Specjalizacje pielęgniarek - nie zorganizują ich prywatne podmioty.

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.Zobacz także poprzednie odcinki


SPECJALIZACJE PIELĘGNIAREK - NIE ZORGANIZUJĄ ICH

PRYWATNE PODMIOTY

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi organizatorami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych mogą być uczelnie, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz podmioty lecznicze, a także inne podmioty po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe, będącego rejestrem działalności regulowanej. Aktualnie około 200 podmiotów realizuje kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. 

Warunkami prowadzenia kształcenia podyplomowego są: posiadanie programu kształcenia, zapewnienie kadry dydaktycznej o kwalifikacjach odpowiednich dla danego rodzaju kształcenia, zgodnych ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia, zapewnienie bazy dydaktycznej odpowiedniej do realizacji programu kształcenia, w tym dla szkolenia praktycznego, zgodnej ze wskazaniami określonymi w programie kształcenia, posiadanie wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia, uwzględniającego narzędzia oceny jakości kształcenia oraz metody tej oceny. Spełnianie powyższych warunków weryfikowane jest przez uprawnione instytucje, w ramach nadzoru nad kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych. Co do zasady, weryfikacja ta jest prowadzona w trakcie realizacji szkolenia lub po jego zakończeniu. W opinii Zespołu, dla zabezpieczenia jak najwyższej jakości kształcenia istnieje potrzeba wprowadzenia systemu akredytacji organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Działanie 9. prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych wyłącznie przez szkoły/uczelnie wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na pierwszym i drugim stopniu, instytuty badawcze i naukowe prowadzące działalność kliniczną, samorząd zawodowy, pod warunkiem posiadania akredytacji.

Ze względu na szczególne znaczenie kształcenia specjalizacyjnego – w ocenie Zespołu –istnieje potrzeba zmiany dotychczas obowiązujących uwarunkowań, w tym prawnych, na rzecz podniesienia jakości kształcenia, tak aby specjalizacje były realizowane przez szkoły/uczelnie wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo pierwszego i drugiego stopnia, instytuty badawczo-naukowe prowadzące działalność  kliniczną oraz samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, przy jednoczesnym spełnieniu warunku akredytacji.

Termin realizacji: od I kwartału 2018 r. – realizacja na bieżąco do 2020 r.

Podmiot odpowiedzialny: MZ

źródło: Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Wybrał: Mariusz Mielcarek 

Zobacz także:

Komentarze użytkowników

#1  2019.03.06 16:20:21 ~piel

W jakim kierunku zmierza nasze pielęgniarstwo? Czy na uczelni wyższej studiują specjalizacje lekarze? nie? to po co mieszać

#2  2019.03.06 21:05:46 blowkis

Należałoby zacząć od zmian w podstawach programowych specjalizacji pielęgniarskich. Studia podyplomowe, które dają nowe kompetencje zawodowe lub poszerzają wiedzę trwają dwa semestry. Tyle samo powinny trwać specjalizacje. Naprawdę to wystarczająca ilość czasu, aby opanować materiał z danej specjalizacji. Nie widzę potrzeby powielania wiedzy zdobytej w trakcie studiów (zwłaszcza ze studiów magisterskich). Przecież już nas z tego "przepytano". Na specjalizacji powinny być najbardziej aktualne i nowe rzeczy. A tak płacimy dwa razy za tą samą wiedzę. Nasze władze pielęgniarskie żerują na tym pozwalając jednostkom organizacyjnym na organizację takiego kształcenia i nic z tym nie robiąc. Beata, LM potem licencjat potem mgr potem st. podyplomowe a specjalizacji nie zrobię na dotychczasowych warunkach. I już

Dodaj komentarz