W systemie zabezpieczenia usług zdrowotnych funkcjonują oprócz lekarzy pielęgniarki i położne, których zarobki są kompromitująco niskie. Nie ma zapowiedzi Pana Ministra, na jakie podwyżki mogą, obok lekarzy, liczyć pielęgniarki i położne!

Przygotowany projekt ustawy przewiduje podwyższenie o 30% wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, w tym pielęgniarek i położnych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie podwyżek uposażeń dla pielęgniarek i położnych


   Szanowny Panie Ministrze! W debacie publicznej poinformował Pan Minister, że od 1 stycznia 2007 r. wzrosną znacząco płace lekarzy zatrudnionych w ramach usług Narodowego Funduszu Zdrowia. To bardzo słuszna i cenna zapowiedź, aczkolwiek bardzo spóźniona. 
W systemie zabezpieczenia usług zdrowotnych wobec społeczeństwa funkcjonują oprócz lekarzy pielęgniarki i położne, których zarobki są kompromitująco niskie. Nie ma zapowiedzi Pana Ministra, na jakie podwyżki mogą, obok lekarzy, liczyć pielęgniarki i położne. 
Proszę Pana Ministra o odpowiedź: Jakie są zamiary resortu w polityce płacowej wobec pielęgniarek i położnych?
   Z uszanowaniem
   Poseł Władysław Stępień 
  

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia z upoważnienia ministra w sprawie podwyżek uposażeń dla pielęgniarek i położnych

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pismo Pana Wicemarszałka Sejmu Marka Kotlinowskiego  zawierające interpelację Pana Posła Władysława Stępnia w sprawie podwyżek uposażeń dla pielęgniarek i położnych, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Uwzględniając aktualną sytuację w systemie ochrony zdrowia oraz nastroje panujące wśród pracowników i wysuwane przez nich postulaty podwyższenia wynagrodzeń, zgodnie z poleceniem Prezesa Rady Ministrów, podjęte zostały prace nad projektem regulacji prawnej, której celem jest zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia o 30%, począwszy od roku 2007.

Zadanie to powierzone zostało Zespołowi Trójstronnemu ds. Ochrony Zdrowia, działającemu pod kierownictwem Ministra Zdrowia. W skład ww. Zespołu weszli przedstawiciele strony rządowej, pracodawców działających w ochronie zdrowia oraz związków zawodowych zrzeszających pracowników ochrony zdrowia. W pracach Zespołu uczestniczyli również przedstawiciele Krajowego Komitetu Porozumiewawczego na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeń Pracowników Służby Zdrowia.

Przygotowany projekt ustawy przewiduje podwyższenie o 30% wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia, w tym pielęgniarek i położnych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz jednostkach badawczo-rozwojowych.

Opracowywane rozwiązania mają umożliwić przekazanie zakładom opieki zdrowotnej dodatkowych środków finansowych na wskazany cel, przy jednoczesnym określeniu ustawowych gwarancji, że środki te nie będą przez kierowników zakładów wykorzystane w inny sposób.

   Z wyrazami szacunku 

   Podsekretarz stanu

   Anna Gręziak

Przedstawiamy projekt ustawy o podwyżkach dla pracowników ochrony zdrowia