Wideo - Wiceminister: "Zawód pielęgniarki staje się atrakcyjny."

Rząd promuje zawód pielęgniarki...


Wideo - Wiceminister: "Zawód pielęgniarki staje się atrakcyjny."

 

Zobacz także:
Dział w aktualnościach:
Rząd promuje zawód pielęgniarki...


BRAWO! Pielęgniarki pracowały za 12 zł na godzinę.
Wszystkie złożyły wypowiedzenia 

Jak dowiedziało się Radio Łódź, wypowiedzenia z pracy złożyło 14 pielęgniarek, pracujących w nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej w Zgierzu i Ozorkowie. Od roku prosiły dyrektora Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Bogusława Tykę o podwyżki, ale bezskutecznie. Pielęgniarki nie chcą dłużej pracować za x złotych za godzinę. Postulują o podwyżki na takim poziomie, jaki obowiązuje w niektórych szpitalach, a tam stawki przekraczają nawet 40 złotych za godzinę.

Zobacz informację źródłową, gdzie podana jest stawka godzinowa

źródło: Radio Łódź

Zobacz także: 

4 listopada 2018roku - Pielęgniarko! W NFZ możesz się dowiedzieć konkretnie o TWOIM 1100 zł.


Dlaczego szpitale oraz przychodnie wypłacą pielęgniarkom
dodatek wyrównawczy?

Jeżeli pielęgniarce lub położnej po dodaniu 1100 zł do wynagrodzenia zasadniczego wynagrodzenie wzrośnie z pochodnymi poniżej 1600 zł brutto to pracodawca zobowiązany jest wypłacić "dodatek wyrównawczy". W przypadku kiedy od 1100 zł nie ma pochodnych, np. wysługi lat, dodatku za prace w niedzielę i święta oraz w porze nocnej to pracodawca zobowiązany jest wypłacić dodatek wyrównawczy w kwocie 418 zł i 18 gr. 

O sprawi piszemy szerzej w październikowym wydaniu miesięcznika branżowego, który czytają pielęgniarki i położnei w 600 szpitalach w całej Polsce. 

O tym dodatku w kontekście pielęgniarek kontraktowych pisaliśmy tutaj - Pielęgniarka na kontrakcie powinna dostać nie 1600 zł, tylko 2041 złotych i 18 groszy.

"Panie w czepkach" sporządziły w dniu 13 lipca 2018 r. wyjaśnienia do podpisanego w dniu 9 lipca o godz. 22.47 (NIE)porozumienia z ministrem zdrowia; podkreśliły, że "Porozumienie ma na celu doprowadzić do sukcesywnego polepszenia dotychczasowych warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w Polsce".

W przedmiotowych wyjaśnieniach napisały o dodatku wyrównawczym:
"W przykładzie najbardziej skrajnym pielęgniarka nowo zatrudniona (po studiach), na pełnym etacie, która nie ma dodatku stażowego i która pracuje w podstawowym systemie czasu pracy (zatem nie ma dodatków świątecznych oraz za pracę w porze nocnej), otrzyma: Pracodawca ma dla niej mieć od 01.09.2018 r. do dyspozycji na wzrost miesięcznego wynagrodzenia kwotę 1600 zł brutto brutto.

Zgodnie z zawartym porozumieniem od 01.09.2018 r. pielęgniarka ta otrzyma podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1100 zł miesięcznie. Zatem koszt tej podwyżki dla pracodawcy wynosi 1100 zł powiększone o składki ZUS obciążające pracodawcę (łączny koszt pracodawcy w tym przypadku, tzw. brutto brutto, to ok. 1330 zł, a powinno być 1600 zł brutto brutto).

Czytaj dalej...

Mariusz Mielcarek


Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek,
w tym zakresie,
obowiązywać będą już 1 stycznia 2019 roku!

W rozprządzeniu wprowadzającym nowe normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych zapisano:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku udzielania świadczeń na bloku operacyjnym w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej świadczeniodawca zapewnia w zakresie kwalifikacji personelu:
1) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – lekarz posiadający specjalizację I lub II 
stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii bezpośrednio nadzorowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, pod warunkiem spełniania standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii określonych na podstawie przepisów o działalności leczniczej;

2) obecność co najmniej dwóch pielęgniarek lub położnych na każdy stół operacyjny odpowiadającą czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – pielęgniarka specjalista lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie tych szkoleń, lub pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów, a w przypadkach uzasadnionych medycznie – położna po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub położna z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów.” 

Najważniejsz teraz pytanie! Od kiedy powyższe regulacje wchodzą w życie.

To dokładnie określono w zapisie:

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1:
1) lit. a w zakresie § 4 ust. 4 pkt 1,
2) lit. b
– które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z powyższego wynika, że regulacja:

 2) obecność co najmniej dwóch pielęgniarek lub położnych na każdy stół operacyjny odpowiadającą czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – pielęgniarka specjalista lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie tych szkoleń, lub pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów, a w przypadkach uzasadnionych medycznie – położna po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub położna z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów...

wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. 

Inf. wł. 

Mariusz Mielcarek  

Zobacz treść rozprządzenia ministra zdrowia w sprawie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 19 października 2018 roku. 

Zobacz także dział w aktualnościach - Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych


Związek pielęgniarek napisał do pielęgniarek, 
które straciły na (NIE)porozumieniu 1100 zł

źródło: strona internetowa związku pip - 25 paździenika 2018 roku 

Wiecej informacji w sprawie znajdziesz poniższych artykułach:

Pielęgniarka: "To już jest przegięcie pały". Czyli kilka słów o 1100 zł do wynagrodzenia zasadniczego...

Tysiące pielęgniarek straciło 700 zł na 1100.

Bałagan w pełni! O 1100 zł wypowiadają się: ZUS, MZ, związek i izby pielęgniarek.

Pielęgniarka: Tak mnie potraktowano przy "podwyżce" wynagrodzenia.


Informacja dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018 r.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ustawa z dnia 24 października 2018 r. o ustanowieniu  Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, która została przekazana do prac Senatu RP wymaga, by w dniu 12 listopada 2018 r.:

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (a więc wszystkie świadczenia szpitalne, świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, np.: świadczenia specjalistyczne i świadczenia z zakresu rehabilitacji) udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem, były udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia wynikającej z listy oczekujących lub kontynuacji leczenia u danego świadczeniodawcy.

W celu udzielania ww. świadczeń świadczeniodawcy powinni zapewnić w dniu 12 listopada 2018 r. pracę wszystkich osób, które są niezbędne dla udzielania przedmiotowych świadczeń (np.: rejestracji w poradni, ale niekoniecznie całego pionu administracyjnego, czy kadrowego...

Czytaj cały komunikat

Zobacz także:

12 listopada święto. "Ludzkie pany" zdecydowały, że nie dla pielęgniarek.

12 listopada święto nie dla pielęgniarek. Zobacz komentarze użytkowników pielegniarki.info.pl.


Posiedzenie podzespołu ds. ochrony zdrowia
w dniu 12 października 2018 r.

Dyskusja na temat projektu ustawy o Agencji Badań Medycznych była przedmiotem posiedzenia podzespołu ds. ochrony zdrowia. Spotkanie odbyło się 9 października 2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu udział wziął Radosław Sierpiński – Pełnomocnik Ministra Zdrowia.

Projektowana ustawa przewiduje utworzenie Agencji Badań Medycznych. Jej powołanie ma na celu rozwój nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz ma przyczyniać się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny. Rolą Agencji będzie zapewnienie właściwego źródła finansowania dla badań stanowiących podstawę zarządzania opieką medyczną i zdrowotną w oparciu o dowody naukowe. Kluczowym zadaniem Agencji będzie działalność analityczna w zakresie oceny podejmowanych decyzji zarządczych na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Strona społeczna zwróciła uwagę, że Agencja Badań Medycznych będzie powielała działalność innych instytucji, już istniejących i wykonujących tożsame zadania, Wskazano m.in. na brak informacji o celu powołania i zakresie działalności Agencji oraz braku powiązania zapisów dotyczących konkursów z ustawą – Prawo zamówień publicznych. Ponadto zwrócono uwagę, aby dokonać zmiany projektowanych źródeł finansowania na inne niż pochodzące z składki zdrowotnej pacjenta.

W dalszej części spotkania uzgodniono, że stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Zachodniopomorski w sprawie zmiany form zatrudniania w placówkach ochrony zdrowia zostanie przekazane do omówienia na forum Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. ochrony zdrowia (przedmiotowe stanowisko publikujemy poniżej).

źródło: dialog.gov.pl


Informatory dla pielęgniarek i położnych w zakresie wynagrodzeń 

1. Pielęgniarko! Wszystko, co powinnaś wiedzieć o dodatku kompensacyjnym.

2. Pielęgniarko! Wszystko, co powinnaś wiedzieć o 1100 do podstawy.

3. Pielęgniarko! Wszystko, co powinnaś wiedzieć o nowych normach zatrudnienia.

4. Pielęgniarko! Wszystko co powinnaś wiedzieć o dodatku wyrównawczym.

 

Komentarze użytkowników

#1  2018.11.05 22:05:33 ~a_

Centrum symulacji medycznej już jest, ale dla potencjalnych lekarzy. Stypendium-jaka szkoda, że brak info o tym, że jest to 800 zł brutto, od których trzeba odprowadzić podatek i rozliczyć się z fiskusem. Nie informuje się tzw. społeczeństwa i przyszłych pielęgniarek także o tym, że trzeba podpisać lojalkę na 2 lata pracy w Polsce i wtedy oczywiście można już szarpać te 800 stów. Te 10 tyś. pielęgniarek więcej w skali kraju to jest kropla. Pozostałe brednie mieszczą się w kategorii pobożnych życzeń oraz w strategii-sregii.

#2  2018.11.05 22:43:10 ~piel. dypl

Jaja jak berety ?

#3  2018.11.06 00:59:58 ~piel

Pisowska propaganda ale jak widać nie działa nie tylko w dużych miastach. Więc darujcie sobie wybory tego paskudnego bo obciążonego wieloma niebezpieczeństwami zawodu .

#4  2018.11.06 01:19:09 ~piel-ka

Pielęgniarstwo, szczególnie praktykowane w polskich szpitalach nigdy nie było atrakcyjnym zawodem i staje się coraz bardziej zagrażającym zdrowiu i życiu . Dowodem na to są rosnące wakaty pomimo znacznie okrojonych etatów pielęgniarskich. O nieadekwatnych wynagrodzeniach za odpowiedzialną i wyniszczającą pracę nie wspomnę.

#5  2018.11.06 01:41:07 ~piel.

Jaki jest koń każdy widzi. Gdyby był atrakcyjny nie potrzebne byłyby te zabiegi i bałamuctwa. A że to chuda, ledwo dychająca szkapa pociągowa więc trudno się dziwić ,że naiwnych ubywa.

#6  2018.11.06 01:47:21 ~?

Jeśli atrakcyjny to dlaczego nie została przy łózku chorego ino uciekła, hm ?

#7  2018.11.06 05:29:49 ~omcmgr

Atrakcyjne są tylko zawody umożliwiające pracę na stanowiskach, których objęcie wymaga rekomendacji miłościwie nam panującej partii ( np.ogrodnik ). Pielęgniarka do takich nie należy. Wyjątkami potwierdzającymi tą regułę jest jedna "wiceministra" i kilka posłanek, które jednak dawno już zapomniały o tym, że były kiedyś pielęgniarkami.

#8  2018.11.06 08:05:56 ~piel

Oddzial na ktorym pracuje jest wyjatkowy. Pielegniarki juz dawno osiagnely wiek emerytalny i nie chca odchodzic wrecz przeciwnie lubia przebywac w pracy bardziej niz w domach bo jak twierdza nie maja w nich co robic. Z czego to wynika?

#9  2018.11.06 14:21:47 ~,,,,,

Atrakcyjny zawód,atrakcyjne pielęgniarki,trochę "starszawe",ale o gustach się nie dyskutuje.

#10  2018.11.06 18:09:41 ~Pielegniar

Mojej córce nie pozwoliłam nawet myśleć o tym zawodzie. Wystarczy że ja zmarnowalam sobie życie, siostra,od posługi,od pampersow za grosze. Szkoda dziewczyny waszej młodości, zdrowia i waszych rodzin? W tym zawodzie zawsze was wystawia do wiatru. Szkoda życia

#11  2018.11.06 18:53:02 ~do 8

Dramat :-( Nie chce się wierzyć.

#12  2018.11.07 03:43:07 ~piel

Pielęgniarstwo to strata młodości , zdrowia i życia. Ale jeśli ktoś chce zmarnować sobie życie niech idzie na pielęgniarstwo i przekona się na własnej skórze jakie w zawodzie czekają go atrakcje . Wypalenie zawodowe prędzej czy póżniej dopada wszystkich ,w różnym stopniu ale wszystkich, szczególnie wrażliwych i zaangażowanych , entuzjastycznie nastawionych. Chyba ,że ktoś jest betonem z urodzenia. Wypalenie zawodowe jest wpisane w zawody pomocowe-zawody troski. Do tego nieprzyjazny ,nierzadko wrogi system. Żeby chociaż pieniądze kompensowały liczne uciążliwości i szkodliwości ,braki i straty ,niebezpieczeństwa związane z wykonywaniem tego zawodu. Konsekwencją ostatnich bitew o jedynie podwyżki bez przywilejów,były weryfikacje zwolnień lekarskich i zawiadomienia do prokuratury. Skala protestu mundurowych( de facto strajku) jest znacznie większa i już przyniosła więcej strat. Masowo chorują przed akcją znicz i dwudniowym świętem niepodległości. Nie ma społecznej nagonki i stawiania mundurowych pod pręgierzem. Jest zrozumienie ,że policjant czy strażak musi najpierw zadbać o własne zdrowie by mógł dbać o bezpieczeństwo innych. Nie będzie weryfikacji zwolnień i zawiadomień do prokuratury . Będą kolejne podwyżki oraz przywrócenie pełnych przywilejów.# Pielęgniarstwo to ciągła orka na ugorze i wieczna walka z wiatrakami.

#13  2018.11.07 09:47:37 ~Student pi

Wow, no nie do wiary 5 tyś. więcej studentów pielęgniarstwa, czyli łącznie ok. 8 do 9 tyś. na rok. Policzmy 9 tyś. z tego trzy tysiące nie skończą studiów lub zmienią kierunek, kolejne trzy tysiące wyemigrują zaraz po otrzymaniu dyplomu, zostanie im jakieś trzy tysiące, które "połaszą się" na te 800 zł brutto z przymusem odrobienia tego przez kolejne dwa lata we wskazanej placówce i bez możliwości podjęcia studiów magisterskich przez okres 2 lat pobierania po studiach 1000 zł brutto. Wow, ale to cwane, niemożność podjęcia studiów magisterskich uplasuje licencjatki w grupie 0,64 - stawce opiekuna medycznego, więc to wyrachowane państwo i tak zaoszczędzi. Istnieje jeszcze wariant zrobienia specjalizacji po pół roku pracy w zawodzie ( takie czary, kiedyś trzeba było czekać dwa lata) i następne dwa lata na studia magisterskie, a może założą rodziny i nie wyjadą. Żałośni jesteście rządzący, z tym swoim wrednym wyrachowaniem. W świecie, w którym znany jest powszechnie angielski, istnieje natychmiastowa wymiana informacji przez portale społecznościowe, nie potrzeba paszportu, aby podróżować po całej Europie, a z paszportem i wizą pracowniczą po całym świecie, nie wspominając o tym, że dyplom pielęgniarski z Polski uznawany jest na całym świecie i na całym świecie występują niedobory w kadrach pielęgniarskich.

#14  2018.11.07 10:39:49 ~Student pi

Jeszcze jedno, aby nie dopuścić do "CAŁKOWITEJ zapaści pielęgniarstwa", to przez następne 20 lat musiałoby rocznie "wchodzić do zawodu" te 9 tyś. przyszłych adeptek. TO JEST ZUPEŁNIE NIEREALNE. MÓJ BOŻE, DECYDENCI ZATRACILI MOŻLIWOŚĆ RACJONALNEGO I LOGICZNEGO ROZUMOWANIA PRZYCZYNOWO - SKUTKOWEGO. JEDYNIE 5 TYŚ. PENSJI ZASADNICZEJ ( 1200 euro, liczmy w euro, jesteśmy w Europie) NA STARCIE POWSTRZYMA WYMIERANIE TEGO ZAWODU. Czego tu nie da się zrozumieć?

#15  2018.11.09 11:19:48 ~do#14

Raczej nie do szacowałeś zapotrzebowania minimalnego na etaty pielęgniarskie. W praktyce pielęgniarskiej w Polsce funkcjonują czynności higieniczne,medyczne, opiekuńcze, które w innych krajach europejskich nie są objęte ochroną prawną.

#16  2018.11.09 21:47:58 ~Student pl

Do szacownego rozmówcy z nr 15, konkretne oszacowania, a co za tym idzie logiczne rozumowanie przedstawia się następująco, standard europejski to: 10 pielęgniarek na 1000 pacjentów, 100 pielęgniarek na 10 tyś. pacjentów,1000 pielęgniarek na 100 tyś pacjentów i wreszcie 10 tyś. pielęgniarek na 1 milion pacjentów. Polaków teoretycznie jest nadal ok 38 milionów ( nawet odejmując 3 miliony "stałych" emigrantów) zapotrzebowanie w Polsce na kadrę pielęgniarską według standardów europejskich to 350 tyś. pracowników, a co faktycznie mamy obecnie? 280 tyś Pań/Panów zarejestrowanych w Izbach, 220 czynnych zawodowo w tym 20 tyś emerytek ( dziś jeszcze pracują ale, jak długo? ). Te dane są ogólnie dostępne wszędzie. W ciągu 10 lat odejdzie z zawodu ok 50 do 70 tyś pielęgniarek. Łatwo policzyć, że zabraknie na rynku pracy ok 200 tyś pielęgniarek (wg. norm europejskich), gdyby do zawodu weszły wszystkie obecnie się kształcące, braki można by zredukować o połowę. Standard polski został by zachowany, co nie będzie miało miejsca, bez zarobków na poziomie średniej krajowej na starcie. Pozdrawiam

#17  2018.11.10 09:51:24 ~do#16

Czy możesz być tak uprzejma, i przeczytać ostatnie zdanie z wypowiedzi #15?

#18  2018.11.10 23:54:19 ~Piel.specj

Brawo ! LUDZIE NIE WYBIERAJCIE TEGO ZAWODU ! BIEDA , Wykończenie psychiczne, choroby układu krazenia i garb na plecach na starość ! Już nie mówiąc o ciągłym bólu kręgosłupa!

Dodaj komentarz