MZ: średnie zarobki pielęgniarek względem innych grup zawodowych.

Nowa siatka płac pielęgniarek i położnych.


MZ: ŚREDNIE ZAROBKI PIELĘGNIAREK

WZGLĘDEM INNYCH GRUP ZAWODOWYCH

Ministerstwo zdrowia podało "Aktualne na miesiąc styczeń 2019 r. faktyczne wynagrodzenie zasadnicze brutto – średnia dla wszystkich pracowników w danej grupie zawodowej".

Poniżej przytaczamy przedmiotowe dane w oryginalnym brzmieniu: 

Grupa 1 - Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

7 044 PLN

Grupa 2 - Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny

6 090 PLN

Grupa 3 - Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji

4 842 PLN

Grupa 4 - Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta

2 249 PLN

Grupa 5 - Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż okre ślony w lp. 1 –4, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji

3 065 PLN

Grupa 6 - Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji

3 553 PLN

Grupa 7 - Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

4 585 PLN

Grupa 8 - Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa

4 164 PLN

Grupa 9 - Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp. 7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

3 506 PLN

Grupa 10 - Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–9 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający średniego wykształcenia

2 603 PLN

Grupa 11 - Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–9 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający średniego wykształcenia

2 116 PLN

żródło: uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Powyższe dane uzyskano w wyniku badania ankietowego przeprowadzonego w 885 podmiotach leczniczych.

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


 Zobacz także:


Gazeta branżowa pielęgniarek i położnych