Wymagana liczba pielęgniarek na oddziale OIOM COVID.

Standardy poziomu opieki


Stanowisko Zespołu Konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w porozumieniu z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki dotyczące niezbędnej obsady personelu pielęgniarskiego w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii (OAIT) w opiece nad pacjentami zakażonymi wirusem SARS-Cov-2.

Poniższe zalecenia dotyczą nowych oddziałów intensywnej terapii w sytuacji zwiększenia się zapotrzebowania na stanowiska intensywnej terapii w planowanym układzie 10-stanowiskowych oddziałów.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom z COVID-19, leczonym w OAIT, poszanowanie i przestrzeganie praw pacjenta jak również kierowanie się zasadami etyki zawodowej, dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy personelu pielęgniarskiego zalecamy przyjęcie następującego stanowiska dotyczącego niezbędnej obsady kadrowej.

1. Pielęgniarka/pielęgniarz z kwalifikacjami podyplomowymi w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w zakresie specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego (lub będąca/y w czasie ich odbywania) powinna/powinien obejmować opieką maksymalnie 2 pacjentów ciężko chorych (tzw. współczynnik 1:2). Pielęgniarka/pielęgniarz specjalista pełni rolę lidera w zespole i jest odpowiedzialna/y za planowanie i nadzór realizacji świadczeń zdrowotnych. Z uwagi na konieczność wdrażania dodatkowych technik wysokospecjalistycznych tj. terapii nerkozastępczej i/lub pozaustrojowej wymiany gazów, rekomenduje się zachowanie współczynnika pielęgniarka:pacjent co najmniej 1:1 (dotyczy personelu pielęgniarskiego ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki).

2. Pielęgniarka/pielęgniarz z kwalifikacjami i ogólnymi, lub podyplomowymi innymi niż w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, powinna objąć opieką maksymalnie 5 pacjentów w OAIT, czyli współczynnik równy 1:5 (podkreśla się stanowczo, iż każdy moduł specjalizacji/kursu kwalifikacyjnego oraz programy studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia nie kierunku pielęgniarstwo zawierają kluczowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności odnoszące się do stanów nagłych i opieki nad pacjentem w stanie zagrożenia życia).

3. Ratownik medyczny realizujący świadczenia dla 5 pacjentów w OAIT (1:5).

4. Dodatkowo student 3 roku studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne jako osoba wspomagająca dla 5 pacjentów w OAIT. W programach studiów na kierunkach: pielęgniarstwo i położnictwo znajdują się moduły: pielęgniarstwo w stanach zagrożenia życia, a ratownictwo medyczne – intensywna terapia (1:5).

Podsumowując w oddziale 10-stanowiskowym powinna być zatem następująca obsada na 1 dyżurze: 5 pielęgniarek anestezjologicznych, 2 pielęgniarki z kwalifikacjami ogólnymi, 2 ratowników medycznych, 2 studentów.

5. Należy w planowaniu obsad uwzględnić konieczność ciągłej bezpośredniej obserwacji pacjentów w strefie skażonej oraz bezwzględne zachowanie czasu maksymalnego 4 godzin przebywania w strefie skażonej w środkach ochrony indywidualnej.

Za Zespół Konsultantów w dziedzinie
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

dr n. med. Edyta K. Cudak
Konsultant Krajowy
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego

i intensywnej opieki

dr. n o zdr. Paweł Witt
Prezes PTPAiIO