Pielęgniarki - zmiany w ograniczeniu do jednego miejsca pracy.

Praca pielęgniarek - praca w jednym miejscu.


Pielęgniarka - objęcie ograniczeniem w zakresie miejsca pracy 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem

Uzasadnienie:

Obecnie zmieniane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (Dz. U. poz. 775 i 918) przewiduje sztywny mechanizm (swoisty automatyzm) przy sporządzaniu wykazu stanowisk objętych ograniczeniem w uczestniczeniu w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

Proponowana zmiana określa, że to kierownik podmiotu leczniczego wskazanego w § 1 ust. 1 rozporządzenia podejmował będzie decyzję o umieszczeniu danego stanowiska pracy w wykazie stanowisk objętych ograniczeniem w oparciu o kryterium podwyższonego ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

Projekt określa również, że osoby objęte ograniczeniem będą mogły udzielać świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w przypadku, w którym kierownik podmiotu leczniczego zezwoli na udzielanie takich świadczeń pacjentom korzystającym z usług kierowanego przez niego podmiotu leczniczego, po wprowadzeniu niezbędnych zabezpieczeń mających na celu uniemożliwienie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie udzielania świadczeń przez osoby objęte ograniczeniem.
Jednocześnie w projekcie przewiduje się dodanie do rozporządzenia przepisów, zgodnie z którymi osoba, objęta ograniczeniem będzie może wystąpić do kierownika podmiotu leczniczego z wnioskiem o zwolnienie jej z tego ograniczenia. Wnioski takie rozpatrywać będzie kierownik podmiotu leczniczego.  

Ponadto w projektowanym rozporządzeniu planuje się dokonać zmiany brzmienia § 2 ust. 3 rozporządzenia tak, aby umożliwić wnioskowanie o zgodę na pracę z pacjentami innymi niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 mimo objęcia ograniczeniem nie tylko kierownikom podmiotów leczniczych określonych w § 1 ust. 1 rozporządzenia, ale również kierownikom innych podmiotów leczniczych. 

Ww. zmiany zawarte w projekcie zmierzają do uelastycznienia procesu określania ograniczeń w wykonywaniu czynności zawodowych przez osoby wykonujące zawód medyczny w tzw. szpitalach jednoimiennych oraz w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych dedykowanych wyłącznie pacjentom zakażonym lub z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. Z uwagi na zmiany w przebiegu epidemii w kraju, podmioty lecznicze, które były dotychczas objęte zakresem zmienianego rozporządzenia, są obecnie stopniowo na powrót ukierunkowywane na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, co wiąże się z potrzebą stworzenia możliwości - przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa epidemicznego - szerszego powrotu do udzielania świadczeń przez osoby wykonujące zwody medyczne - również te, które udzielają dotychczas świadczeń pacjentom z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. 

źródło: ministerstwo zdrowia - 22 lipca 2020 roku

Zobacz projekt rozporządzenia, który został skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Wybrał: Mariusz Mielcarek