Pielęgniarka zatrudniona na umowę zlecenie, przez "pewien okres czasu" nie wykonuje świadczeń. Jak powinien postąpić pracodawca z dodatkami, jakie otrzymuje na tę pielęgniarkę z NFZ? Odpowiada ministerstwo zdrowia.

Pielęgniarkom źle wypłacają 1100.


Pielęgniarka zatrudniona na umowę zlecenie,
przez "pewien okres czasu" nie wykonuje świadczeń.

Jak powinien postąpić pracodawca z dodatkami, jakie otrzymuje
na tę pielęgniarkę z NFZ?

Odpowiada ministerstwo zdrowia.

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie interpretacji przepisów w zakresie wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych

-fragment-

Środowisko pielęgniarek i położnych niepokoi problem dotyczący braku właściwej interpretacji przez tę grupę zawodową przepisów w zakresie wzrostu wynagrodzeń, wynikającego z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 11 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681, z późn. zm.). Obawy i wątpliwości formułowane przez pracowników służby zdrowia w tej sprawie spowodowane są weryfikacją mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i paliatywnej, narastającymi problemami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa, a także zgłaszaną potrzebą zabezpieczenia opieki domowej. Niestety na zapytanie skierowane w tej sprawie do NFZ fundusz, nie będąc w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, skierował przedstawicieli tej grupy zawodowej do ministerstwa (pismo w załączeniu).

(...) 

2. Jak należy postąpić z kwotą środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń w przypadku pielęgniarki zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, która przez pewien okres nie wykonuje wizyt domowych z przyczyn od siebie niezależnych (pobyt pacjenta w szpitalu lub jego zgon), a wykonuje zlecone jej czynności administracyjne stanowiące element udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (np. ewidencjonowanie świadczeń, przyjmowanie skierowań na opiekę itp.)?

Anna Schmidt-Rodziewicz
Poseł na sejm RP
10 grudnia 2018 roku


Odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliła w dniu 31 stycznia 2019 roku pani wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Publikujemy przedmiotową odpowiedź we fragmencie dotyczącym odpowiedzi na zagadnienie poruszone w pytaniu nr 2. 

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację Pani Anny Schmidt-Rodziewicz, Poseł na Sejm RP, w sprawie interpretacji przepisów w zakresie wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

(...)

Ad. 2
Decyzja w sprawie kwoty środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń w przypadku gdy pielęgniarka zatrudniona na umowę zlecenie przez pewien okres nie wykonuje wizyt domowych z przyczyn od siebie niezależnych, a wykonuje zlecone jej czynności administracyjne stanowiące element udzielania świadczeń opieki zdrowotnej należy do danego świadczeniodawcy, który odpowiada za prawidłową organizację i realizację świadczeń opieki zdrowotnej.

(...)

Józefa Szczurek-Żelazko - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
31 stycznia 2019 roku