Położna poz

Normy dotyczące liczby świadczeniodawców, wymagane kwalifikacje, wymagania lokalowe i sprzętowe, organizacja oraz dostepność świadczeń, finansowanie świadczeń.

NFZ ogłosił w dniu 3 października 2008 roku warunki postępowania dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2009 i w latach następnych. Zobacz treść tego dokumentu.

W dniu 16 października 2008 roku NFZ określił kryteria oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zobacz treść tego dokumentu, oraz jego nowelizację z dnia 28 października 2008 roku.

Prezes NFZ ogłosił w dniu 5 listopada 2008 roku zarządzenie 105/2008/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, zobacz nowelizację tego zarządzenia z dnia 11 lutego 2009 roku.

 

Minister zdrowia rozporządzeniem określił zakres zadań położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Od 1 lipca 2007 roku obowiązuje nowa deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Zobacz jej instrukcję wypełniania.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w art. 5 pkt. 28 określa wymogi kwalifikacyjne wobec:

położna podstawowej opieki zdrowotnej – położną, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, środowiskowego, środowisko-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa oraz co najmniej trzyletni staż pracy w podstawowej opiece zdrowotnej udzielającą świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, będącą świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo która jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

Zobacz także:

Aktualności według działów - pielęgniarka, położna poz

Interpelacje poselskie i senatorów według działów - pielęgniarka, położna poz