Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w ramach specjalizacji trwającej dwa lata to koszt od 3 tysięcy złotych do prawie 7 tysięcy zł.!!!

W przypadku, gdy organizator specjalizacji otrzymania dofinansowanie z MZ to specjalizacja kosztuje zamiast kilku tysięcy złotych około kilkuset złotych.Warto więc zorientować się, którzy organizatorzy otrzymali dofinansowanie specjalizacji w 2006 roku.

Koszt Szkolenia Specjalizacyjnego

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych w ramach specjalizacji trwającej dwa lata to koszt od 3 tysięcy złotych do prawie 7 tysięcy w zależności od rodzaju dziedziny pielęgniarstwa, w której jest prowadzona specjalizacja oraz od organizatora. Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej specjalizacja pielęgniarek i położnych może być finansowana ze środków publicznych przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa. Dysponentem tych środków jest minister zdrowia, który w ramach posiadanych środków corocznie obwieszczeniem określa liczbę limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które mogą w danym roku rozpocząć specjalizację finansowaną z tych środków. Limity miejsc szkoleniowych, oraz kwotę dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego na rok następny ogłaszane są w dzienniku urzędowym ministra zdrowia, w terminie do dnia 15 grudnia. Poszczególni organizatorzy szkoleń specjalizacyjnych mogą wystąpić o pozyskanie tych środków, których podziału dokonuje ministerstwo zdrowia stosując przepisy o zamówieniach publicznych. W przypadku, gdy organizator specjalizacji otrzymania takie dofinansowanie to specjalizacja kosztuje zamiast kilku tysięcy złotych około kilkuset złotych. . W roku 2004 ministerstwo zdrowia dofinansowało 1458 miejsc szkoleniowych, a kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego wyniosła 4000 zł. Dofinansowaniem objęto 53 organizatorów specjalizacji z terenu całej Polski. W roku 2005 dofinansowano 1800 miejsc szkoleniowych, a wysokość dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego wyniosła 4120 zł. W roku 2006 ministerstwo zdrowia dofinansuje 1800 miejsc szkoleniowych. Kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego wyniesie 4120 zł.
Wniosek o odbycie szkolenia specjalizacyjnego można złożyć do kilku organizatorów licząc, że któryś z nich otrzyma dofinansowanie. Ponad to, informacja o otrzymaniu przez danego organizatora dofinansowania może świadczyć o wysokiej wiarygodności danej firmy szkoleniowej. Należy podkreślić, że przepisy prawne nie ograniczają możliwości odbywania specjalizacji poza limitem miejsc szkoleniowych.

 

Mariusz Mielcarek