiska do sanepidu to nie było wymogiem to liceum tylko jakieś studia miały pokończone (nie pielęgniarskie). Paranoja jakaś, że dwie osoby w tym samym dziale robią to samo a jedna ma dużo wyższą płacę, bo ma szkołę pielęgniarską skończoną 15 lat temu. Proszę o odpowiedź:)

#57  2018.09.27 15:52:13 ~Piguła:)

Mam pytanie. Pracuję na umówie o pracę w szpitalu i dorabiam w punkcie pobrań na umowę zlecenie. W punkcie pobrań nie dostajemy ani grosza z zembalowego a wiem,że koleżanka pracująca w innej firmie też na umowę zlecenie dodatek dostaje. Jak to w końcu powinno wyglądać? Dodatek za każda godzinę czy bez dodatku? Już mi nawet o pieniądze nie chodzi ale o zwykłą ciekawość czy ta firma nas oszukuje.

#58  2018.09.30 15:02:56 ~Irka

A pielęgniarki będące na emeryturach nadal pracujące dodatkowo na umowę o prace w pełnym lub pół etacie co z ich podwyżkami. Czy otrzymają również obiecaną kwotę.

#59  2018.10.03 14:59:51 ~Pielegniar

No i miało byc a jest figa .w szpitalu wojskowym we Wroclawiu

#60  2018.10.08 12:44:41 ~Mesia

Mam pytanie. Przebywając na l4 ciazowym otrzymywalam caly dodatek. Teraz będąc juz na maciezynskim dostalam gole 1500 zl, czy te 1100 mi się nalezy czy nie bo powiem szczerze masakra przez rok dostawać 1500 zl :(

#61  2018.10.10 12:26:32 ~Kasia

Jestem w podobnej sytuacji jak koleżanka #61. Od marca 2018 jestem na urlopie macieżynskim i do wrzesnia dostawałam zembalowe jako dodatek. Niestety od pażdziernika czyli wypłata za wrzesien już bez dodatku i goła pensja. Dodatek zabrali a podwyżki nie ma? Coś jest chyba nie tak. Do kogo się udwołać w tej sprawiẹ?

#62  2018.10.10 12:43:28 ~#62

Jestem na L4 ciążowym i też ponoć nie obejmuje mnie podwyżka. Goła pensja pozostała. Sama się zastanawiam czy tak ma być.

#63  2018.10.12 21:02:08 ~do 62

Ja jestem na świadczeniu rehabilitacyjnym. Do 31 sierpnia otrzymywałam dodatek Zembali. I niestety od 1 września też nie dostałam tych pieniędzy po włączeniu ich go podstawy. ZUS wylicza i L4 i świadczenia od tej samej podstawy. W czasie pobierania świadczeń z ZUS-u może być kilka podwyżek,a i tak się ich nie otrzyma. One są tylko na papierze. Uważam, że na ten czas, kiedy pracownik przebywa na L4 powinien mieć ten dodatek na starych zasadach.

#64  2018.10.13 16:57:43 ~Renia

Czy pielęgniarka zatrudniona np w październiku otrzyma też tę podwyżkę?

#65  2018.10.15 12:58:39 ~Do 63

Tylko to nie jest podwyżka tylko te same pieniądze przeniesione do podstawy. Skoro wszystkim się należy to osoby na świadczeniach rehabilitacyjnych, L4 ciążowych, urlopach macierzyńskich też powinny to dostać. To nie podwyżka gdzie dyrektor daje pieniądze tylko pieniądze są z NFZ. Więc jak dla mnie to jakiś absurd. A skoro nie dostajemy po nowemu to do czasu powrotu do pracy powinnyśmy dostawać dodatek zembalowy

#66  2018.10.15 14:07:35 ~...

Na portalach pielęgniarskich można przeczytać że w niektórych szpitalach dziewczyny będąc na UM, L4 itd. mają wypłacane po nowemu wszystko. Że to wola dyrekcji. Czy to w takim razie zgodne z prawem że większość nie dostaje?

#67  2018.10.16 13:30:54 ~Do 66

Coś jest nie tak skoro w niektórych szpitalach dziewczyny dostają to co im się należy będąc na urlopach i zwolnieniach. Dyrektorzy robią co chcą i dysponują nie swoimi pieniędzmi wedle widzi mi się. Uważam że powinno się zrobić z tym porządek i to wszędzie gdzie nas oszukują. Dodatek się należał to po nowemu też się należy bo niby dlaczego nie? Bo ktoś ma taki kaprys? Liczę że zrobi się z tego afera i posypią się pozwy bo inaczej nie można w takiej sytuacji

#68  2018.10.16 14:19:34 ~pracownik

Burdel to wprowadzają ci ,którzy tworzą takie przepisy/porozumienia. Zapisy są niejasne i wzajemnie wykluczające i to, że w różnych szpitalach jest różnie to z tego wynika. Ja liczę te podwyżki, a pracuję już w kadrach kilkadziesiąt lat, ale takiego bałaganu nie przeżyłam. Z jednej strony minimalne z drugiej zembalowe, nikt nie wydał - Ministerstwo Zdrowia- wytycznych, tak aby było jednolicie, a na dodatek NFZ nie wszędzie dosłał umowy o zwiększenie finansowania, a bez tego dyrektor nie powinien zaciągać zobowiązań. Pielęgniarki się denerwuję, a co mają robić kadry jak nie wiedzą jak być powinno, przecież za każdą decyzję finansową ktoś odpowiada. Jak się dzwoni do MZ to mówią aby duperelami im głowy nie zawracać! A kto jest autorem tych prawnych wypocin, których nawet prawnicy nie mogą jednoznacznie zinterpretować! Minister Zdrowia i związek zawodowy!

#69  2018.10.17 17:07:03 ~Flower

Ja też na l4 ciazowym otrzymywalam dodatek.Od września tylko gola pensja,bez dodatku,bez podstawy piwiekszonej o dodatek.Czytam,ze tak nie powinno być, ale przepisy sa niejednoznaczne. Nasze związki niestety się nie popisaly.

#70  2018.10.28 18:37:26 ~M.

Witam, zaczelam prace w szpitalu 3 pazdziernika oczywiscie nie mam Zembalowego, czy musze czekac az do wrzesnia 2019 roku zeby je otrzymac? Jak to jest moglby mi ktos to wyjasnic? Pozdrawiam

#71  2018.10.31 11:08:40 ~kaliwaw

Drogie Panie, pisze jako osoba która rozlicza przyznany Paniom dodatek. Niestety jestem skołowany równie jak Panie. Nie ma nigdzie informacji w jaki sposób powinno to zostac rozliczone. Informacje jakie udaje się zdobyć to np. to ustalają Ibzy Pielęgniarskie. Ręce mi opadają kiedy próbuję dowiedzieć sie jak to faktycznie wygląda. Przy ustalaniu porozumienia nikt nie myślał o tym jak to powinno być rozliczane, a na pewno nie Pan minister i urzędnicy którzy nigdy nie mieli do czynienia z rozliczaniem wynagrodzeń. Z zasady dodatek miał zwiekszyć podstawę wynagrodzenia i tym samym ewentualnych dodatków do nadgodzin, podstaw chorobowych czy ewentualnego ekwiwalentu za urlop. Niestety nikt nie pomyślał kolejny raz o osobach za zwolnieniach czy urlopach macierzyńskich/rodzicielskich. Zostawiono mnóstwo miejsca do interpretacji i niestety nikt nie czuje się upowaniony do uregulowania tych kwestii. Juz się boję co będzie w przypadku kontroli ZUS które nie będzie wiedziało jak traktować takie dodatki i będzie intepretowało to "pod siebie".

#72  2018.11.07 11:44:14 ~z_boku

Szpital Wojewódzki Poznań Lutycka. zembalowego brak, włączenia do podstawy brak, podchody do zabrania dodatku za szkodliwość. brawo brawo brawo. czas gasić światło

#73  2018.11.07 21:11:41 ~An

Niedługo wracam z macierzynskiego (w zasadzie juz jestem na urlopie zaleglym) przez cały czas ciazowgo L4 i macierzynskiego nie odstawiłam żadnego dodatku zembalowego,U nas w szpitalu był on zabieramy za każdy dzień urlopu lub zwolnienia. Teraz podwyżki oczywiscie brak. Dyrektor robi co chce i w nosie ma rozporządzenia. Co z tym zrobić? On tak może sobie wszystko zmieniać pod siebie? Czy w końcu będzie musiał wypłacić zwiększone wynagrodzenie z wyrównanie do września 2018?

#74  2018.11.19 19:08:10 ~Pieleg.

A jakie konsekwencje poniesie dyrektor poz jeśli nie wypłaci pieleg. podwyzki 1100 zlo od wrzesnia

#75  2018.11.22 14:25:09 ~Piel

No tak,podwyzki w kraju rozdzielono tylko o pielegniarkach praktyki już nikt nie pamiętał. Podwyżek zero. Potrzebne jestesmy do pracy. Ale do pieniedzy już nie. Czyli potrzebne ale niczyje. Strasznie jest to przykre.

#76  2018.12.16 10:14:32 ~Gość

A jakieś kontrole dotyczące przekazywania środków pielęgniarkom? Rozporządzenie rozporządzeniem a pracodawcy wiadomo.Np środki nie zostały ujęte w dokumentacji.Pielęgniarki otrzymują kwotę na oko bez wyrównania. Reszta tzn te środki z 1600 zl które maja być kwota na pokrycie pochodnych pozostaje do dyspozycji swiadczeniodawcy.A przecież swiadczeniodawcy otrzymują oprócz 1600 zl jeszcze kwotę na pochodne .Jak widać sa sytuacje w których na podwyżkach pielęgniarek zarabiają pracodawcy.Nie dość ze od podstawy naliczane sa świadczenia np w przypadku L 4 - czyli strata dla pielęgniarki to jeszcze z kwoty z której potrącane sa należności leżące po stronie pracownika trafiają do zasobów pracodawcy.Chyba ktoś pisząc to rozporządzenie o czymś zapomniał albo udawał ze nie zna mentalności pracodawców ?

#77  2019.01.16 21:26:24 ~położna

A czy zgodne jest z rozporządzeniem jęśli pracowadca wcześniej włączył część zembalowego przez pewien okres, do momentu zmiany angażu pracy wynikającego z lat pracy, a teraz odejmuje te pieniądze które dał przez tamten okres od 1100 zł?

#78  2019.03.18 14:17:13 ~Monika

Mam pytanie czy jak pracuje na kontrakcie to należy mi się dodatek czy nie ? Bo mój pracodawca wpisał mi tylko wynagrodzenie i ja nie wiem czy powinien dodatkowo mi płacić ?

#79  2019.03.25 19:55:17 ~KK

A ja chciałabym zapytać o to jaka faktycznie kwotę powinnyśmy otrzymać od pracodawcy "do ręki" Pracujemy w NZOZ (bez sobót niedziel i nocy) Otrzymujemy 1100 zl do ręki - jako dodatek w formie premii.Czy to prawidłowe wyliczenie pracodawcy ? Pracodawca otrzymuje 1600 zl na etat.Do tego 167 zl na pokrycie pochodnych.Czyli łącznie 1767 zl na pielęgniarkę.Z tego my otrzymujemy 1100 zl. Wydaje się ze powinnyśmy jeszcze otrzymać dodatek- wyrównanie ok.120 -190 zl ? Cala kwota czyli 1767 zl powinna bowiem zostać przeznaczona na pielęgniarkę.Czy jeśli pracodawca nie włączył podwyżek do zasadniczej opłaca z tych środków pochodne tzn ZUS itp skoro wykazuje podwyżki jako premie? Nie otrzymaliśmy również aneksów do umów? Czy NFZ nie kontroluje prawidłowości przekazania pieniędzy pielęgniarkom?

#80  2019.03.25 20:02:24 ~SA

Kalkulator wynagrodzen gofin wynagrodzenie brutto: 1.767,00 zł kwota zmniejszająca podatek: przysługuje składka emerytalna: (9.76%) 172,46 zł składka rentowa: (1.5%) 26,51 zł składka chorobowa: (2.45%) 43,29 zł składki na ubezpieczenia społeczne: 242,26 zł podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 1.524,74 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne: (9%) 137,23 zł składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu: (7.75%) 118,17 zł koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł podstawa obliczenia zaliczki: 1.413,00 zł zaliczka na podatek: (18%) 208,01 zł zaliczka do urzędu skarbowego: 90,00 zł wynagrodzenie netto: 1.297,51zl.

#81  2019.03.25 20:43:19 ~AR

NFZ przekazuje na pielęgniarkę 1600 zl.Pielegniarka ma otrzymac 1100 zl brutto? Koszt pracodawcy to ok 230 zl.Z moich obliczen 225,28 zl.Koszt pracownika to ok.249 zl. Czyli 1600 - 225 - 249 zl .Pozostaje ok 26 zl do rozliczenia.Pamietajmy jednak ze pracodawca otrzymuje jeszcze srodki na pokrycie pochodnych.U nas to faktycznie kwota 167 zl na etat. A zatem powinien jeszcze przekazac pielegniarce w formie dodatku kwote ok 200 zl. Oczywiscie po odjeciu z tej kwoty podatku ? Czy dobrze to rozumiem?

#82  2019.06.18 07:11:47 ~Gość

Coś mi tu nie pasuje

#83  2019.07.03 12:04:08 ~BK

Mam pytanie czy to jest normalne że pracodawca dał mi do podpisania jako młodej pielegniarce umowę w której jest napisane że dostaje pensje zasadnicza i dodatek 1200 zł ktory jes ujety osobno na tej umowie. Czy to nie powinna być jedna kwota w całości

Dodaj komentarz