Praca dla pielęgniarki. Ocena kandydatów w systemie punktowym.

Oferty pracy dla pielęgniarek

 


Praca dla pielęgniarki w Służbie Więziennej

Miejsce pracy: Lublin
 
Zakres obowiązków: W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
• posiadająca obywatelstwo polskie;
• posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
• korzystająca z pełni praw publicznych;
• która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
• która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo, wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
• dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
• posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
• posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Rodzaj umowy: Mianowanie
 
Wymiar etatu: 1
 
Zmianowość: jedna zmiana
 
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
 
Liczba godzin pracy w miesiącu: 160
 
Data rozpoczęcia: 01.05.2021
 
Wynagrodzenie brutto: od 3 956 PLN

System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną

Zawód: pielęgniarka

Typ propozycji: praca stała

Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, wyższe (w tym licencjat), medyczne

Inne wymagania:

Na stanowisku młodszej pielęgniarki:

• tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka,

• prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek;

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o SW - 30 punktów;

2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku przydatnym do służby w Służbie Więziennej, związanym z kształceniem w zakresie prawa, resocjalizacji, profilaktyki społecznej, psychologii, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego, informatyki, kierunku lekarskim, kierunku lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa lub ratownictwa medycznego oraz na kierunku związanym z kształceniem w zakresie nauk technicznych, w szczególności energetyki i budownictwa - 20 punktów;

3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;

4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny), o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. b i c ustawy o SW - 30 punktów;

5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;

6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe, o którym mowa w art. 39e ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o SW - 30 punktów;

7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy - 30 punktów;

2) aplikacja radcowska, sędziowska, prokuratorska lub legislacyjna albo specjalizacja lekarska - 20 punktów;

3) posiadanie uprawnień budowlanych - 10 punktów;

4) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

5) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego - 8 punktów;

Zobacz szczegóły tej oferty pracy...

Dodaj BEZPŁATNIE swoją ofertę pracy dla pielęgniarki i położnej (nie dotyczy ofert pracy za granicą).

Zobacz oferty pracy dla pielęgniarek i położnych.

Wybrała: Daria Hoffa, pielegniarki.info.pl