Pielęgniarki - ministerstwo - płace pielęgniarek ze specjalizacją wzrosły o 2244 PLN, a pozostałych pielęgniarek o 1619 PLN.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.


Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych

Poniżej cytujemy fragment odpowiedzi na interpelację poselską, której udzieliła wiceminister zdrowia:

Kształtowanie poziomu wynagrodzeń w danym podmiocie jest elementem zarządzania, pozostaje w istotnej zależności od kondycji ekonomicznej podmiotu, dostępnej wielkości nakładów finansowych, realiów lokalnego rynku pracy, a bazuje na wewnątrzzakładowych rozwiązaniach organizacyjnych i regulaminowych.

W latach 2015-2019 Minister Zdrowia podjął następujące działania systemowe na rzecz wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych: 

- od 2015 r. wprowadzono podwyżki dla pielęgniarek i położnych (tzw.4 x 400);
- w 2018 r. wprowadzono stabilizację wynagrodzeń pielęgniarek i położnych poprzez włączenie dotychczasowych dodatków do wynagrodzenia zasadniczego kwoty co najmniej 1100 zł od 1 września 2018 r. i co najmniej 1200 zł od 1 lipca
2019 r.;
- w celu zagwarantowania stopniowego podwyższania najniższych wynagrodzeń pracowników wykonujących zawody medyczne, w tym pielęgniarek i położnych, została uchwalona ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1471 z późn. zm.).

Przedmiotowa ustawa została znowelizowana w 2019 r. m.in. w zakresie odmrożenia kwoty bazowej z dotychczasowej 3900 zł na 4200 zł.

Ile pieniędzy wydano na dodatki podwyżkowe dla pielęgniarek 

(...)

Konsekwencją ww. działań prowadzonych przez ostatnie 3-4 lata jest poprawa warunków wynagradzania pielęgniarek i położnych bowiem wynagrodzenie łączne brutto z tytułu umowy o pracę dla:

- pielęgniarek i położnych ze specjalizacją w marcu 2015 r. wynosiło 3 878 zł, zaś w styczniu 2019 r. wzrosło do 6 122 zł,
- pozostałych pielęgniarek i położnych w marcu 2015 r. wynosiło 3 406 zł, zaś w styczniu 2019 r. wzrosło do 5 025 zł.

Jednocześnie, odnosząc się do kwestii płac w ochronie zdrowia należy zauważyć, że Minister Zdrowia niejednokrotnie deklarował wolę kontynuowania prac nad systemowym regulowaniem płac w ochronie zdrowia oraz gotowość prowadzenia rozmów na ten temat i wspólne z partnerami społecznymi poszukiwanie realnych możliwości dalszej poprawy poziomów wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych. Z uwagi na objęcie regulacją systemową wielu grup zawodowych i powszechny charakter przepisów normujących minimalne wynagrodzenie za pracę rozmowy te powinny odbywać się w formule dialogu trójstronnego, zarówno na forum branżowego Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia jak i Rady Dialogu Społecznego.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu

15 stycznia 2020 roku 

Wybrał: Mariusz Mielcarek 


Zobacz także:

Praca dla pielęgniarki. 2 600 PLN + premia motywacyjna. Mile widziane doświadczenie, uprawnienia - kursy kwalifikacyjne.

Pielęgniarstwo - co powinna wiedzieć pielęgniarka  - koronawirus 2019-nCoV - zasady postępowania.

Pielęgniarki - kontrole bezpośrednio na oddziałach i sprawdzanie rzeczywistej liczby łóżek.