Zapowiedź nowelizacji ustawy o naszych zawodach: obowiązek zgłaszania niepożądanego działania produktów leczniczych.

W projekcie ustawy prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw zamieszczono art. 5 o następującej treści:

Art. 5. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z późn. zm.9)) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:
„Art. 20a. 1. W ramach samodzielnego wykonywania świadczeń leczniczych pielęgniarka albo położna podająca pacjentowi lek na zlecenie lekarza lub doraźnie w nagłych wypadkach, bez zlecenia lekarza, lek ma obowiązek zgłosić podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek lub Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych działanie niepożądane produktu leczniczego.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, pielęgniarka albo położna dokonuje pisemnie na formularzu zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego, na podstawie odrębnych przepisów.”.

Projekt powyższej ustawy MZ skierowało do uzgodnień zewnętrznych.   

Inf. wł. redakcji Gazety i Portalu

Zobacz także:

Dział pielęgniarstwo - MZ: Fiolki nakłuwać igłą nie wiekszą niż 0,8 mm!