Wygraj bluzę medyczną - regulamin konkursu.

KONKURS z okazji 15-lecia Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych!

Wygraj bluzę medyczną

 

Aby wziąć udział w konkursie należy polubić i udostępnić post konkursowy, polubić profil na fb Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w komentarzu zaprosić do zabawy dwie pielęgniarki lub położne. Zapraszamy do udziału!

Konkurs trwa od dnia 23.12.2020 r. do dnia 30.12.2020 r. (godz. 23:00).
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dniu 31.12.2020 r. o godz. 13:00 na Facebook'owym fanpage'u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych.
Regulamin konkursu poniżej. 

 

REGULAMIN

I. DEFINICJE 

1. Organizatorem Konkursu jest WortalMed Mariusz Mielcarek z siedzibą w Środa Wlkp. 63-000, ul. Sportowa 3/7 zwany dalej „Organizatorem”.
2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, polubi i udostępni post konkursowy, polubi profil na fb Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w komentarzu zaprosi do zabawy dwie pielęgniarki lub położne.
3. Uczestnik powinien posiadać dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego, Internetu, profil na Facebooku wyłącznie z prawdziwymi danymi.
4. Nagroda przyznana Zwycięzcy Konkursu, zwana dalej „Nagrodą” to bluza medyczna z elastycznymi ściągaczami w bokach i na rękawach, w wybranym kolorze i rozmiarze.


II. PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 23.12.2020 roku i kończy się w dniu 30.12.2020 roku (godz. 23:00).
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi polubić i udostępnić post konkursowy, polubić profil na fb Sklepu Pielęgniarek i Położnych, w komentarzu zaprosić do zabawy dwie pielęgniarki lub położne.
3. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
4. Organizator ogłosi wyniki konkursu w dniu 31 grudnia 2020 r. na Facebook'owym fanpage'u Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych: https://web.facebook.com/PortalPielegniarekiPoloznych
5. Uczestnik, który zwycięży, w celu uzyskania nagrody powinien podać swoje dane korespondencyjne do wysyłki nagrody.
6. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą Konkursu poprzez wiadomość prywatną na Facebooku, w celu podania przez Zwycięzcę danych korespondencyjnych do przesyłki pocztowej z nagrodą. 
7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
8. Nagrodę w konkursie otrzymuje jeden uczestnik. 
9. Nagroda nie może być odsprzedawana, w szczególności wystawiana na licytację lub inną formę sprzedaży w przeciągu roku od dnia ogłoszenia wyników konkursu.


III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE 

1. Organizator obowiązany jest, w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, wysłać Nagrodę Zwycięzcy. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
2. Reklamacje odnośnie przebiegu konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: [email protected], w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: [email protected] Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: [email protected] Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.
3. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
4. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
2. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wspierany przez właściciela serwisu Facebook. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu”. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany. 
3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie podanej przez Organizatora w opisie konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.