Ile pielęgniarek uzyskało specjalizację w 2018 r.?

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek

 ILE PIELĘGNIAREK UZYSKAŁO SPECJALIZACJĘ W 2018 r.?

Sprawozdanie z realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek  i położnych za 2018 rok

Zgodnie ze sprawozdaniem opracowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w roku 2018  tytuł specjalisty w 22 dziedzinach pielęgniarstwa uzyskało 5230 osób, w tym 4464 pielęgniarki oraz 766 położnych. Warto wspomnieć, że w roku 2017 liczba osób, które uzyskały tytuł specjalisty, wynosiła 10 638. Można więc zauważyć znaczny spadek.

Największa grupa położnych uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego (641 osób), natomiast najwięcej pielęgniarek i pielęgniarzy uzyskało tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii (1016 osób) oraz pielęgniarstwa chirurgicznego (754 osoby). Najmniej osób uzyskało tytuł specjalisty w dziedzinie organizacji i zarządzania oraz pielęgniarstwa rodzinnego - jedynie po 2 osoby. Natomiast w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i pielęgniarstwa kardiologicznego tytuł zdobyły po 3 osoby.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych podało również informacje na temat wykształcenia osób, które uzyskały tytuł specjalisty w roku 2018. Wśród tych osób największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem wyższym pierwszego i drugiego stopnia (76,7%). Tytuł doktora posiadało 30 osób (0,6%). 1189 pielęgniarek i położnych posiadało wykształcenie średnie zawodowe (22,7%).

Wśród pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł specjalisty w roku 2018, 28,9%  korzystało z miejsc dofinansowanych przez Ministra Zdrowia ze środków publicznych (1514 osób), co oznacza, że pozostałe 71,1% pielęgniarek i położnych nie korzystało z tego źródła dofinansowania (3716 osób). W roku 2017 odsetek ten był porównywalny i wynosił odpowiednio 26% i 74 %. (...) Czytaj ciąg dalszy w prenumeracie...

źródło: CKPPiP
Wybrała: Paulina Grzegorzewicz

artykuł pochodzi z czerwcowego wydania Ogólnopolskiej Gazety Branżowej Pielęgniarek i Położnych


Zobacz także: