Sejm w dniu 13 września uchwalił nowelizację ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, zawierającą nową siatkę płac. Dokonano nowego podziału pielęgniarek na grupy oraz przypisano im współczynnik pracy...

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarski mem (16) - à propos (NIE)porozumienia pań w czepkach z ministrem zdrowia.

Pielęgniarski mem (15) - à propos stwierdzenia przez wiceminister zdrowia panią Józefę Szczurek-Żelazko, podczas wizyty Rzeszowie, gdzie pojechała wyleczyć ponad 500 pielęgniarek ze zwolnień lekarskich, że problem jest fakt, iż

"nasze informacje (z dobrymi informacjami także

dla pielęgniarek i położnych) nie zawsze są

"komunikowane pracownikom".

Pielęgniarski mem (14) -  à propos polskiego pielęgniarskiego piekła...

Pielęgniarski mem (13) -  à propos zapowiedzi, że kampania rządowa promująca zawód pielęgniarki będzie prowadzona wśród przedszkolaków...

Pielęgniarski mem (12) -  à propos udziału pani Małas w rządowej kampanii promującej zawód pielęgniarki i położnej...

Zobacz inne pielęgniarskie memy


USTAWA

z dnia 13 września 2018 r.

o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473) wprowadza się następujące zmiany:

1)     tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

„o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych”;

2)     art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego.”;

3)     w art. 2:

a)     pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    najniższe wynagrodzenie zasadnicze – najniższe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze przysługujące pracownikowi wykonującemu zawód medyczny oraz pracownikowi działalności podstawowej, innemu niż pracownik wykonujący zawód medyczny, zatrudnionym w podmiocie leczniczym, obliczone w sposób określony w art. 3 albo art. 7;”,

b)     w pkt 3 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4)    pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny – osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, inna niż pracownik wykonujący zawód medyczny, która wykonuje pracę pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zatrudniona na stanowisku działalności podstawowej określonym w części pierwszej załącznika do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub stanowisku analogicznym.”;

4)     w art. 3:

a)     w ust. 1:

–     wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do dnia 31 grudnia 2021 r. podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem następujących warunków:”,

–     pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)    jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie określonym w pkt 3, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala corocznie do dnia 15 czerwca, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia, zwanego dalej „zarządzeniem”:

a)     kierownik podmiotu leczniczego,

b)     podmiot tworzący, o którym mowa w art. 4 pkt 1 – w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych i jednostek wojskowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;”,

–     w pkt 5 lit. b–e otrzymują brzmienie:

„b)   na dzień 1 lipca 2018 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika,

c)     na dzień 1 lipca 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika,

d)     na dzień 1 lipca 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika,

e)     na dzień 1 lipca 2021 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika.”,

b)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pracownikowi wykonującemu zawód medyczny oraz pracownikowi działalności podstawowej, innemu niż pracownik wykonujący zawód medyczny, zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie zasadnicze oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w ramach stosunku pracy.”,

c)     ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Od dnia 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone w sposób określony w ust. 1 na dzień 31 grudnia 2021 r.”;

5)     załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy.

Art. 2. W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115) wprowadza się następujące zmiany:

1)     po art. 21 dodaje się art. 21a i art. 21b w brzmieniu:

„Art. 21a. Do dnia 31 grudnia 2020 r. do doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych przepisy art. 12–12h ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 21b. 1. Wojewódzkie plany działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne  obowiązujące w dniu 26 czerwca 2018 r. zachowują moc do dnia 31 marca 2019 r.

2. Wojewoda przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, obowiązującego od dnia 1 kwietnia 2019 r., w terminie do dnia 30 listopada 2018 r., w celu jego zatwierdzenia.

3. Do sporządzenia i zatwierdzenia planu, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 3–­16a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”;

2)     w art. 25:

a)     po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a)  art. 1 pkt 2 lit. a i pkt 17, które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2018 r.;”,

b)     uchyla się pkt 3.

Art. 3. 1. Pierwsze porozumienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, oraz pielęgniarek i położnych w zakresie zmiany ich współczynników pracy, zawiera się w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie określonym w ust. 1, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego, w zakresie, o którym mowa w tym przepisie, ustala, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia:

1)     kierownik podmiotu leczniczego;

2)     podmiot tworzący, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.[1])) – w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych i jednostek wojskowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 7 tej ustawy.

3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 i zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczą sposobu podwyższania wynagrodzeń zasadniczych na dzień 1 lipca 2018 r.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


EGZAMIN SPECJALIZACYJNY PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH 

15 września 2018 r.

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, który odbył się 11 września 2018 roku.

Jeden egzamin odbył się według starego trybu, poniżej wyniki:

Drugi egzamin, do którego przystpiło ponad 817 pielęgniarek, odbył się według nowego trybu, poniżej wyniki:

Zobacz wyniki specjalizacji według nowego trybu 

Zobacz także:

Aktualności według działów: 

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Specjalizacje pielęgniarskie - pytania egzaminacyjne.


12 września 2018 r.

Posłuchaj co wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, dnia 11 września 2018 roku w sejmie, mówi o nowej siatce płac w ochronie zdrowia, w tym o nowym podziale pielęgniarek i położnych na grupy, podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia. 


12 września 2018 r.

"epoznan.pl"

Problem jest jednak szerszy, a władze szpitala przyznają, że brakuje rąk do pracy. W kolejce do pracy czeka czterdzieści pielęgniarek z Ukrainy, które przeszły już szkolenia - Czekają tylko na prawo do wykonywania zawodu, a w tej chwili służą nam pomocą jako opiekunki medyczne. Natomiast w przyszłości jest do jakiś sposób rozwiązania problemu - komentuje Bierła.

Zobacz cały artykuł oraz reportaż na epoznan.pl

Zobacz także: Idzie nowe? Pielęgniarki skarżyły się na wysokość wynagrodzeń. Złożyły wypowiedzenia. Po negocjacjach z dyrekcją część wycofała zwolnienia. Brakujące etaty obsadziły pielęgniarki z Ukrainy!

Czytaj więcej w aktualnościach w dziale: Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi


10 września 2018 r.

W ministerstwie zdrowia departament analiz i strategii opracował dokument pt.: "Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych ocena skutków zmian do wykazu świadczeń gwarantowanych" wrzesień 2017 r.

W dokumencie powyższym na podstawie tablic trwania życia GUS, przedstawiono "prognozowaną śmiertelność pielęgniarek, które nie nabędą uprawnień emerytalnych".

I tak:

  • prognozowaną dla lat 2018-2022 śmiertelność pielęgniarek, które nie nabędą uprawnień emerytalnych w tym czasie - określono na poziomie 1600 osób,
  • prognozowaną dla lat 2018-2022 śmiertelność pielęgniarek, które nie nabędą uprawnień emerytalnych w tym czasie, a obecnie zatrudnionych w podmiotach realizujących umowę z NFZ w badanych zakresach świadczeń - określono na poziomie 1000 osób.

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz inne dane z powyższego dokumentu: 

2 września - Ministerstwo zdrowia prezentuje dane, z których wynika, że w szpitalach, które mają kontrakt z NFZ jest o 20 tysięcy etatów pielęgniarek i położnych... za dużo! W przypadku wprowadzenie nowych norm zatrudnienia.

3 września - Ministerstwo zdrowia: pielęgniarek nie brakuje! Zobacz w jakich województwach w szpitalach jest za dużo pielęgniarek i położnych! Np. w województwie mazowieckim ponad 5 tysięcy...


8 września 2018 r.
"
mojaolesnica.pl"

"W maju na łamach portalu MojaOlesnica.pl pisaliśmy, że pielęgniarki pracujące w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie złożyły wypowiedzenia, przez co istniało zagrożenie poważnym problemem kadrowym w jednostce. Głównym powodem takiej decyzji personelu miały być zarobki".

Czytaj więcej na MojaOlesnica.pl

Czytaj więcej w aktualnościach w dziale: Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi


6 września 2018 r.
"Rzeczpospolita"

Mamy sygnały od pielęgniarek, że dyrektorzy proponują im włączenie do podstawy tylko 600 zł, bo na więcej ich nie stać – przyznaje Sebastian Irzykowski, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (NRPiP).

– Tymczasem ta kwota nie podlega negocjacji. Rozporządzenie jasno określa jej wysokość, a w ocenie skutków regulacji czytamy, że pracodawca, który do podstawy wynagrodzenia włączy niższą sumę, zapłaci karę w wysokości 5 proc. kwoty, jaką w ten sposób „zaoszczędził" – dodaje.

źródło: https://bit.ly/2wYOpsz

Czytaj więcejrp.pl


Wypowiedź rzecznika związku zawodowego pielęgniarek

5 września 2018 r.

Iwona Borchulska: szpitale zabrały pieniądze pielęgniarek...

Doniesienia medialne w sprawie strajku głodowego
pielęgniarek w Przemyślu

5 września 2018 r.

4 września 2018 r.

TVN24: "Każdą podwyżkę musimy wystrajkować. To urągające". Pielęgniarki rozpoczęły głodówkę. - Osiem pielęgniarek z Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu rozpoczęło w poniedziałek głodówkę. Domagają się podwyżki podstawy wynagrodzenia do 6 tysięcy złotych brutto. Czytaj więcej i zobacz video...

TVP3: Grupa pielęgniarek przemyskiego szpitala rozpoczęła głodówkę. Dyrekcja placówki sytuacją jest zaskoczona, bo spór zbiorowy trwa a obie strony czekają na wyznaczenie mediatora. Czytaj więcej i zobacz video...

POLSAT NEWS: Pielęgniarki z Przemyśla rozpoczęły głodówkę. Głodówka jest formą zaostrzenia protestu. Czytaj więcej...


Czytaj artykuły z bieżącego numeru miesięcznika branżowego pielęgniarki.info.pl:

Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami.

Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Związek pielęgniarek odpowiada na krytykę związaną z podpisanym porozumieniem.

Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zl dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Wiemy, dlaczego w porozumieniu z dnia 9 lipca jest mowa o "zwiększeniu liczby pielęgniarek, które dobrowolnie podejmą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej". Czytaj informaję w przedmiotowej sprawie...

OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z Ministrem Zdrowia.

Związek Powiatów Polskich o porozumieniu...

Komentarze użytkowników

#1  2018.09.15 15:29:19 ~piel

I co się zmieniło ?

#2  2018.09.15 16:29:01 ~...

Wyglada ok, a zapomnieli o "wymagane na stanowisku" tym razem?

#3  2018.09.15 17:03:06 ~Do#2

Niestety, nie zapomnieli. Patrz nagłówek tabeli.

#4  2018.09.15 17:03:07 ~Do#2

Niestety, nie zapomnieli. Patrz nagłówek tabeli.

#5  2018.09.15 18:15:23 ~Fiks

To wszystko jest chore.

#6  2018.09.15 18:26:19 ~Beta

Podnieśli współczynnik pracy dla ostatniej grupy z 0.53 na 0,58. Pielęgniarka i położna bez mgr i specjalizacji ma współczynnik 0,64 zatem tylko o sześć setnych! większy. Żenujące i upokarzające

#7  2018.09.15 21:49:24 ~Erni

PiS ma w d.e pracujących , im zależy na patologi która zrobi co oni chcą . Mądry człowiek wie co ma robić a im są potrzebni bezmuzgowcy .

#8  2018.09.15 22:13:35 ~Danuta

Do kompletu potrzebny nowy podział obowiązków.Bo na tą chwile pielęgniarki pracujące na szpitalnych oddziałach,wykonują dokładnie tę samą pracę.Więc skoro ma być tak duża różnica w wynagrodzeniu,to musi być również różnica w zakresie czynności i odpowiedzialności.

#9  2018.09.15 22:18:09 ~Mirka

Rzeczywiście zmiana w ustawie bardzo duża Nic dodać nic ująć Bez matury można być specjalistką pielęgniarstwa i też takie osoby zajmowały ważne stanowiska decydujące o losie pielęgniarek więc nic dziwnego że magisterki zanizono do grupy specjalistek i rośnie ciągle nienawiść w tej grupie zawodowej To jest jakaś paranoja w tym zawodzie

#10  2018.09.15 22:49:07 ~? &

Żeby nie było maturę

#11  2018.09.15 23:00:09 ~10

Cd. zdałam ukończyłam specjalizacje, pracuję z kilkoma pielęniarkami które nie mają matury.Są to b. dobre pielęgniarki .Dla chorych którymi się opiekujemy nie jest ważny wynik naszej matury tylko nasza fachowość

#12  2018.09.16 02:14:39 ~plg

To wszystko jest chore jak cały rząd wzięty do kupy . Specjalizacja z promocji zaliczona, a pielęgniarka z mgr po promocji czy, po promocji z pedagogiką w najniższej grupie. Ludzie dowiedzcie się co robi z nami rząd i Pańcie na górze. Chyba to wszystko opiszę , dłużej już nie zniosę tych kpin i poniżania. Od i porównanie wykształcenia.

#13  2018.09.16 02:21:06 ~Plg

Do 12.Nie ma porównania . Specjalizację zrobisz w 1,5 roku .Natomiast licencjat i magisterium 5 lat. Oczywiście oprócz tego mając już wykształcenie pielęgniarskie.

#14  2018.09.16 06:28:43 ~Do#13

A szkołę podstawową ukończysz za 8 lat, "natomiast licencjat i magisterium za 5 lat". Co ma zatem większą wartość? "Nie ma porównania".

#15  2018.09.16 06:39:04 ~Do#12

"Specjalizacja z promocji zaliczona" - tak, przy pracy na stanowiskach na których jest ona wymagana. Tam też promowane będzie Twoje magisterium z "promocji".

#16  2018.09.16 07:02:45 ~Medyczna i

Salowe stawkę po nowym roku 2250 zł a dietetyk że stażem 24 lata 2156 zł. Ta ustawa to bubel i tyle.

#17  2018.09.16 07:21:39 ~piel

U mnie w szpitalu starsze panie rzuciły się jak na ochłap w taniej jatce na studia pielęgniarskie,z przekonaniem,że jako absolwentki będą zarabiały krocie.Zawsze myślałam,że naiwność i zacofanie to cecha innych środowisk,a nie pielęgniarek.Broń boże nie krytykuję wyższego wykształcenia,ale nie można tego wykształcenia tak upodlić jak w przypadku pielęgniarek.

#18  2018.09.16 10:50:39 ~Do#16

Minimalne wynagrodzenie brutto to zasadnicza plus dodatki. Zarówno Ty jak i salowa nie będziecie mieć mniej niż 2250 zł btutto.

#19  2018.09.16 15:17:14 ~Anna do#18

Teraz ma chyba być najniższa podstawa , a nie płaca

#20  2018.09.16 16:52:44 ~Do 17

A co starsze pokolenie nie ma już żadnych praw.Nie krytykujesz wyższego wykształcenia ale nie podoba Ci się że Twoje starsze koleżanki chcą studiować

#21  2018.09.16 17:26:27 ~do Danuty

W ustawie jest mowa o pielegniarkach posiadajacych te same kwalifikacje a nie wykonujacych te sama prace. Jestem za podzialem obowiazkow.

#22  2018.09.17 05:21:18 ~Do#19

To dwa różne tematy, które nie są sprzeczne, muszą być spełnione równocześnie. Minimalna płaca brutto ( od 1 stycznia 2019 r. - 2250 zł ) to zasadnicza plus dodatki. A zasadnicza musi być zgodna z ustawą o minimalnych płacach zasadniczych. Jeżeli zasadnicza + dodatki będzie mniejsza od 2250 zł pracownik dostanie wyrównanie do tej kwoty.

#23  2018.09.17 12:19:37 ~do 20

Po co to starszym potrzebne

#24  2018.09.17 13:37:52 ~piel

Współczynnik pracy. Czyli każda pielęgniarka pracuje tyle %. Więc do pracy specjalistki i magisterki.

#25  2018.09.17 13:53:50 ~20 do 23

Nie wiadomo co .będzie z wiekiem emerytalnym

#26  2018.09.17 22:05:49 ~piel.

Podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika, A jak będzie w praktyce wyglądała podwyżka , jeżeli włączą do podstawy zembalowe to na nic te zapisy

#27  2018.09.18 04:08:43 ~Do#26

I o to między innymi chodzi, aby w telewizji rządowej już za parę dni można odtrąbić kolejny sukces PIS-u ogłaszając, że dzięki działaniom partii i rządu wszystkie pielęgniarki 3 lata przed ustawowym terminem uzyskały a nawet przekroczyły wynagrodzenie zasadnicze wyższe niż minimalne ustawowe. O tym, że to tylko dzięki włączeniu do podstawy "zembalowego" nie wspomną. A lud w części ( na szczęście coraz mniejszej ) to kupi.

#28  2018.10.07 22:43:34 ~Rat

Pielęgniary zarabiają więcej jak 2250 zł O czym wy piszecie Każda nawet świeża zarabia więcej. np w staachowicach taka z20letnim stażem mają ponad 3000 tyś + dodatki 1000 wliczone do podstawy prosty rach.= 4000

#29  2019.01.06 10:15:45 ~Pracownik

Płaca minimalna pracowników w służbie zdrowia. Ile konkretnie najmniej powinien dostawać technik alalityki medycznej w latach od lipca 2017 roku do obecnego dnia? Są niby podane jakieś wskaźniki, ale niech ktoś poda dokładnie jaka minimalna kwota ma być na rękę w poszczególnych latach od lipca 2017 do 2019 i 2020 roku. Pytałam kilka osób, ale bezskutecznie, na nawet księgowa nie była mi w stanie podać konkretniej kwoty, tylko ten wskaźnik. Proszę o pomoc i podanie konkretnie jakiej wysokości są te place

Dodaj komentarz