Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podwyższeniu wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Zdecydowano o objęciu podwyżkami również pracowników „kontraktowych”.

Projekt przewiduje wzrost płac o 7,5% od października i o 30% od 1 stycznia 2007r. Jeżeli środki przeznaczone na wzrost płac zostaną wykorzystane w innym celu, NFZ ma prawo zażądać ich zwrotu w ciągu 30 dni.

 

Decyzje Rady Ministrów z dn. 06.06.2006

- wyciąg -

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przekazaniu środków finansowych publicznym zakładom opieki zdrowotnej na wzrost wynagrodzeń pracowników tych zakładów, przedłożony przez ministra zdrowia

Projekt zakłada jednorazowy wzrost płac osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach badawczo-rozwojowych, które zawarły umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podwyżka płac będzie finansowana ze środków NFZ.

Każdy zoz otrzyma na podwyżki od 1 października 2006 r. - 7,5 proc. rocznych wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne i innych kosztów okołopłacowych, a w 2007 roku dodatkowe środki w wysokości 30 proc. Pulę przypadającą na poszczególne zakłady będą rozdzielać ich dyrektorzy, zgodnie z zasadami wynagradzania w danej placówce. Utrzymanie wynagrodzeń na podwyższonym poziomie gwarantują przepisy wprowadzone do nowelizacji. Zakładają one, że równowartość wzrostu środków finansowych będzie uwzględniana przez NFZ w 2008 roku i latach następnych. Warunkiem utrzymania wyższych wynagrodzeń jest podpisanie z Funduszem umowy na kolejny rok lub umowy wieloletniej. Wydatkowanie funduszy na podwyżki wynagrodzeń będzie przez NFZ kontrolowane. Jeżeli środki przeznaczone na wzrost płac zostaną wykorzystane w innym celu, NFZ ma prawo zażądać ich zwrotu w ciągu 30 dni. Wzrost wynagrodzeń w publicznej służbie zdrowia nie spowoduje wzrostu cen usług medycznych lub ich ograniczenia w stosunku do zapisów w obowiązujących umowach z NFZ.
źródło informacji: Kancelaria Rady Ministrów