Opinia NFZ w sprawie dodatku za godziny przepracowane w kombinezonie.

Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w pandemii.


Dodatek dla pielęgniarek za COVID-19

Znak: DEF-WsiKF.401.6.69.2020
2020.170476.BE

Warszawa, 17.11.2020 r.

Panowie
dr.n.med. Dawid Bodusz
mgr Kamil Zub

[email protected]

dotyczy: pytania z dnia 10.11.2020 r.

w sprawie: dodatkowego świadczenia pieniężnego za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19

Szanowni Panowie,

uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z poleceniem Ministra Zdrowia z dnia 1 listopada 2020 roku, przekazanym Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia do realizacji, w pkt 3 polecenia Minister wskazał, co następuje:

„3) w załączniku do polecenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

b) w przypadku osoby, o której mowa w pkt 1a Polecenia:

- zgodę na udostępnienie przez Podmiot właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia i przetwarzanie przez ten oddział oraz ministra właściwego do spraw zdrowia informacji o wysokości miesięcznego wynagrodzenia tej osoby w Podmiocie na dzień udostępnienia tej informacji (podając informację o wysokości wynagrodzenia nie uwzględnia się w niej wysokości świadczenia dodatkowego w przypadku gdy przysługiwało danej osobie według stanu na dzień udostępniania informacji);

- przypadku osoby zatrudnionej na innej podstawie niż stosunek pracy: informacji o wysokości miesięcznego wynagrodzenia w Podmiocie na dzień udostępniania informacji (podając informację o wysokości wynagrodzenia nie uwzględnia się w niej wysokości świadczenia dodatkowego w przypadku gdy przysługiwało danej osobie według stanu na dzień udostępniania informacji)

w celu ustalenia wysokości dodatkowego świadczenia i przekazania środków finansowych na jego wypłatę;”.

Zatem w niniejszym poleceniu Minister Zdrowia nie zobligował Podmioty do przekazania do OW NFZ informacji o godzinowym, minutowym czasie przebywania z pacjentem zakażonym lub podejrzeniem zakażenia.

Z poważaniem
Dariusz Jarnutowski
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia