Raport - pielęgniarki sygnalizują wyczerpanie fizyczne i psychiczne.

Praktyka zawodowa pielęgniarek.


Pielęgniarki anestezjologii i intensywnej terapii

Zobacz także: 

Niedobór 82 pielęgniarek. Tylko w 2 dziedzinach pielęgniarstwa. Tylko w jednym województwie

 

Poniżej publikujemy raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki za 2018 rok 

Wnioski z całorocznej działalności Konsultanta

Analiza danych w ankietach, przekazanych przez podmioty lecznicze województwa
podlaskiego, dotyczących stanu zatrudnienia i kwalifikacji pielęgniarek anestezjologicznych
i intensywnej opieki, pozwala sformułować następujące wnioski:

- liczba stanowisk znieczulenia – 114;
- liczba stanowisk intensywnej terapii – 136;
- łączna liczba wykazanych przez podmioty lecznicze pielęgniarek, realizujących
świadczenia zdrowotne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej
opieki – 655;
- faktyczna liczba pielęgniarek anestezjologicznych realizujących świadczenia (na
podstawie numerów praw wykonywania zawodu) – 610;
- w obszarze anestezjologii i intensywnej terapii 7,4% (45) pielęgniarek zatrudnionych jest
w drugim lub kolejnym miejscu pracy;
- na stanowiskach znieczulenia zatrudnione są 273 pielęgniarki;
- na stanowiskach intensywnej terapii zatrudnione są 382 pielęgniarki;
- liczba zatrudnionych pielęgniarek z ukończonym kursem kwalifikacyjnym
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki – 188;
- liczba pielęgniarek z ukończonym szkoleniem specjalizacyjnym – 227;
- liczba zatrudnionych pielęgniarek posiadających oba rodzaje szkoleń podyplomowych –
132;
- łączna liczba zatrudnionych pielęgniarek posiadających kwalifikacje pielęgniarki
anestezjologicznej – 547.

Potrzeby i problemy do rozwiązania

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki
zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. poz. 2218, 2016)
przedłuża termin dostosowania się podmiotów do określonych w rozporządzeniu wymagań do
dnia 31 grudnia 2021 r. Pozwala to na uzupełnienie brakującego wyposażenia w oddziałach
anestezjologii i intensywnej terapii, zorganizowanie sal nadzoru poznieczuleniowego w tych
podmiotach, które jeszcze takich sal nie posiadają, a także uzupełnienie wymaganych
kwalifikacji przez zatrudniony w tych oddziałach personel pielęgniarski.

Łącznie w województwie podlaskim deklarowane przez podmioty lecznicze zapotrzebowanie
na kształcenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej
opieki oceniane jest na ok. 50 miejsc.

Przedłużenie terminu dostosowania do wymagań daje także szansę na uzupełnienie
zatrudnienia w niektórych podmiotach leczniczych.

Poziom wynagradzania nadal nie satysfakcjonuje personelu pielęgniarskiego, pracującego
w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii. Niskie zarobki są przyczyną podejmowania
zatrudnienia u więcej niż jednego pracodawcy. Powszechną praktyką jest wieloetatowość.
Obserwowana jest fluktuacja pielęgniarek z jednych podmiotów leczniczych do innych,
oferujących choćby nieco wyższe wynagrodzenie. Pielęgniarki anestezjologiczne sygnalizują 
zmęczenie, wyczerpanie fizyczne i psychiczne, coraz częściej pojawiają się objawy zespołu
wypalenia zawodowego.

Osiągnięcia w reprezentowanej dziedzinie

Porównując aktualne dane z danymi z roku 2017 można stwierdzić, że faktyczna liczba
pielęgniarek anestezjologicznych (na podstawie numerów prawa wykonywania zawodu) jest
aktualnie wyższa o 40 osób. Liczba pielęgniarek posiadających kwalifikacje pielęgniarki anestezjologicznej jest w 2018 r. o 74 wyższa niż w roku 2017.

Wnioski dotyczące adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki
zdrowotnej w województwie podlaskim, w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb
zdrowotnych społeczeństwa, w reprezentowanej dziedzinie.

Nadal istotnym problemem, dotyczącym w zasadzie wszystkich oddziałów intensywnej
terapii, jest utrudnione przekazywanie chorych nie wymagających opieki specjalistycznej,
w tym wentylacji zastępczej, do innych podmiotów leczniczych, co znacznie wydłuża okres
hospitalizacji takich chorych w OIT i uniemożliwia przyjmowanie kolejnych pacjentów,
bezwzględnie wymagających intensywnej terapii. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest
niewystarczająca liczba łóżek w oddziałach opieki paliatywnej i hospicjach.

W 2018 r. odnotowano dalszy wzrost zakażeń spowodowanych bakteriami z rodzaju
Klebsiella pneumoniae typu MBL.

Prognozowanie potrzeb zdrowotnych populacji w województwie

- Stale wzrastająca liczba świadczeń medycznych z zakresu anestezjologii i intensywnej
terapii powoduje wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowane pielęgniarki
anestezjologiczne.
- Konieczne jest zwiększenie liczby stanowisk intensywnej terapii.
- W całym województwie podlaskim obserwowane jest narastające zapotrzebowanie na
łóżka dla pacjentów wymagających opieki długoterminowej, a także zapewniające
możliwość prowadzenia przewlekłej wentylacji mechanicznej.

Autorem powyższego raportu jest Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej pan Jerzy Lipski.

Wybrał: Mariusz Mielcarek