Pielęgniarki - co z 1100 zł do podstawy po 1 września 2019 roku?

Pielęgniarkom źle wypłacają 1100 do podstawy.


PIELĘGNIARKI - CO Z 1100 ZŁ DO PODSTAWY

PO 1 WRZEŚNIA 2019 ROKU?

W dniu 20 listopada 2018 roku, prorządowy związek zawodowy pielęgniarek (OZZPiP) przesłał do ministra zdrowa następujące pytanie: 

Podnoszenie wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych tylko na czas określony i niepewność świadczeniodawców co do możliwości podniesienia wynagrodzeń zasadniczych ponad kwotę 1.100 zł jeżeli indywidualnie przekazane przez NFZ środki na podstawie OWU na to wystarczą.

Część świadczeniodawców, którzy otrzymali aneksy do kontraktów na podstawie OWU z terminem do 31.12.2018 r. odmawia realizacji § 4a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1628). Obowiązujący od 01.09.2018 r. przepis zapewnia pielęgniarkom i położnym, wykonującym zawód w ramach jednej z form, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.) i realizującym świadczenia opieki zdrowotnej wzrost wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 lipca 2019 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1200 zł miesięcznie, przy czym od dnia 1 września 2018 r. o kwotę w wysokości nie niższej niż 1100 zł miesięcznie, w przeliczeniu na pełen etat pielęgniarki i położnej. Świadczeniodawcy obawiają się zaniechania przez NFZ finansowania wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek i położnych po 31.08.2018 r. stąd też wymuszają zawieranie aneksów podnoszących wynagrodzenia zasadnicze tylko na okres zamknięty do 31.12.2018 r. Proszę w tej kwestii w sposób jednoznaczny wyjaśnić świadczeniodawcom, że nie istnieją żadne obawy ani zagrożenia zaprzestania finansowania przez NFZ wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych po 31.12.2018 r., ale także i po 31.08.2019 r. (będzie zapewniona kontynuacja utrzymania dokonanego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych, z tym,że nie będzie obowiązku zgłaszania imiennych list pielęgniarek i położnych, a w to miejsce dodatkowe środki zostaną przekazane do świadczeniodawców na podstawie współczynników korygujących określonych przez Prezesa NFZ na podstawie OWU). Ponadto proszę o przekazanie informacji, że świadczeniodawcy mają prawo przekazać na wzrost wynagrodzeń całość środków jakie otrzymają na podstawie OWU. Jeżeli indywidualnie u danego świadczeniodawcy środki te wystarczą na dokonanie wyższego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę niż minimalny gwarantowany w § 4a rozporządzenia to mogą to zrobić bez żadnego zagrożenia ze strony NFZ w zakresie żądania zwrotu tych środków w przyszłości.

Czytaj dalej poniżej...

W dniu 5 marca 2019 roku minister zdrowia odpowiedział:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem z dnia 14 października 2015 r.”, wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w latach 2016-2018 poprzedzony był każdorazowo ustaleniem liczby etatów albo równoważników etatów pielęgniarek i położnych.

Natomiast w celu zapewnienia ciągłości podwyżek po dniu 31 sierpnia 2019 r. doprecyzowano zasady ustalenia współczynnika korygującego, za pomocą którego od dnia 1 września 2019 r. będą ustalane kwoty przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Współczynnik ten będzie ustalany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w kolejnych latach, w sposób gwarantujący środki na wpłatę podwyżek wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Stosowne zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1682), zwany dalej „rozporządzeniem z dnia 29 sierpnia 2018 r.”.

Zgodnie z § 16 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 201 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określi współczynniki korygujące dotyczące świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, z przeznaczeniem środków wynikających z ustalenia tych współczynników na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.

Prezes NFZ określając współczynniki korygujące uwzględnia wysokość dodatkowych środków przekazanych świadczeniodawcom na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. w sposób gwarantujący środki na wypłatę kwoty średniego miesięcznego wzrostu wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki i położnej w wysokości 1600 zł brutto brutto (tj. 4x400 zł), a w przypadku pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy wzrost wysokości wynagrodzenia zasadniczego w kwocie nie mniejszej niż 1200 zł brutto (od dnia 1 lipca 2019 r.). Powyższy obowiązek nałożony na Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wynika z końcowego brzmienia § 16 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1682). („(…), w sposób gwarantujący środki na wypłatę kwot, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt. 3 i § 4a tego rozporządzenia.”). Dokumenty potwierdzające przeznaczenie środków wynikających z ustalenia współczynników korygujących na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych ustali Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Oznacza to, że współczynniki korygujące będą uwzględniały kwoty przekazane na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., a kwoty uzyskane przez świadczeniodawców w wyniku wprowadzenia tych współczynników zostaną przeznaczone na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych po 31 sierpnia 2019 r.

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego będzie pokrywany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczonych na średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zgodnie z mechanizmem określonym w ww. rozporządzeniach, również po dniu 31 sierpnia 2019 r. Wskazane mechanizmy będą dotyczyły także pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w podstawowej opiece zdrowotnej.

W związku z powyższym, obawy świadczeniodawców w zakresie braku regulacji dotyczących dalszego finansowania wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych są nieuzasadnione, ponieważ nie istnieją żadne zagrożenia dotyczące zaprzestania finansowania przez Narodowego Funduszu Zdrowia wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych po dniu 31 sierpnia 2019 r., ale także po dniu 31 grudnia 2019 r.

źródło: korepondencja ministra zdrowia z prorządowym związkiem zawodowym pielęgniarek (OZZPiP)

Wybrał: Mariusz Mielcarek