Wynagrodzenie pielęgniarki a sekretarki medycznej. Józefa Szczurek-Żelazko o płacy sekretarki medycznej w nowej ustawie o wynagrodzeniach: "Jeżeli ta sama sekretarka, a mamy w kraju wiele takich sekretarek, ma wyższe wykształcenie, to jej wynagrodzenie zasadnicze będzie wynosiło 3670 zł".

Ustawa o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia.

Pielęgniarski mem (16) - à propos (NIE)porozumienia pań w czepkach z ministrem zdrowia.

Pielęgniarski mem (15) - à propos stwierdzenia przez wiceminister zdrowia panią Józefę Szczurek-Żelazko, podczas wizyty Rzeszowie, gdzie pojechała wyleczyć ponad 500 pielęgniarek ze zwolnień lekarskich, że problem jest fakt, iż

"nasze informacje (z dobrymi informacjami także

dla pielęgniarek i położnych) nie zawsze są

"komunikowane pracownikom".

Pielęgniarski mem (14) -  à propos polskiego pielęgniarskiego piekła...

Pielęgniarski mem (13) -  à propos zapowiedzi, że kampania rządowa promująca zawód pielęgniarki będzie prowadzona wśród przedszkolaków...

Pielęgniarski mem (12) -  à propos udziału pani Małas w rządowej kampanii promującej zawód pielęgniarki i położnej...

Zobacz inne pielęgniarskie memy


16 września 2018 r.

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 13 września 2018 roku. Poniżej fragment dyskusji w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek, w kontekście podziału pielęgniarek na nowe grupy...

Poseł Alicja Chybicka:

Wątpliwości jednak budzi wysokość tego najniższego finansowania. My cierpimy w tej chwili w ochronie zdrowia na dramatyczny brak pracowników, zarówno lekarzy, jak i pielęgniarek, również umieszczonych w tym punkcie innych pracowników, w tym sekretarek medycznych. W zapisie tej ustawy, jeżeli chodzi o wysokość, od której będzie naliczana w podwyższonej już wysokości do 58% podstawa, wychodzi jednak suma tak niska, że obawiam się, że żadna sekretarka medyczna nie zechce się za takie pieniądze zatrudnić.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Pozwolę sobie odnieść się do konkretnych pytań. Pani prof. Chybicka wskazywała na niskie wynagrodzenia sekretarek medycznych zatrudnionych w ochronie zdrowia. Tak, rzeczywiście. Przez wiele lat doprowadzono do tego, że najsłabsi pracownicy zarabiali najsłabiej. Na nich się oszczędzało: zwalniano sekretarki medyczne, zwalniano pielęgniarki, salowe, bo oszczędzano na pracownikach ochrony zdrowia.

Ta ustawa gwarantuje minimalne wynagrodzenie.

Wskazuje, że nie będzie można oszczędzać na najsłabszych. I chcę państwu zagwarantować, że sekretarka medyczna, która ma średnie wykształcenie medyczne, w wyniku tej regulacji w roku 2021 będzie miała zasadnicze wynagrodzenie w wysokości 3217 zł. Oczywiście do tego doliczamy pochodne związane z warunkami pracy. Jeżeli ta sama sekretarka, a mamy w kraju wiele takich sekretarek, ma wyższe wykształcenie, to jej wynagrodzenie zasadnicze będzie wynosiło 3670 zł. Jest to ewidentny wzrost wynagrodzeń. W tej chwili ci pracownicy mają uposażenia zasadnicze często poniżej 2000 zł i jest to uzupełniane dodatkiem wyrównawczym do minimalnej krajowej.

źródło: stenogram posiedzenia sejmu


 

15 września 2018 r.

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 13 września 2018 roku. Poniżej fragment dyskusji w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek, w kontekście podziału pielęgniarek na nowe grupy...

Poseł Marek Ruciński:

Projekt ustawy na nowo określa też współczynnik wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych, różnicując sytuację finansową tych zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego i tych zatrudnionych na stanowiskach niewymagających tytułu magistra, mimo że posiadają one ten tytuł lub ukończyły specjalizację.

Podstawą obliczenia wysokości wynagrodzenia jest zatem charakter zajmowanego stanowiska, a nie faktyczne wykształcenie. To krzywdzące dla tych pań, które zdecydowały się kształcić w zawodzie i ukończyły wymagające studia.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko:

Pan poseł Ruciński odnosił się do wynagradzania pielęgniarek, magistrów pielęgniarstwa i poruszył kwestię specjalizacji i uznawania tych specjalizacji. Chcę podkreślić, że pracownik, który legitymuje się wyższym wykształceniem magisterskim oraz posiada specjalizację, będzie w taki sam sposób zakwalifikowany, pod warunkiem że posiada specjalizację, która ma zastosowanie w ochronie zdrowia, bo jeżeli ktoś ma specjalizację, która nie ma związku z ochroną zdrowia, nie może być zakwalifikowany do wyższej grupy i będzie uzyskiwał odpowiednio niższe wynagrodzenie. Tak że nie ma tutaj różnicowania poszczególnych zawodów medycznych.

źródło: stenogram posiedzenia sejmu 


USTAWA

z dnia 13 września 2018 r.

o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. W ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. poz. 1473) wprowadza się następujące zmiany:

1)     tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

„o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych”;

2)     art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego.”;

3)     w art. 2:

a)     pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)    najniższe wynagrodzenie zasadnicze – najniższe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze przysługujące pracownikowi wykonującemu zawód medyczny oraz pracownikowi działalności podstawowej, innemu niż pracownik wykonujący zawód medyczny, zatrudnionym w podmiocie leczniczym, obliczone w sposób określony w art. 3 albo art. 7;”,

b)     w pkt 3 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4)    pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny – osoba zatrudniona w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, inna niż pracownik wykonujący zawód medyczny, która wykonuje pracę pozostającą w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, zatrudniona na stanowisku działalności podstawowej określonym w części pierwszej załącznika do rozporządzenia wydanego na podstawie art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub stanowisku analogicznym.”;

4)     w art. 3:

a)     w ust. 1:

–     wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do dnia 31 grudnia 2021 r. podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem następujących warunków:”,

–     pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4)    jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie określonym w pkt 3, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala corocznie do dnia 15 czerwca, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia, zwanego dalej „zarządzeniem”:

a)     kierownik podmiotu leczniczego,

b)     podmiot tworzący, o którym mowa w art. 4 pkt 1 – w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych i jednostek wojskowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;”,

–     w pkt 5 lit. b–e otrzymują brzmienie:

„b)   na dzień 1 lipca 2018 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika,

c)     na dzień 1 lipca 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika,

d)     na dzień 1 lipca 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika,

e)     na dzień 1 lipca 2021 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika.”,

b)     ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pracownikowi wykonującemu zawód medyczny oraz pracownikowi działalności podstawowej, innemu niż pracownik wykonujący zawód medyczny, zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie zasadnicze oblicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w ramach stosunku pracy.”,

c)     ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Od dnia 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone w sposób określony w ust. 1 na dzień 31 grudnia 2021 r.”;

5)     załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy.

Art. 2. W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115) wprowadza się następujące zmiany:

1)     po art. 21 dodaje się art. 21a i art. 21b w brzmieniu:

„Art. 21a. Do dnia 31 grudnia 2020 r. do doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych przepisy art. 12–12h ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 21b. 1. Wojewódzkie plany działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne  obowiązujące w dniu 26 czerwca 2018 r. zachowują moc do dnia 31 marca 2019 r.

2. Wojewoda przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, obowiązującego od dnia 1 kwietnia 2019 r., w terminie do dnia 30 listopada 2018 r., w celu jego zatwierdzenia.

3. Do sporządzenia i zatwierdzenia planu, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 21 ust. 3–­16a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”;

2)     w art. 25:

a)     po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a)  art. 1 pkt 2 lit. a i pkt 17, które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2018 r.;”,

b)     uchyla się pkt 3.

Art. 3. 1. Pierwsze porozumienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, oraz pielęgniarek i położnych w zakresie zmiany ich współczynników pracy, zawiera się w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie określonym w ust. 1, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego, w zakresie, o którym mowa w tym przepisie, ustala, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia:

1)     kierownik podmiotu leczniczego;

2)     podmiot tworzący, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.[1])) – w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych i jednostek wojskowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 7 tej ustawy.

3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 i zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczą sposobu podwyższania wynagrodzeń zasadniczych na dzień 1 lipca 2018 r.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


EGZAMIN SPECJALIZACYJNY PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH 

15 września 2018 r.

Poniżej publikujemy wyniki egzaminu państwowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, który odbył się 11 września 2018 roku.

Jeden egzamin odbył się według starego trybu, poniżej wyniki:

Drugi egzamin, do którego przystpiło ponad 817 pielęgniarek, odbył się według nowego trybu, poniżej wyniki:

Zobacz wyniki specjalizacji według nowego trybu 

Zobacz także:

Aktualności według działów: 

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych.

Specjalizacje pielęgniarskie - pytania egzaminacyjne.


12 września 2018 r.

Posłuchaj co wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, dnia 11 września 2018 roku w sejmie, mówi o nowej siatce płac w ochronie zdrowia, w tym o nowym podziale pielęgniarek i położnych na grupy, podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia. 


12 września 2018 r.

"epoznan.pl"

Problem jest jednak szerszy, a władze szpitala przyznają, że brakuje rąk do pracy. W kolejce do pracy czeka czterdzieści pielęgniarek z Ukrainy, które przeszły już szkolenia - Czekają tylko na prawo do wykonywania zawodu, a w tej chwili służą nam pomocą jako opiekunki medyczne. Natomiast w przyszłości jest do jakiś sposób rozwiązania problemu - komentuje Bierła.

Zobacz cały artykuł oraz reportaż na epoznan.pl

Zobacz także: Idzie nowe? Pielęgniarki skarżyły się na wysokość wynagrodzeń. Złożyły wypowiedzenia. Po negocjacjach z dyrekcją część wycofała zwolnienia. Brakujące etaty obsadziły pielęgniarki z Ukrainy!

Czytaj więcej w aktualnościach w dziale: Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi


10 września 2018 r.

W ministerstwie zdrowia departament analiz i strategii opracował dokument pt.: "Normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych ocena skutków zmian do wykazu świadczeń gwarantowanych" wrzesień 2017 r.

W dokumencie powyższym na podstawie tablic trwania życia GUS, przedstawiono "prognozowaną śmiertelność pielęgniarek, które nie nabędą uprawnień emerytalnych".

I tak:

  • prognozowaną dla lat 2018-2022 śmiertelność pielęgniarek, które nie nabędą uprawnień emerytalnych w tym czasie - określono na poziomie 1600 osób,
  • prognozowaną dla lat 2018-2022 śmiertelność pielęgniarek, które nie nabędą uprawnień emerytalnych w tym czasie, a obecnie zatrudnionych w podmiotach realizujących umowę z NFZ w badanych zakresach świadczeń - określono na poziomie 1000 osób.

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz inne dane z powyższego dokumentu: 

2 września - Ministerstwo zdrowia prezentuje dane, z których wynika, że w szpitalach, które mają kontrakt z NFZ jest o 20 tysięcy etatów pielęgniarek i położnych... za dużo! W przypadku wprowadzenie nowych norm zatrudnienia.

3 września - Ministerstwo zdrowia: pielęgniarek nie brakuje! Zobacz w jakich województwach w szpitalach jest za dużo pielęgniarek i położnych! Np. w województwie mazowieckim ponad 5 tysięcy...


8 września 2018 r.
"
mojaolesnica.pl"

"W maju na łamach portalu MojaOlesnica.pl pisaliśmy, że pielęgniarki pracujące w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie złożyły wypowiedzenia, przez co istniało zagrożenie poważnym problemem kadrowym w jednostce. Głównym powodem takiej decyzji personelu miały być zarobki".

Czytaj więcej na MojaOlesnica.pl

Czytaj więcej w aktualnościach w dziale: Pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi


6 września 2018 r.
"Rzeczpospolita"

Mamy sygnały od pielęgniarek, że dyrektorzy proponują im włączenie do podstawy tylko 600 zł, bo na więcej ich nie stać – przyznaje Sebastian Irzykowski, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych (NRPiP).

– Tymczasem ta kwota nie podlega negocjacji. Rozporządzenie jasno określa jej wysokość, a w ocenie skutków regulacji czytamy, że pracodawca, który do podstawy wynagrodzenia włączy niższą sumę, zapłaci karę w wysokości 5 proc. kwoty, jaką w ten sposób „zaoszczędził" – dodaje.

źródło: https://bit.ly/2wYOpsz

Czytaj więcejrp.pl


Wypowiedź rzecznika związku zawodowego pielęgniarek

5 września 2018 r.

Iwona Borchulska: szpitale zabrały pieniądze pielęgniarek...

Doniesienia medialne w sprawie strajku głodowego
pielęgniarek w Przemyślu

5 września 2018 r.

4 września 2018 r.

TVN24: "Każdą podwyżkę musimy wystrajkować. To urągające". Pielęgniarki rozpoczęły głodówkę. - Osiem pielęgniarek z Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu rozpoczęło w poniedziałek głodówkę. Domagają się podwyżki podstawy wynagrodzenia do 6 tysięcy złotych brutto. Czytaj więcej i zobacz video...

TVP3: Grupa pielęgniarek przemyskiego szpitala rozpoczęła głodówkę. Dyrekcja placówki sytuacją jest zaskoczona, bo spór zbiorowy trwa a obie strony czekają na wyznaczenie mediatora. Czytaj więcej i zobacz video...

POLSAT NEWS: Pielęgniarki z Przemyśla rozpoczęły głodówkę. Głodówka jest formą zaostrzenia protestu. Czytaj więcej...


Czytaj artykuły z bieżącego numeru miesięcznika branżowego pielęgniarki.info.pl:

Treść porozumienia pielęgniarek z Ministrem Zdrowia (9 lipca).

Wyjaśnienia do porozumienia z pielęgniarkami.

Reakcja Solidarności na porozumienie pielęgniarek z Ministrem Zdrowia...

Związek pielęgniarek odpowiada na krytykę związaną z podpisanym porozumieniem.

Porozumienie - zapisy o urlopie szkoleniowym.

Pracodawcy obliczyli, że "porozumienie będzie kosztowało polskie szpitale ok. 300 zl dodatkowych kosztów na każdy etat pielęgniarki".

Wiemy, dlaczego w porozumieniu z dnia 9 lipca jest mowa o "zwiększeniu liczby pielęgniarek, które dobrowolnie podejmą służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej". Czytaj informaję w przedmiotowej sprawie...

OPZZ napisało oświadczenie w sprawie porozumienia "pań w czepkach" z Ministrem Zdrowia.

Związek Powiatów Polskich o porozumieniu...

Komentarze użytkowników

#1  2018.09.16 11:28:31 ~Wyższe

Czyli sekretarce będzie się liczyło wykształcenie wyższe do wyższej podstawy, mimo iż nie jest jej niezbędne, wymagane na stanowisku pracy, ale już pielęgniarce czy położnej posiadajacej wykształcenie wyższe inne niż pielęgniarstwo czy położnictwo,nie?

#2  2018.09.16 11:31:18 ~do 1

Będzie jeśli ma zastosowanie w ochronie zdrowia

#3  2018.09.16 14:35:05 ~do 2

Do 2 - Tytuł specjalisty, które ma zastosowaniw w ochronie zdrowia, a nie wykształcenie wyższe magisterskie.

#4  2018.09.16 14:42:03 ~Do

W 2021 sekretarki medyczne z wykształceniem Średnim 3217 a opiekumowie medyczni wszyscy mają wykształcenie Średnie i robią w szpitalach od rana do wieczora grafiki zapychają?

#5  2018.09.16 15:41:26 ~Opiekun

Ciężka praca opiekuna medycznego który ma maturę i roczna szkole opiekunów medycznych 2020 zł brutto dopiero paranoja.obudzcie się rzadzacy

#6  2018.09.16 16:32:19 ~Do

Zapraszamy na 12 godz. Na oddział tam można zobaczyć i wyciągnąć wnioski jak opiekunowie muszą współpracować z pielegniarkami czy bez nich tak by było ? grafiki wypchane opiekunami i wykształcenie średnie tu trzeba patrzeć tu jest priorytetem wyciągnąć wnioski sekretarki medyczne bez nich oddział będzie istniał a od nich zaczynacie

#7  2018.09.16 16:34:20 ~Gość

Na oddziale trzeba się narobić.

#8  2018.09.17 02:46:24 ~Plg

Opiekun też ma wykształcenie i robi bezpośrednio przy pacjencie.Zacznijcie wreszcie wynagradzać te osoby,które najwięcej czasu poświęcają chorym a nie papierom. Pani sekretarka po studiach nie może nic przy pacjencie.Pielęgniarki często pracują jako sekretarki.My możemy wszystko.Za nas nikt nie zrobi.Hańba jeszcze raz hańba.Brak słow.Kim są ludzie siedzący na górze? Czy oni myślą?

#9  2018.09.17 04:47:49 ~Mpolan

Powinny by różne pensje pielęgniarek te co pracują w szpitalu po winny więcej zarabiać od tych co pracują w przychodniach itp.

#10  2018.09.17 04:51:02 ~Mpolan

Te panie pielęgniarki co pracują w szpitalu i mają nocne dyżury po winny mieć dodatek za nocny dyżur 200 zł.

#11  2018.09.17 07:53:37 ~ Barbara

U nas w Poz pielęgniarki nie chodzą w czepkach/wstydza się pewno źe sa pielęgniarkami.Robią zastrzyki,pobierają krew do badania,wklepują dane do komputer dla nfz/statystyka/nie przepisują pampersów tylko lekar a co dopiet mìwic o receptach.Czasem pacjentzaszczyc8 Panią i powie pani doktor.

#12  2018.09.17 08:49:09 ~do 11

Ale o co chodzi? Czepki? Wypisywanie recept to nie zaszczyt tylko bezpłatny obowiązek dla tych co dały się wrobić.

#13  2018.09.17 14:13:39 ~Ala

O co chodzi z tymi czepkami. Już dawno nikt nie nosi!

#14  2018.09.17 14:19:53 ~BB

To jakas masakra ja tez chce byc sekretarka w papierach za 3600 a noe poelegniarka za 3600 z masakrycznie wielka odpowiedzalnoscia

#15  2018.09.17 14:54:24 ~...

Co z pielęgniarkami, magistrami po promocji zdrowia? Przecież związki i izby miały zająć się tą jawną niesprawiedliwością. Płakać się chce. Tyle pieniędzy wydanych, 5 lat studiów i to wszystko do kosza.

#16  2018.09.17 15:01:42 ~Do#15

Niech promują zdrowie. Ich kwalifikacje w tym zakresie są większe niż magistrów pielęgniarstwa. I odwrotnie.

#17  2018.09.17 15:15:25 ~prop.

Powinno być tak: 1. magister pielęgniarstwa + specjalizacja 1,05 2. magister w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia + specjalizacja 1,03 3. magister pielęgniarstwa 1,00 4. magister w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - 0,98 5. licencjat pielęgniarstwa + specjalizacja - 0,95 5. licencjat w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia + specjalizacja - 0,93 6. licencjat pielęgniarstwa - 0,9 7. licencjat w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - 0,88 8. średnie pielęgniarskie + specjalizacja 0,85 9. średnie pielęgniarskie - 0,83 Różnice we współczynnikach powinny być niewielkie, bo tak naprawdę wykonujemy taką samą pracę. Mały bonus za wykształcenie.

#18  2018.09.17 15:21:07 ~do 16

Po promocji zdrowia niech promują zdrowie a po zdrowiu publicznym niech uzdrawiają publiczność. Brawo TY.

#19  2018.09.17 15:28:19 ~mm

Pielęgniarki po promocji zdrowia powinny mieć ją uznaną z automatu jako specjalizację pielęgniarską w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Tym powinny się pilnie zająć izby i związki.

#20  2018.09.17 15:32:15 ~Iwona

Proszę docenić ciężką pracę opiekunek medycznych , na oddziale to one najwięcej czasu poświęcają choremu , one dbają o pacjentów , cały dyżur na nogach , dźwiganie chorych , mycie , karmienie itd ,

#21  2018.09.17 16:29:00 ~Do 17 #

Jestem za takim podziałem, może by tym debilom co tak nas segregują zaproponować taki podział, uważam że byłoby sprawiedliwie

#22  2018.09.17 18:41:21 ~Plg.

Dobry podział i nieduże różnice.Nie zrobią takiego podziału bo dùżo ich by kosztowało Lepiej było nas podzielić.Sami widzimy co się dzieje.Panie opiekunki są bardzo potrzebne.Kilka razy miałyśmy w oddziale takie Panie .Teraz nam juź nie dają.Zasuwamy jak zasuwałyśmy bez niczyjej pomocy.

#23  2018.09.17 18:48:27 ~Plg

Tak musimy zrozumieć i dojść do porozumienia między sobą.Nie poniżać tych z mgr piel. i tych z mgr pokrewnym poniewaźasz mamy wyźsze wykształcenie.W większości jest siła.Nie wiem dlaczego piszemy takie przykrości Przecieź w praktyce jest inaczej.Pracuję na oddziale i jesteśmy z ŕóżnym wykształceniem.Jaki wnosek z tego? Ktoś chce nas skłócić.

#24  2018.09.17 19:37:51 ~Obserwator

Kilka słów na temat opiekunów medycznych. Jakim prawem te osoby rozdzielają posiłki zamiast pielęgniarek chociaż nie mają do tego prawa ani wiedzy? Powinni chyba karmić? Pełno pomyłek ale kogo to obchodzi?

#25  2018.09.17 21:56:13 ~Do 24#

Pielęgniarka nie jest od rozdzielania posiłków, najlepiej by było jakby ta pielęgniarka miała jeszcze miotłę w d*e to by zamiatała.

#26  2018.09.18 03:53:59 ~Do#25

Obecnie z braku finansów w szpitalach nie jest to możliwe - nie ma pieniędzy na miotły. Można jednak dać niższe podwyżki a część kwoty z NFZ przeznaczyć na miotły - pomysł godny uwagi.

#27  2018.09.18 09:47:29 ~Artur

Do 24. A skad przeswiadczenie ze to obowiazek pielegniarki? A po drugie wystarczy zeby opiekunowie przrszli szybkie wewnetrzne szkolenie i problem z glowy. Zastanawiam sie czy jestes opiekunem czy pacjentem a jesli tak to z tych upierdliwych (najczesciej rodzinka pacjenta)

#28  2018.09.18 14:47:05 ~Plg.

Widzicie ile funkcji dodatkowych przejęły pielęgniarki.Zaczynając pracę 30 lat temu w oddziałach były kuchenkowe.Kto przejął ich obowiązki pielęgniarki.Po części salowych,laborantów,sanitariuszy,sekrekretarek i lekarzy.

#29  2018.09.18 20:43:15 ~Znawca

Do 27 Pielęgniarka ma w zakresie swoich czynności karmienie pacjenta więc o co to halo?

#30  2018.09.19 13:14:58 ~Piel

Do 29 - pewnie najlepiej żeby pielęgniarka za wszystkich zapierniczała i jeszcze najlepiej by było za miskę ryżu, wtedy wszyscy byliby szczęśliwi zaczynając od tych co rządzą

#31  2018.09.22 06:30:56 ~Wolna

Jestem pracownikiem medycznym z 24 letnim stażem pracy. Przez wszystkie lata wymuszano odemnie żebym podawała leki pacjentom przy karmieniu poiła kontrastem do TK. Od roku tego nie robie, to nie moje sprawy tylko pielęgniarek. Koniec wysługiwania się mną leniwe piguły!

#32  2018.10.09 11:01:24 ~Do 31

Brawo najwyższy czas by pielęgniarki nie udawały jak ciężko pracują pisząc procedury tylko zajęły się pacjentami

#33  2018.10.16 21:10:53 ~Paulina

Moim zdaniem opiekunki medyczne są kompletnie zbyteczne w szpitalu, klinikach, mogą być w domach starości, pomocy społecznej itp. - według mnie na oddziałach szpitalnych użyteczni/e są: salowe, sekretarki medyczne (szczególnie na OIOMie, gdzie są karty TISS, transporty neonatologiczne), pielęgniarki, lekarze. Opiekunki to WYMYSŁ, po to aby nie zatrudniać pielęgniarek, bo trzeba byłoby płacić więcej za lepsze wykształcenie. Do Pań, które zazdroszczą sekretarkom medycznym. Same napisałyście, że często pielęgniarki muszą je zastępować. Pytanie dlaczego nie wy? No właśnie, bo niestety na takim stanowisku trzeba brać odpowiedzialność za rozliczenie pacjenta oraz formalności związane z pobytem pacjenta na oddziale. Jak widać wy nie jesteście do tego kompetentne tylko pielęgniarki. Nie daje to nic do myślenia? No i zawsze możecie się przekwalifikować, w dzisiejszych czasach nie ma ograniczeń jeśli się chce. Pominięcie to moim zdaniem dobra taktyka, aby znowu promować pielęgniarstwo. Także pielęgniarki w przychodniach, a w szpitalu powinny mieć zróżnicowane widełki płacowe.

Dodaj komentarz