Pielęgniarki - prace nad dodatkowym urlopem wypoczynkowym.

Warunki pracy pielęgniarek.


Pielęgniarka - dodatkowy wymiar urlopu wypoczynkowego

Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia - 21.08.2020

Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych reprezentowali:
1. Zofia Małas - Prezes
2. Sebastian Irzykowski - Wiceprezes

Ministerstwo Zdrowia reprezentowali:
1. Józefa Szczurek-Żelazko - Sekretarz Stanu
2. Greta Kanownik - Dyrektor DPiP

Spotkanie zostało zorganizowane na wniosek samorządu w związku z ogłoszeniem Zarządzenia nr 118/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3.08.2020 r. w sprawie realizacji programu grantowego "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19".

Prace nad dodatkowym urlopem dla pielęgniarek

Przedstawiciele NRPiP zgłosili szereg uwag dotyczących wadliwości ww. Zarządzenia m.in. w zakresie:

1. pominięcia w katalogu pracowników uprawnionych do dodatku grantowego położnej (zarówno w części finansowej jak i zaopatrzenia w środki ochrony osobistej) - złożono stosowne pismo - NIPiP-NRPiP-DM.0025.160.2020.MK

2. Rekomendowanie Modelu Pracy wskazujący jako właściwą normę 1 pielęgniarkę lub 1 ratownika w Domach Opieki Społecznej do 100 osób,

3. Rekomendowany Model Pracy w ZOZL/ZPO/hospicjach jest niezgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych,

4. Umiejscowienie ratownika medycznego w DPS niezgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym (w zakresie punktów 2-4 złożono pismo NIPiP-NRPiP-DM.0025.161.2020MK)

W dalszej części spotkania omówiono:

1. Kwestię spotkania podsumowującego dotychczasową realizację Porozumienie - Pani Wiceminister zadeklarowała szybkie spotkanie po przejęciu Ministerstwa Zdrowia przez Ministra Niedzielskiego (m.in. kontynuacja prac nad dodatkowym urlopem wypoczynkowym, pozostałymi zakresami świadczeń, dla których nie określono norm zatrudnienia, postępowaniami konkursowymi...)

2. Sprawę narastającego zróżnicowania w wynagrodzenia w związku z regulacjami płacowymi wynikającymi z Ustawy sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników wykonującemu zawód medyczny oraz pracownikowi działalności podstawowej,

3. Zwrócono uwagę na problemy uczelni wyższych związanych ze wstrzymaniem pracy Krajowa Rada Akredytacyjna Szkół Pielęgniarek i Położnych - Dyrektor DPiP wskazała, iż możliwość pracy zdalnej została zapisana w oczekującej na podpis Prezydenta kolejnej Ustawie "COVIDowej"

notatkę sporządził
Sebastian Irzykowski

źródło: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych