Pielęgniarki: postojowe, rekompensaty, zasiłek chorobowy.

Warunki pracy pielęgniarek i położnych.

Naczelna izba pip zwraca się do środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych w sprawie warunków pracy. Podejmowane kwestie dotyczą: rekompensat za jedno miejsce pracy, wysokości zasiłku chorobowego oraz tzw. postojowego. 


Warunki pracy i płacy pielęgniarek w dobie pandemii

  • Samorząd pielęgniarek i położnych zwraca się do okręgowych izb z pytaniem o obecne warunki pracy i płacy w dobie pandemii.   
  • Jedno z zagadnień dotyczy tzw. postojowego, wypłacanego pielęgniarkom i położnym w przypadku braku pacjentów na szpitalnych oddziałach. 
  • Drugie zagadnienie to rekompensaty dla pielęgniarek i położnych, które są formą odszkodowania za objęcie ograniczeniem dotyczącym liczby miejsc wykonywania zawodu.
  • Kolejne zagadnienie to wysokość wypłacanego zasiłku chorobowego. 

Warszawa, dnia 28 maja 2020 r.

NIPiP-NRPiP-DM.0025.105.2020.MK

Pani/Pan
Przewodnicza/Przewodniczący
Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo,

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1) W związku z koniecznością obniżenia ryzyka szerzenia się epidemii koronawirusa, zostały wprowadzone ograniczenia w pracy pielegniarek i położnych w różnych miejscach. Decyzją Ministra Zdrowia m.in. pielęgniarki i położne udzielające świadczeń zdrowotnych uprawnione zostały do otrzymania dodatkowego wynagodzenia. Jest to rekompensata za ograniczenie pracy personelu do jednego miejsca. Proszę o przekazanie informacji, czy do okręgowej izby pielęgniarek i położnych wpływają infromacje w powyższej sprawie, tj. czy pielegniarki i położne korzystają z ww. świadczenia?

2) W związku z obecną sytuacją pielegniarki i położne realizujące świadczenia w ramach działalności gospodarczej, lub zatrudnione na podstawie umowy o pracę, u których umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w następstwie COVID-19, w związku z czym zobowiązane były do przestoju w działalności aktywności zawodowej lub zmniejszenia przychodu z tej działalności w danym miesiącu. Proszę o przekazanie informacji, czy do okręgowej izby pielęgniarek i położnych wpływają infromacje w powyższej sprawie, tj. czy pielęgniarki i położne zgłaszały konieczność przestoju w prowadzonej działalności, lub zostały objęte przestojem ekonomicznym wprowadzonym przez pracodawcę?

3) W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono zmianę polegającą na podniesieniu zasiłku chorobowego z 80% na 100% podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Proszę o przekazanie informacji, czy do okręgowej izby pielęgniarek i położnych wpływają informacje od pielęgniarek i położnych dotyczące wypłacania świadczenia w niższym wymiarze zasiłku niż 100%?

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 3 czerwca 2020 r. do godziny 11:00 i przesłanie jej na adres e-mail: [email protected]

Z poważaniem,
Wiceprezes NRPiP
Sebastian Irzykowski

źródło: oipip-poznan.plZobacz także:

Pielęgniarki - lipcowa regulacja płac - przykład grupa 9.

Senator o pielęgniarkach: przez 3 dni suchy chleb i chińskie zupki.

Pielęgniarki - nowelizacja rozporządzenia praca w jednym miejscu.