Specjalizacje pielęgniarek. Wyniki egzaminu państwowego z dnia 8 kwietnia.

Specjalizacje pielęgniarek i położnych.


SPECJALIZACJE PIELĘGNIAREK. WYNIKI EGZAMINU

PAŃSTWOWEGO Z DNIA 8 KWIETNIA 2019 ROKU. 

Na portalu informowaliśmy, że w dniu 27 września 2018 roku Minister Zdrowia dokonał zmiany regulaminu egzaminu państwowego m.in. w zakresie, cyt. „Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest uzyskanie przez osobę zdającą co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi, co stanowi odpowiednio 108 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, 84 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.” Obniżony próg ma zastosowanie do egzaminów przeprowadzonych od sesji jesiennej 2017r. 

Tyle komunikat z dnia 28 września 2018 roku, który został zamieszczony na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 

Reasumując obniżono próg zdawalności egzaminu specjalizacyjnego odpowiednio: z 126 punktów na 108 oraz z 94 na 84 (w zależności czy program specjalizacji był opracowany na podstawie przepisów z 2003 roku czy 2013).  

W dniu 8 kwietnia 2019 roku odbył się egzamin specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. Do zadnia egzaminu należało zdobyć 84 punkty. 

CKPPiP podało statystykę egzaminu: 

Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 158
Liczb osób nieobecnych na egzaminie  - 4 
Liczba osób przystępujących do egzaminu - 154
Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 154
Wynik najwyższy - 133
Wynik najniższy - 85
Zdawalność - 100%
Średnia punktów z egzaminu - 117,77

Gdyby na egzaminie obowiązywał stary próg zdawalności - 94 punkty - to 2 osoby egzaminu by nie zdały, które uzyskały 85 i 86 punktów. 

Nowym specjalistkom gratulujemy uzyskania tytułu specjalsty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego. 

Mariusz Mielcarek