Dyrektor szpitala: pielęgniarka za transmisję wirusa zapłaci odszkodowanie.

Zakażenia pielęgniarek.


Pielęgniarki a transmisja wirusa

W jednym ze szpitali zobowiązano personel medyczny, w tym pielęgniarki do podpisania oświadczenia, którego treść wraz z pismem dyrekcji publikujemy poniżej. Warto nadmienić że szpital nie wypłaca pielęgniarkom dodatków COVID-19 oraz rekompensat. 

2 października 2020r.

Pracownicy Wykonujący Zawody Medyczne 


Szanowni Państwo,

Pragnę doprecyzować, że zakaz łączenia pracy w ................ z pracą w innym miejscu, nie dotyczy:

- pracy w ramach prywatnego gabinetu prowadzonego przez osobę świadczącą pracę w ........., która na własny rachunek i ryzyko udziela świadczeń w ramach własnego gabinetu;
- konsultacji i badań w ramach AOS poza .......;
- telemedycyny i innych form nie wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem;
- pracy w POZ oraz nocnej i świątecznej obsłudze chorych;
- straży kierunkowych odbywanych przez lekarzy – rezydentów poza ......... oraz „obcych” lekarzy, którzy odbywają te staże w naszym Szpitalu, pod warunkiem, że taki lekarz w czasie stażu w ........ nie świadczy pracy w ramach leczenia szpitalnego, ratownictwa medycznego, SOR, ZOL, DPS, hospicjum, w innych podmiotach poza .......;
- innych przypadków, gdy osoba świadcząca pracę w ....... na podstawie umowy kontraktowej czy umowy zlecenie, która będzie łączyć pracę ........ z pracą w innym podmiocie, zobowiąże się do zapłaty odszkodowania za szkody poniesione przez ........ z powodu transmisji wirusa SARS-CoV-2, która będzie następstwem pracy w innym podmiocie leczniczym (wzór oświadczenia poniżej); natomiast osoby świadczące pracę w ......... na podstawie umowy o pracę, poniosą z tego tytułu odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych w Kodeksie Pracy.

Dyrekcja szpitala

Wybrał: Mariusz Mielcarek, pielegniarki.info.pl 

Apel Redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Apelujemy do pielęgniarek i położnych o przekazywanie do redakcji Portalu informacji w sprawie bieżącej sytuacji w Waszych zakładach pracy, w kontekście wykonywania praktyki zawodowej. Informacje prosimy przekazywać na adres meilowy: [email protected]pielegniarki.info.pl. Wasze wiadomości będziemy publikować na Portalu. Jednocześnie informujemy, że dane osobowe, pozostaną do wiadomości redakcji.