Pielęgniarki - dodatek covidowy 1450 PLN brutto brutto.

Pielęgniarki domów pomocy społecznej.


Pielęgniarka- dodatek za pandemię.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”.

Dodatki/dopłaty do wynagrodzeń...

1. Kiedy mamy do czynienia z dodatkiem do wynagrodzenia, a kiedy będzie to dopłata?

Dodatek do wynagrodzenia przewidziany jest dla osób zatrudnionych na umowę o pracę i może zostać przyznany zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w danej jednostce. O dopłacie do wynagrodzenia mówimy w przypadku osób zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej.

2. Czy księgowa / kadra administracyjna / główny księgowy zatrudniona w DPS może otrzymać dodatek do wynagrodzenia?

Tak, może otrzymać dodatek. Warunkiem przyznania dodatku do wynagrodzenia jest pisemne potwierdzenie wykonywania pracy w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcem DPS (np. pisemne polecenie pracodawcy lub wynika to z pisemnego zakresu obowiązków/czynności pracownika).

3. Czy dodatek/dopłatę do wynagrodzenia można przyznać pozostałym grupom pracowniczym (poza pielęgniarkami i lekarzami)?

➡Dodatek/dopłata do wynagrodzenia nie można być przyznany: kadrze medycznej (np. lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny).

Jednocześnie informujemy, że dodatek/dopłatę można przyznać: personelowi świadczącemu usługi bytowe i opiekuńcze, w tym rehabilitantom i fizjoterapeutom, oraz personelowi gospodarczemu i obsługowemu, w tym kadrze administracyjnej. Warunkiem przyznania dodatku do wynagrodzenia jest pisemne potwierdzenie wykonywania pracy w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcem DPS (np. pisemne polecenie pracodawcy lub wynika to z pisemnego zakresu obowiązków/czynności pracownika).

4. Czy dodatek/dopłatę traktujemy jako składnik wynagrodzenia ze wszystkimi jego konsekwencjami tj. podatkiem od osób fizycznych i składkami na fundusz ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych płaconych przez pracownika i pracodawcę?

Tak, dodatek/dopłata do wynagrodzenia podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu.

5. Czy kwota składek pracodawcy zawiera się już w kwocie 1450,00 zł?

Tak. Kwota 1450,00 zł jest kwotą brutto brutto, w której zawierają się również składki pracodawcy.

6. Czy w uzasadnieniu pozycji kosztowej dotyczącej dodatków/dopłat do wynagrodzeń należy uszczegółowić ilu pracowników otrzyma maksymalną kwotę dodatku, a ilu niższą i dlaczego?

➡We wniosku o powierzenie grantu oraz w wyliczeniu pozycji nr 1 w budżecie wniosku należy wskazać ilu pracowników otrzyma dodatek/dopłatę i w jakiej wysokości. We wniosku nie jest konieczne podawanie dodatkowego uzasadnienia zróżnicowania wysokości dodatku/dopłaty.

7. Jak ustalić harmonogram wypłaty dodatków do wynagrodzenia? Czy można na jednej liście wypłacić dodatki pracownikom za 3 miesiące? Okres obejmuje od 01.06.2020 r. do 31.08.2020 r. i został już praktycznie tylko sierpień zanim zostanie rozpatrzony wniosek.

➡Jeżeli grantobiorca zdecyduje się na realizację grantu w okresie od 01.06.2020 do 31.08.2020, wówczas można wypłacić dodatki na jednej liście płac.

W związku z przedłużeniem realizacji projektu, okres kwalifikowalności wydatków został wydłużony do dnia 30.11.2020 r. Grant może być udzielony maksymalnie na okres 3 miesięcy (pełne miesiące kalendarzowe) w okresie kwalifikowalności, czyli w okresie od dnia 01.06.2020 r. do dnia 30.11.2020 r.

8. Czy pielęgniarki, które są pracownikami tylko DPS i nie zrezygnowały z innej pracy, ponieważ jej nie wykonywały w innym miejscu, mogą otrzymać dodatek w ramach grantu? (W projekcie NFZ został wskazany taki warunek)

➡ Nie. Zgodnie z wytycznymi MRPiPS dodatki w ramach grantu (w projekcie PO WER “Domy pomocy społecznej bezpieczne w Wielkopolsce) nie mogą być przyznane personelowi medycznemu (np. lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny).

Jednocześnie zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Zdrowia dotyczącą projektu NFZ pn. “Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 w ramach Działania 5.2 PO WER, wynika, iż „W ramach projektu zaplanowano dodatki finansowe do wynagrodzeń dla wyszczególnionego personelu medycznego domów pomocy społecznej (m.in. pielęgniarek lub ratowników medycznych) zatrudnionych w ww. podmiotach, który to personel zobowiąże się do wykonywania pracy wyłącznie w jednym miejscu, niezależnie od źródła z jakiego są obecnie finansowane wynagrodzenia ww. pracowników.

9. Czy jest możliwość zróżnicowania dodatku ze względu na różnice w kontakcie na natężenie bezpośredniego kontaktu z mieszkańcem DPS?

➡ Decyzja o wysokości przyznanego dodatku należy do wnioskodawcy/grantobiorcy. Maksymalna kwota dodatku/dopłaty to 1450,00 zł brutto brutto dla osoby zatrudnionej na pełen etat. Maksymalna kwota dodatku ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.

10. Czy dodatki do wynagrodzeń dla personelu DPS przysługują również za czas zwolnienia chorobowego i urlopu wypoczynkowego?

➡ Dodatek przysługuje za czas zwolnienia chorobowego i urlopu wypoczynkowego, przy czym dodatek przyznawany w ramach grantu, jest dodatkiem specjalnym stanowiącym składową wynagrodzenia i podlega takim samym przepisom powodującym jego zmniejszenie w okresie zwolnienia chorobowego lub opieki nad dzieckiem (80%), jak podstawowe wynagrodzenie.
11. Czy dodatek do wynagrodzenia musi być wykazywany na osobnej liście płac?

➡Ze względu na dokonywanie płatności z wyodrębnionego rachunku bankowego oraz w celu przejrzystość dokumentacji prosimy o wykazywanie przyznanych dodatków do wynagrodzenia na osobnej liście płac.

12. Co się stanie, kiedy po przyznaniu pracownikowi dodatku do wynagrodzenia, pracownik zostanie zwolniony/zwolni się?

➡W przypadku zwolnienia pracownika dodatek powinien zostać zawieszony, a oszczędności powstałe z tego tytułu, mogą być przesunięte na inną kategorię kosztów.

13. W jaki sposób naliczyć dopłaty do wynagrodzeń dla personelu pracującego na umowy cywilnoprawne? Czy tym pracownikom przysługuje pełna wysokość dopłaty do wynagrodzenia?

➡W przypadku pracowników zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej, maksymalną kwotę dopłaty należy obliczyć w następujący sposób:

Kwota 1450,00 zł brutto brutto powinna zostać podzielona przez liczbę godzin przypadającą według normy czasu pracy dla danego miesiąca, czyli np. 168 h w czerwcu, 184 h w lipcu, 160 h w sierpniu, 176 h we wrześniu i październiku, 160 h w listopadzie. W ten sposób otrzymają Państwo maksymalną kwotę brutto brutto za godzinę, którą można przyznać pracownikowi zatrudnionemu na umowę cywilnoprawną za godzinę pracy w danym miesiącu.

Czytaj więcej w sprawie...


wybrał: Mariusz Mielcarek