Ubezpieczenie pielęgniarek COVID-19.

Pielęgniarki w pandemii


Ubezpieczenie pielęgniarek od zakażenia i śmierci

Interpelacja do ministra zdrowia

w sprawie ubezpieczenia następstw zakażenia po ekspozycji na koronawirus SARS-CoV-2 dla personelu medycznego w woj. dolnośląskim

Szanowny Panie Ministrze!

1 czerwca 2020 r. Ministerstwo Zdrowia podpisało z PZU SA aneks do umowy zbiorowego ubezpieczenia następstw zakażenia po ekspozycji na koronawirus SARS-CoV-2.

Jak informowało Ministerstwo Zdrowia, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: lekarzy, pielęgniarki, położne, farmaceutów, salowe i pozostały personel medyczny oraz szpitalny, w szpitalach jednoimiennych zakaźnych, w oddziałach zakaźnych szpitali mieszanych, a także osoby bliskie ubezpieczonych zatrudnionych w wyżej wymienionych szpitalach, które pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym albo nie pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym, ale z nimi mieszkają. Ponadto, ubezpieczeniu podlega także personel skierowany lub oddelegowany do pracy przy zwalczaniu epidemii zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.).

Zgodnie z umową zawartą z PZU SA, zakres ubezpieczenia obejmuje:

1) świadczenie za każdy dzień pobytu ubezpieczonego w szpitalu w następstwie zachorowania na COVID-19 przez maksymalny okres 50 kolejno następujących po sobie dni, związanego z leczeniem u ubezpieczonego choroby COVID-19.

2) świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku COVID-19, której przyczyną bezpośrednią albo wyjściową (pierwotną) była choroba COVID-19, co jest potwierdzone w karcie zgonu lub w dokumentacji medycznej stwierdzającej przyczynę zgonu.

Ministerstwo Zdrowia przekazało na ten cel PZU SA 56,7 mln zł.

Jednak środowiska medyczne alarmują, że nie wiadomo kogo dokładnie obejmuje umowa ministerstwa z PZU SA. Jak wskazuje Ogólnopolski Portal Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwo Zdrowia ubezpieczyło tylko nieliczną grupę pielęgniarek, zatrudnionych w szpitalach jednoimiennych.

Podnoszony jest także problem, iż tylko nieliczne rodziny zmarłych medyków mają szansę dostać odszkodowanie od rządu. Na wsparcie nie mogą liczyć np. bliscy zmarłych lekarzy czy pielęgniarek pracujących wcześniej w podstawowej opiece zdrowotnej czy poza szpitalami covidowymi.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych próbował dowiedzieć się w jakich województwach i ilu osobom wypłacono te ubezpieczenia, ale nie otrzymał z rządu odpowiedzi.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Ile osób z poszczególnych grup personelu medycznego w województwie dolnośląskim zostało objętych umową zbiorowego ubezpieczenia następstw zakażenia po ekspozycji na koronawirus SARS-CoV-2 ?

2. Ilu osobom z poszczególnych grup personelu medycznego (lub ich rodzinom) w podziale na województwa zostało wypłacone odszkodowanie, zgodnie z warunkami podpisanej umowy z ubezpieczycielem?

3. Jaka jest kwota wypłaconych odszkodowań dla personelu medycznego (lub rodzinom) w województwie dolnośląskim na podstawie umowy zbiorowego ubezpieczenia następstw zakażenia po ekspozycji na koronawirus SARS-CoV-2 pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a PZU SA?

Z poważaniem

Krystyna Skowrońska
Poseł na Sejm RP

źródło: sejm.gov.pl