Sprawy gabinetów pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych ( według NFZ pielęgniarki poz) ciąg dalszy. NFZ przekazał do konsultacji projekt nowelizacji zarządzenia 105/2008/DSOZ w sprawie poz. Zobacz zaproponowane zmiany. 10 KOMENTARZY.

Gabinety pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych.

 

Dotychczasowe zapisy w zakresie świadczeń pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej w przedmiotowym zarządzeniu brzmiały następująco:  

Rozdział 4
Świadczenia pielęgniarki poz

§ 13.
1.Pielęgniarka poz sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej świadczeniobiorcami, uwzględniając w tym realizację na podstawie skierowania, zgodnie z obowiązującym zakresem zadań, zleceń na zabiegi i procedury medyczne, których wykonanie możliwe jest w trybie ambulatoryjnym, wydanych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.W przypadkach uzasadnionych względami medycznymi, wyłącznie w domu świadczeniobiorcy i jedynie na zlecenie lekarza poz, do którego zadeklarowany jest pacjent, pobiera materiały do badań diagnostycznych. Świadczenie realizuje zgodnie z przekazanymi przez zleceniodawcę standardami jakości opracowanymi przez pracownię diagnostyczną, z którą zleceniodawca współpracuje oraz z zachowaniem zasad określonych w § 9 ust. 7-9 zarządzenia.
3.Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, pielęgniarka poz włącza do prowadzonej dokumentacji medycznej pacjenta. Podlega ono archiwizacji oraz warunkom kontroli realizacji umowy.
4.Pielęgniarka poz uczestniczy w realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych przez Fundusz, w zakresach i zgodnie z zasadami określonymi dla pielęgniarki poz w § 17 zarządzenia.
5.Pielęgniarka poz dokumentuje udzielane świadczenia zdrowotne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego zarządzenia.

§ 14.
Normy dotyczące liczby świadczeniobiorców
1.Liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez jedną pielęgniarkę poz nie powinna przekroczyć 2 750 osób, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.Pielęgniarka poz może tworzyć listę świadczeniobiorców tylko u jednego świadczeniodawcy POZ.
3.Liczba świadczeniobiorców objętych jednoczasowo opieką przez jedną pielęgniarkę pielęgniarską opieką domową w POZ powinna być zgodna z przepisami określonymi w § 16 zarządzenia.

§ 15.
Organizacja udzielania świadczeń  i dostępność do świadczeń pielęgniarki poz 1.Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń będących przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem dostępności miejsca udzielania świadczeń stanowiącym integralną część umowy, przestrzegając następujących zasad organizacji udzielania świadczeń:
1) pielęgniarka poz udziela świadczeń od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Świadczenia pielęgniarskie udzielane są w formie świadczeń ambulatoryjnych w miejscu udzielania świadczeń oraz w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi - poprzez wizyty domowe, z zastrzeżeniem § 16 ust. 5 pkt 2 – w odniesieniu do świadczeń pielęgniarskiej opieki domowej w POZ. Dni i godziny przyjęć, w tym wizyt domowych, określa harmonogram pracy pielęgniarki stanowiący integralną część umowy;
2) w uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są bezzwłocznie lub w dniu zgłoszenia;
3)w schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań pielęgniarki poz, świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.
2.Sprawowanie opieki nad pacjentem (świadczeniobiorcą) przez pielęgniarkę poz nie zwalnia z obowiązku opieki nad nim rodziny/opiekunów, w tym: opiekunów instytucjonalnych w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

§ 16.
Pielęgniarska opieka domowa w POZ

1.Pielęgniarską opieką domową w POZ objęci mogą być świadczeniobiorcy, którzy:
1)ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich;
2)nie są objęci świadczeniami opieki długoterminowej realizowanej stacjonarnie oraz nie kwalifikują się do świadczeń hospicjum domowego i świadczeń długoterminowej opieki domowej nad pacjentem wentylowanym mechanicznie;
3)uzyskali do 60 punktów w teście oceny według skali Barthel, stanowiącym załącznik nr 10 do zarządzenia;
4)złożyli deklarację wyboru pielęgniarki poz.
2.Do objęcia pielęgniarską opieką domową w POZ świadczeniobiorca może zgłosić się osobiście lub być zgłoszony przez: lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarkę poz, położną poz, rodzinę, opiekunów lub instytucje.
3.W każdym przypadku, o którym mowa w ust. 2 zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym, który zawiera dane określone w załączniku nr 11 do zarządzenia.
4.Pacjent objęty pielęgniarską opieką domową w POZ nie może być jednocześnie objęty świadczeniami w zakresie: pielęgniarska opieka długoterminowa.
5.Zapewniając dostępność do świadczeń pielęgniarskiej opieki domowej w POZ świadczeniodawca przestrzega następujących zasad:
1)świadczenia pielęgniarskiej opieki domowej w POZ udzielane są wyłącznie w domu lub miejscu pobytu (DPS) świadczeniobiorcy;
2)pielęgniarka poz zobowiązana jest do udzielania świadczeń zgodnie z ustalonym dla pacjenta indywidualnym planem opieki, w szczególności w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, pomiędzy godziną 8.00. a 18.00, a w przypadkach uzasadnionych koniecznością zachowania ciągłości procesu leczenia, także w pozostałe dni tygodnia, w godzinach uzgodnionych ze świadczeniobiorcą;
3)pielęgniarka poz, w ramach pielęgniarskiej opieki domowej w POZ zapewnia:
a)sprawowanie adekwatnej do potrzeb świadczeniobiorcy opieki pielęgniarskiej,
b)edukację i informowanie rodziny (opiekuna) o potrzebach pacjenta;
6.Szczegółowe zasady organizacji udzielania świadczeń pielęgniarskiej opieki domowej w POZ:
1)podstawą do objęcia świadczeniobiorcy świadczeniami pielęgniarskiej opieki domowej w POZ jest ocena i kwalifikacja pacjenta dokonana przez pielęgniarkę poz, z zachowaniem zasad, o których mowa w ust. 1-4 i udokumentowana w indywidualnej karcie opieki pielęgniarskiej, prowadzonej według wzoru określonego w załączniku nr 12 do zarządzenia;
2)oceny i kwalifikacji, o której mowa w pkt 3, pielęgniarka poz dokonuje w terminie  do 72 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia do objęcia świadczeniobiorcy pielęgniarską opieką domową w POZ, wykorzystując w tym celu dostarczone przez świadczeniobiorcę dokumenty, informacje zebrane w wywiadzie oraz wyniki testu oceny według skali Barthel;
3)na podstawie dokonanej oceny i kwalifikacji pielęgniarka poz ustala przy wykorzystaniu wykazu czynności określonych w „Informacji dla świadczeniobiorcy” stanowiącej załącznik nr 13 do zarządzenia ,,Indywidualny plan opieki w  pielęgniarskiej opiece domowej w POZ”. Sporządzony plan, w kontakcie z lekarzem poz, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, uzupełnia o ewentualne zlecenia lekarskie. Wzór ,,Indywidualnego planu opieki w pielęgniarskiej opiece domowej w POZ” określa załącznik nr 14 do zarządzenia;
4)pielęgniarka poz zapoznaje świadczeniobiorcę oraz jego rodzinę lub opiekunów ze sporządzonym indywidualnym planem opieki oraz z zasadami zabezpieczenia środków niezbędnych do realizacji opieki, zgodnie z treścią ,,Informacji dla świadczeniobiorcy” stanowiącą załącznik nr 13 do zarządzenia. Informację tę przekazuje w formie pisemnej osobie objętej opieką lub jej opiekunowi prawnemu/faktycznemu;
5)świadczeniobiorca lub jego opiekun potwierdza wyrażenie zgody na realizację zaplanowanych świadczeń własnoręcznym podpisem na formularzu ,,Indywidualnego planu opieki w pielęgniarskiej opiece domowej w POZ”. Udzielane świadczenia pielęgniarka dokumentuje, odnotowując datę realizacji i potwierdza ich wykonanie podpisem świadczeniobiorcy lub jego opiekuna;
6)zużyte, w trakcie wykonywania czynności wynikających z ,,Indywidualnego planu opieki w pielęgniarskiej opiece domowej w POZ”, materiały medyczne mogące stanowić zagrożenie epidemiologiczne, świadczeniodawca POZ realizujący świadczenie, zobowiązany jest zabezpieczyć, przechowywać i utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7)świadczeniobiorca może pozostawać objętym pielęgniarską opieką domową w POZ (o ile jego stan tego wymaga) przez czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 8;
8)w przebiegu realizacji procesu sprawowania pielęgniarskiej opieki domowej w POZ pielęgniarka monitoruje stan pacjenta przy wykorzystaniu testu oceny według skali Barthel i w zależności od stwierdzonych zmian, modyfikuje realizowany dotychczasowo indywidualny plan opieki. Fakt dokonania zmian oraz informacje dotyczące przyczyn i zakresu dokonanych zmian odnotowuje w indywidualnej karcie opieki pielęgniarskiej;
9)w przypadku stwierdzenia przez pielęgniarkę w trakcie wizyty u pacjenta, zmian w jego stanie zdrowia świadczących o zaostrzeniu choroby lub wystąpieniu powikłań, zobowiązana jest ona do:
a)niezwłocznej konsultacji zaistniałej sytuacji z lekarzem poz, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca,
b)w razie konieczności - do wezwania zespołu ratownictwa medycznego.
W powyższej sytuacji interwencja zespołu ratownictwa medycznego realizowana jest w ramach umowy o udzielanie świadczeń  ratownictwa medycznego.
7.Jedna pielęgniarka nie może obejmować pielęgniarską opieką środowiskową równocześnie więcej niż  8 podopiecznych. Liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez jedną pielęgniarkę zależna jest od stanu pacjenta i oceny czasu pracy potrzebnego dla wykonania czynności ujętych w ,,Indywidualnym planie opieki w pielęgniarskiej opiece domowej w POZ”.
8.Ustala się liczbę 5 500 punktów jako limit punktów dla jednego etatu przeliczeniowego, możliwy do wypracowania przez jedną pielęgniarkę poz w ciągu jednego miesiąca.
9.Określony w ust. 8 limit punktów przeznaczyć należy na realizację świadczeń uwzględniając następujący podział:
1)80% z liczby 5 500 punktów – na realizację pielęgniarskiej opieki domowej w POZ;
2)20% z liczby 5 500 punktów – na realizację świadczeń pielęgniarki poz ujętych w pozycjach 1, 2 i 8 Katalogu świadczeń pielęgniarskich w POZ stanowiącym załącznik nr 15 do zarządzenia, wykonanych świadczeniobiorcom innym niż objęci pielęgniarską opieką domową w POZ, z zastrzeżeniem, że świadczeniobiorcy ci również złożyli deklarację wyboru pielęgniarki poz do pielęgniarki realizującej im opisane świadczenia.
10.Pielęgniarka poz zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji medycznej z realizacji pielęgniarskiej opieki domowej w POZ zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 10, 11, 12 i 14 do zarządzenia oraz do przechowywania i udostępniania jej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
11.Pielęgniarka udzielająca świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki domowej w POZ nie może równocześnie realizować zadań pielęgniarki opieki długoterminowej.

§ 17.
Świadczenia pielęgniarki poz w Programie profilaktyki gruźlicy
1.Informacje ogólne o Programie zawarte zostały w załączniku nr 5 do zarządzenia.
2.Świadczenia określone Programem, udzielane są w godzinach działalności POZ, tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3.Pielęgniarka poz obejmuje Programem zadeklarowanych świadczeniobiorców, którzy spełniają kryteria określone w ust. 3 pkt 3 lit. a załącznika nr 5 do zarządzenia i zapewnia realizację następujących świadczeń:
1)przeprowadza wywiad w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem „Ankiety świadczeniobiorcy w Programie profilaktyki gruźlicy”, w sposób określony w załączniku nr 16 do zarządzenia;
2)przeprowadza edukację zdrowotną świadczeniobiorcy;
3)w przypadku świadczeniobiorców z grupy największego ryzyka zachorowania (w ankiecie uzyskali liczbę punktów > 9) pielęgniarka poz przekazuje pisemną informację lekarzowi poz, do którego zadeklarowany jest pacjent, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskazuje pacjentowi tryb dalszego postępowania, w tym informuje pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza poz celem dalszej oceny stanu zdrowia.
4.Ankieta świadczeniobiorcy Programu profilaktyki gruźlicy stanowi integralną część dokumentacji medycznej pacjenta prowadzonej przez świadczeniodawcę POZ w zakresie: świadczenia pielęgniarki poz.
5.Program profilaktyki gruźlicy realizowany jest w pomieszczeniach i przez personel medyczny realizujący świadczenia w zakresie pielęgniarki poz.
6.Jednostką rozliczeniową Programu profilaktyki gruźlicy jest porada, na którą składa się, traktowany jako jedno świadczenie, cykl udokumentowanych zdarzeń określonych w ust. 3.

§ 18.
Finansowanie świadczeń
1.Finansowanie świadczeń pielęgniarki poz realizowane jest według wskazanej przez świadczeniodawcę we wniosku o zawarcie umowy metody finansowania świadczeń, to jest:
1)kapitacyjnej;
2)zadaniowej.
2.Przy zastosowaniu metody określonej w ust.1. pkt 1, w stosunku do konkretnego świadczeniobiorcy, ustalona w załączniku nr 1 do zarządzenia roczna stawka kapitacyjna, korygowana jest współczynnikiem odpowiednim dla grupy wiekowej świadczeniobiorcy, z zastrzeżeniem ust. 3-4:
1)od 0 do 6 roku życia - współczynnikiem 1,3;
2)od 7 roku życia do 65 roku życia - współczynnikiem 1,0;
3)powyżej 65 roku życia - współczynnikiem 2,0;
4)podopieczna/y DPS lub placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej lub resocjalizacyjnej - współczynnikiem 3,5.
3.Kapitacyjna stawka roczna, o której mowa w ust. 2, nie obejmuje zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przez pielęgniarkę poz, następujących świadczeń:
1)świadczeń pielęgniarskich udzielanych osobom, o których mowa w § 6 ust. 6 i 8;
2)świadczeń w Programie profilaktyki gruźlicy, o których mowa w  § 17 ust. 6.
4.Ceny jednostkowe jednostek rozliczeniowych świadczeń, o których mowa w ust. 3 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
5.Należność/ci z tytułu realizacji świadczeń wypłacana/e jest/są raz w miesiącu na podstawie wystawionego/ych przez świadczeniodawcę rachunku/ów. Przy ustalaniu kwoty należności obowiązują następujące zasady rozliczeń:
1)należność za udzielanie świadczeń finansowanych metodą kapitacyjną stanowi sumę dwunastych części iloczynów liczby świadczeniobiorców i kapitacyjnej stawki rocznej, z uwzględnieniem współczynników korygujących, zgodnie z ust. 2;
2)liczba świadczeniobiorców, o której mowa w pkt 1, ustalana jest przez Fundusz według stanu na pierwszy dzień miesiąca stanowiącego okres sprawozdawczy na podstawie przekazanej przez świadczeniodawcę bieżącej informacji o aktywnych deklaracjach wyboru w danym okresie sprawozdawczym, sporządzonej na podstawie posiadanych deklaracji wyboru i zawierającej: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, numer PESEL i adres zamieszkania;
3)dane, o których mowa w pkt 2, świadczeniodawca przekazuje w celu weryfikacji, do właściwego Oddziału Funduszu do 7 dnia danego miesiąca za bieżący okres sprawozdawczy;
4)Oddział Funduszu przekazuje świadczeniodawcy, do ostatniego dnia każdego okresu sprawozdawczego, potwierdzoną informację o zweryfikowanej liczbie świadczeniobiorców objętych przez niego opieką. Przekazana informacja stanowi podstawę do finansowania świadczeń za dany okres sprawozdawczy. Po przeprowadzeniu przez Fundusz weryfikacji listy pielęgniarki poz lista ta jest ostateczna, z wyjątkiem sytuacji, gdy wyniki przeprowadzonej przez Fundusz kontroli deklaracji posiadanych przez świadczeniodawcę (w uzasadnionych przypadkach wraz z dokumentacją medyczną) wskażą na potrzebę jej ponownej weryfikacji;
5)w przypadku występowania danych identyfikacyjnych tego samego świadczeniobiorcy na listach świadczeniobiorców przedstawionych przez więcej niż jednego świadczeniodawcę, w tym z innego województwa, Oddział Funduszu przyporządkowuje świadczeniobiorcę na podstawie deklaracji, zawierającej najpóźniejszą datę dokonania wyboru;
6)należność za udzielanie świadczeń, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7  finansowanych na podstawie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej, ustalana jest na podstawie raportu statystycznego z realizacji świadczeń
w okresie sprawozdawczym, przekazywanego przez świadczeniodawcę do 10-tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni;
6.Przy stosowaniu zadaniowej metody finansowania świadczeń obowiązują następujące zasady rozliczeń:
1)jednostkami rozliczeniowymi są:
a)punkt, dla rozliczenia wykonania świadczeń określonych Katalogiem świadczeń pielęgniarskich w POZ,
b)porada, dla rozliczenia świadczeń pielęgniarskich udzielanych osobom, o których mowa w § 6 ust. 6 i 8 oraz świadczeń w Programie profilaktyki gruźlicy, o których mowa w  § 17 ust. 6;
2)ceny jednostkowe jednostek rozliczeniowych świadczeń, o których mowa w pkt 1 określa załącznik nr 1 do zarządzenia;
3)należność/ci z tytułu realizacji świadczeń wypłacana/e jest/są raz w miesiącu na podstawie wystawionego/ych przez świadczeniodawcę rachunku/ów.
4)należność za udzielanie świadczeń, o których mowa w pkt 1, ustalana jest na podstawie raportu statystycznego z realizacji świadczeń w okresie sprawozdawczym, przekazywanego przez świadczeniodawcę do 10-tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni;
5)raport statystyczny, o którym mowa w pkt 4, po przekazaniu przez świadczeniodawcę, podlega weryfikacji przez Oddział Funduszu. Po wskazaniu przez świadczeniodawcę, które pozycje z raportu statystycznego przedstawia on do rozliczenia w bieżącym okresie sprawozdawczym Fundusz przekazuje zwrotnie komunikat potwierdzenia rozliczenia świadczeń, na podstawie którego zostaje wydrukowany rachunek;
6) poza raportem statystycznym z udzielonych świadczeń, świadczoniodawca zobowiązany jest do przekazywania w celu weryfikacji, do właściwego Oddziału Funduszu do 7 dnia danego miesiąca za bieżący okres sprawozdawczy informacji o aktywnych deklaracjach wyboru, sporządzonej na podstawie posiadanych deklaracji wyboru i zawierającej: imię
i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, numer PESEL i adres zamieszkania;
7)deklaracje wyboru podlegają  weryfikacji określonej w ust. 5 pkt 4-5.
7.Świadczeniodawcy, niezależnie od przyjętej umową metody finansowania świadczeń przysługuje prawo korygowania raportów będących podstawą wystawienia rachunków.
8.Warunki rozliczania świadczeń określają Ogólne warunki umów oraz postanowienia umowy.

(....)

§ 56.
1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do kontraktowania świadczeń na rok 2009 i lata następne, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.Przepisy § 13 -18 obowiązują od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.

Zmiana zaproponowana w projekcie nowelizacji zarządzenia:

(...)

3)w § 56 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
,,2. Przepisy § 13-18 obowiązują od dnia 1 stycznia 2009 r.
do dnia 31 grudnia 2009 r.

Zobacz cały projekt nowelizacji zarządzenia 105/2008/DSOZMariusz Mielcarek

 

 

Poseł do ministra zdrowia:  Czy są prowadzone prace nad nowelizacją ustawy dotyczącą rozdzielenia funkcji pielęgniarki praktyki od pielęgniarki rodzinnej i ścisłego określenia ich funkcji i kompetencji w podstawowej opiece zdrowotnej, a jeśli nie to czy Pani Minister rozważa możliwość ich wszczęcia?

Zobacz także:

Aktualności według działów - pielęgniarka i położna poz

Zobacz artykuły z Gazety Pielęgniarki i Położnej:

 

ZAMACH MZ I NFZ NA SAMODZIELNOŚĆ ZAWODOWĄ PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO - RODZINNYCH KOMENTARZY 56

List pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej z nzoz 57 KOMENTARZY

 

Prasa - Absurdalny pomysł Ministerstwa Zdrowia. Pielęgniarki opiekujące się pacjentami w domu od nowego roku będą musiały mieć swoje gabinety, chociaż nie są im do niczego potrzebne.