W jednym czasie 1168 pielęgniarek zdawało egzamin specjalizacyjny.

Państwowy egzamin pielęgniarek i położnych


W JEDNYM CZASIE 1168 PIELĘGNIAREK

ZDAWAŁO EGZAMIN SPECJALIZACYJNY

Na portalu informowaliśmy, że w dniu 27 września 2018 roku Minister Zdrowia dokonał zmiany regulaminu egzaminu państwowego m.in. w zakresie, cyt. „Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu jest uzyskanie przez osobę zdającą co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi, co stanowi odpowiednio 108 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, 84 pkt dla osób, które ukończyły specjalizację w dziedzinach kształcenia określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.” Obniżony próg ma zastosowanie do egzaminów przeprowadzonych od sesji jesiennej 2017r. 

Tyle komunikatu z dnia 28 września 2018 roku, który został zamieszczony na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 

Reasumując, obniżono próg zdawalności egzaminu specjalizacyjnego odpowiednio: z 126 punktów na 108 oraz z 94 na 84 (w zależności czy program specjalizacji był opracowany na podstawie przepisów z 2003 roku czy 2013).  

W dniu 10 kwietnia 2019 roku odbył się egzamin specjalizacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego. Do zdania egzaminu należało zdobyć 84 punkty. 

CKPPiP podało statystykę egzaminu: 

  • Liczba osób zakwalifikowanych na egzamin - 1203
  • Liczb osób nieobecnych na egzaminie  - 35
  • Liczba osób przystępujących do egzaminu - 1168
  • Liczba osób, które uzyskały wynik pozytywny - 1139
  • Wynik najwyższy - 132
  • Wynik najniższy - 47
  • Zdawalność - 97,52%
  • Średnia punktów z egzaminu - 110,45

Nowym specjalistkom gratulujemy uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego.

Mariusz Mielcarek