Wynagrodzenie pielęgniarki stażystki - 1251 zł.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 21 maja 2008r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu
podyplomowego pielęgniarek i położnych


Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 69, poz. 815 oraz z 2004 r. Nr 258, poz. 2586) w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Pielęgniarka, położna odbywająca staż otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1251 zł.”.


§ 2.

Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r., w tym również do pielęgniarek, położnych, które ukończyły staż podyplomowy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.


§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA